X

Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul despre ANTIHRIST, despre CIPURI, despre ECUMENISM, despre SINODUL DIN CRETA si despre ANTRENAMENTUL FIZIC pentru SUPRAVIETUIREA ORTODOCSILOR

de null
Image result for Rafail (Berestov) Aghioritul
In stanga imaginii: Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul In dreapta imaginii: Mitropolitul Vladimir, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove

Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul, in vizita in Republica Moldova, in 2010:

„Sunt necăjitt şi sufăr mult din cauza perspectivei groaznice a Sfintei Biserici Universale. Mă doare pentru întreaga Ortodoxie, pentru că întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit. Masonii, nu creştinii, ci masonii, pregătesc pentru noi al Optulea Sobor Ecumenic la care ei vor să răstălmăcească întreaga noastră Ortodoxie. Duhul Sfânt viază în adevărata Biserica, în dreapta Biserică a lui Hristos. Învăţătura lui Hristos stă în Adevăr, dar masonii sau mai degrabă diavolii, luptând cu Dumnezeu, insistă ca Biserica noastră Ortodoxă să îmbrăţişeze ecumenismul, să primească unirea.”

Oamenii care primesc noilor documente biometrice se primejduiesc duhovniceşte.”

„Mitropolitul vostru este bun, toţi trebuie să se roage pentru el. Credem şi nădăjduim că el va apăra Sfânta Ortodoxie. Când ne-a întrebat, ce vrem să luăm cu noi la Athos, ca amintire despre Moldova, i-am cerut certitudinea că el va apăra ortodoxia şi nu se va supune viitorului sinod al optulea tâlhăresc. ÎPS Vladimir ne-a încredinţat că altfel nici nu poate fi. Să dea Dumnezeu!”

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Cititi va rog mai multe la: Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul: „Întreaga ORTODOXIE este într-un PERICOL NEMAIAUZIT!”. Despre al Optulea Sobor Ecumenic …

S-a tinut IPS Vladimir de cuvant?

Parintele Rafail Berestov din Athos de la Sf. Pantelimon este un ieroschimonah rus vestit în mediul bisericesc rusesc şi basarabean, antiecumenist, anti-cip, anti-masonerie, adică tot ce e legat de antichrist.

Iata ce putem citi la Adresarea Părintelui Rafail Berestov către creştinii de azi cu privire la documentele cu cip de pe Vlad Herman:

Eu, ieroschimonahul Rafail, sunt un sărman stareţ mic şi păcătos. Conştiinţa mea păstorească mă îndeamnă să vă spun despre marele şi groaznicul pericol în care este pusă omenirea. Stăpânitorul întunericului veacului acesta, satana, vrea să se întrupeze şi să împărăţească pe pământ, să-şi afle loc în omul-antihrist.

Deja astăzi pentru voi se pregăteşte pecetea lui antihrist, şi aceasta se înfăptuieşte cu multă chibzuinţă, cu mare precauţie şi viclenie – nu deodată, ci în mai multe etape. Precum spuneau sfinţii părinţi tălmăcitori ai Apocalipsei, de exemplu, Efrem Sirul, venirea lui Antihrist se va face cu multă viclenie, astfel încât chiar şi cei aleşi anevoie se vor mântui, pentru că nu vor înţelege înşelarea. Astfel mulţi dintre vestiţii şi iubiţii de către mine păstori foarte duhovniceşti, sub influenţa linguşirii diavoleşti, nu întrevăd pericolul şi îndeamnă pe oameni să ia buletine de identitate sau carduri cu codul de bare, cu numărul de identificare ce conţine în sine trei de şase – numele lui antihrist. Prin aceasta ei îşi ademenesc turma spre pieire. Dar vai de acela prin care vine ispita. Prigonitorii îi ispiteau pe mucenici ca ei măcar prefăcându-se, doar aparent să guste din jertfa idolească… şi să se întoarcă acasă, însă ei au rămas credincioşi lui Hristos…

În ispita primirii noilor acte cu cod de bare în care sunt înscrise trei cifre de şase, se întrevede alegerea mistică a crucii, adică a credincioşiei lui Hristos, sau a pâinii care este închinarea la satana. Dacă vă consideraţi creştini după credinţă, dar purtaţi act drăcesc care arată că îi aparţineţi lui, atunci ai cui sunteţi?

Nu puteţi fi slugi la doi domni! Şi nu este unire între Hristos şi satana.

Marele stareţ al vremurilor noastre Paisie (+ 1994) ne preîntâmpina: „Cine va primi buletin nou cu cod de bare sau cartelă cu tainicile trei de şase, cu numărul de identificare, acela va pierde harul lui Dumnezeu şi în el se va sălăşlui energia drăcească”. Aici satana imită botezul. Biserica îl botează pe om în numele Tatălui, amin, şi al Fiului, amin, şi al Sfântului Duh, amin – şi îi dă numele unui sfânt. Satana îl botează sau înseamnă pe om cu numele lui antihrist, trei de şase şi-i dă omului nume din cifre – număr de identificare – număr mort. Este foarte important! Fiţi vigilenţi! Nu acceptaţi aceste acte! Aici este capcana! E împotriva conştiinţei creştine. Amin.

Domnul nostru Iisus Hristos a zis în Apocalipsă: „Fiţi ascultători Mie până la moarte şi vă voi da viaţa veşnică”. Nu-L defăimaţi pe Domnul nostru Iisus Hristos cu necredinţa voastră! Dumnezeu nu rămâne batjocorit! El a suferit pentru noi pe cruce şi a murit, şi a înviat, şi ne-a dat nouă Trupul Său spre mâncare, Sângele Său spre băutură. El, marele şi slăvitul, fericitul Dumnezeu, pentru noi S-a făcut om smerit, a primit ocară, scuipare, palme peste faţă, bătaie, defăimare, moarte mucenicească grea şi batjocoritoare pe cruce pentru noi, ca să ne mântuiască pe noi. Şi noi trebuie să răbdăm măcar puţin pentru Dumnezeu. Iar noi, viclenii, cugetăm: vom primi buletinul cu codul de bare, iar pecetea pe frunte şi pe mână nu o vom primi. Nu vă amăgiţi cu aceasta! Nu vicleniţi înaintea lui Dumnezeu! Punându-vă semnătura pe acest document cu trei de şase, vă puneţi semnătura cum că sunteţi în supunerea satanei. Aceasta constituie închinare lui, lepădare de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubeşte pe noi cu râvnă şi noi cu necredincioşia noastră îl jignim. E o trădare a lui Dumnezeu! Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima şi din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, iar noi semnăm sub numele antihristului satanic. Iată de ce stareţul athonit Paisie zicea: „Ascultă, fiul meu, atunci când vezi că cineva aprinde casa ta cu un chibrit, în momentul în care focul abia începe, e în puterile tale să-l stingi cu un pahar cu apă. Iar dacă din neglijenţă vei spune: „Ei, nu-i prea mare focul”, din cauza lipsei tale de grijă focul se va înteţi şi va arde toată casa; atunci nu vei mai putea face nimic, decât să te vaicări fiind acuzat de conştiinţă şi să plângi, privind la necazul ce s-a abătut peste tine”. Acest lucru îl putem compara cu o capcană: cine a nimerit în ea nu mai poate scăpa. Cei ce au primit pecetea lui antihrist sunt ameninţaţi de marea mânie a lui Dumnezeu.

Sfântul Stareţ al Optinei Anatolie scria că mărturisirea nestrămutată a credinţei va fi luată în considerare, compensând puţina nevoinţă călugărească.

Un mare stareţ al timpului nostru mi-a vorbit despre acei oameni care vor accepta actele cu cod de bare şi cu număr de identificare: ei nu numai că vor pieri, ci chiar aici, pe pământ, Domnul îi va nimici prin război.

Eu, păcătosul, nu dau binecuvântare fiilor mei duhovniceşti să primească aceste blestemate acte drăceşti.

Sfântul Munte Athos

Textul adresării ieroschimonahului Rafail este reprodus, cu mici prescurtări, de pe sait-ul oficial al Mănăstirii Valaam.

Din ’’Staretii despre vremurile din urmă’’

Iata si ce putem citi la Interviu cu Părintele Rafail Berestov despre problemele vremurilor noastre de pe Aparatorul Ortodox:

– Binecuvântaţi, Părinte.

– Dumnezeu sa vă binecuvânteze.

– Astăzi apar tot mai multe cărţi care ne învaţă cum să supravieţuim în situaţii extreme: în caz de calamităţi naturale, războaie, acte teroriste. în ele găsim recomandările militarilor, ale vânătorilor, ale alpiniştilor, dar, pe lângă acestea, pe ce ar trebui să mizeze creştinul ortodox în situaţii excepţionale?

– Desigur, pe dreapta credinţă. Bineînţeles că el trebuie să aibă un duhovnic şi duhovniceşte să se mărturisească lui. Să fie iubitor de aproapele său, să aibă rugăciune neîncetată. Noi trebuie să ne întrunim duhovniceşte. Eu îi sfătuiesc pe fraţii mei monahi să se ocupe cu gimnastica. Când eram în munţi, eu îi sfătuiam să facă sport pentru a se întări fizic. Noi ştim că suntem bolnavi cu toţii, dar când ne ocupăm cu sportul şi postim cu bărbăţie, devenim mai puternici fizic şi mai hotărâtori.

În general noi trebuie să ne ocupăm nu numai cu sportul, tineretul credincios ar trebui să se unească în grupuri, să înveţe arta milităriei, sportul, lupta. De asemenea, să însuşească deprinderea de a împuşca, de a alerga, să facă diverse exerciţii militare şi, dacă e posibil, să înveţe a folosi toate tipurile de armament.

– Părinte, din ce cauză mulţi locuitori ai Moscovei, ai Sankt-Petersburgului şi ai altor oraşe mari, caută să cumpere case în locuri ascunse sau în sate părăsite?

– Aici este o necesitate dublă. Una este globalizarea, care destrăbălează tineretul, drogurile, toată murdăria video, iată de ce se duc familiile în locuri ascunse. Celălalt scop este – în caz de război, masonii-satanişti, urâtorii de oameni, doresc să piardă o mare parte din omenirea care trăieşte în oraşele mari. Dacă vor lovi în toate oraşele mari, atunci vor distruge foarte multă lume, deoarece milioane de oameni trăiesc acolo.

De aceea noi trebuie să ne dispersăm, să dobândim putere militară pentru a ne apăra viaţa şi ţara, să locuim împreună pentru a putea lupta împotriva globalizării, care este pregătirea pentru primirea peceţii lui antihrist. în general, toată lumea se uneşte în numele lui antihrist, dar noi trebuie să ne unim în numele lui Iisus Hristos. Aceasta va fi deja o luptă cu antihristul. Astăzi toată politica devine o teologie: ori cu antihrist ori cu Hristos. Noi suntem cu Hristos, şi trebuie să murim pentru Iisus Hristos, aşa cum El a murit pentru noi. Amin.

– Amin. Rezultă că globalizarea nu este doar un proces mondial de unificare economică, politică, teritorială, cum ar fi Comunitatea Europeana, Nord-Americană, Africana şi altele, dar este un proces duhovnicesc ce ţine de mântuirea noastră în Hristos. Adică, felul în care noi privim globalizarea este în legătură strânsă cu credinţa noastră în Domnul nostru Iisus Hristos?

– Exact aşa este. Dacă noi nu vom înţelege ce-i asta globalizare şi vom fi atât de relaxaţi, indiferenţi şi orbi cum ne spun şi ierarhii noştri: „luaţi (n.n. documentele actuale), asta nu-i nimic, asta nu are nici o putere, luaţi sau nu luaţi aceste cifre, este doar o ademenire”. Cifrele anume sunt o simbolistică ori diavolească, ori a lui Hristos. Anume această simbolistică a cifrelor poartă în ea duhul lui antihrist.

Dacă noi o vom lua, noi ne vom împreuna cu antihrist şi cu numele lui 666. De aceea pentru credinţa noastră în Iisus Hristos, noi vom lupta pentru salvarea Ortodoxiei, şi pentru Rusia (n.n. respectiv, fiecare va lupta pentru patria lui, noi – pentru Moldova). Şi ne vom uni în schituri, în mănăstiri, în comunităţi, ca să fugim din această lume destrăbălată. Noi ne vom uni în numele lui Iisus Hristos.

– Ce înseamnă comunitate creştinească în zilele noastre?

– Aceasta este o unire în numele lui Iisus Hristos. Preotul cu parohia lui pleacă din lumea aceasta plină de sminteli într-un sat sau poate chiar şi în pădure, şi acolo în linişte şi singurătate îşi educă fii duhovniceşti. Ei toţi se unesc în numele lui Iisus Hristos. Acolo ei se roagă, acolo îşi învaţă copii, acolo sunt medici, care îi lecuiesc pe bolnavi, acolo ei au gospodăria lor, ei se mântuiesc, rugându-se. Poate chiar au prin preajmă şi schituri de călugări.

– Dar nu aveţi în vedere oare crearea acestor comunităţi aşa cum amerindienii au fost nevoiţi să se retragă în rezervaţii atunci când îi urmărea pericolul de cucerire? Nu înseamnă asta oare că astăzi poporul rus trebuie să-şi creeze rezervaţii în propria ţară?

– Aceasta ar putea fi chiar convenabil ca noi să ne retragem în asemenea rezervaţii, cât mai departe de aceşti cuceritori. Noi fugim de ei şi ne unim în numele lui Iisus Hristos, în comunităţile noastre creştine, cu fii noştri duhovniceşti, ne rugăm, ne mântuim, îndeplinim rolul nostru pe pământ, ne ostenim, facem rugăciuni, ne bucurăm, organizăm sărbători.

– Ceea ce s-a întâmplat de fapt cu amerindienii a fost o urmare a cucerii continentului. Să înţelegem că şi Rusia este astăzi cucerită?

– Exact, Rusia este cucerită şi doar Rusia şi Europa, ci în mare parte, toată lumea ori e cucerită, ori luptă, aşa cum americanii luptă cu arabii, vrând să-i unească cu Israelul, să-i supună Israelului

– Părinte, dar crearea acestor comunităţi, izolarea într-un stat liber, nu înseamnă laşitate şi trădarea Rusiei, lăsarea ei în mâinile duşmanilor?

– Unirea în numele lui Hristos este o bărbăţie. Probabil vom fi prigoniţi, şi chiar tare prigoniţi, dar noi vom fugi de lume, ca să nu-i smintească pe copiii noştri, să nu devină narcomani, beţivi, pederaşti şi aşa mai departe. Ei îşi vor crea comunităţi ca în primele veacuri – comunităţi în numele lui Iisus Hristos. Vând totul, se unesc şi totul devine comun. Anume aşa sunt comunităţile noastre, asemănătoare cu cele din primul secol al creştinismului. Cu smerenie, în dragoste comună, în boală, în suferinţe, în bucurii – totul împreună. Iată în felul acesta – totul în comun. Prin urmare, aceste comunităţi sunt foarte necesare Rusiei, ele trebuie să fie cât mai multe. Printre altele, aceasta ne va ajuta să salvăm Rusia de cuceritori în războiul de partizani.

– Care trebuie să fie veriga de legătură în aceste comunităţi, că doar în ele vor locui oameni cu diferite caractere şi deprinderi? Şi când se adună mai mulţi oameni împreună, apar multe neînţelegeri, contraziceri, polemici. Ce-i va uni şi împăca pe toţi?

– Veriga de legătură, de împăcare este starea lor comună duhovnicească, părintele lor iubit, pe care ei îl iubesc şi îl cinstesc. El întotdeauna îi va povăţui cu blândeţe, cu bucurie şi toţi în faţa lui se vor smeri şi-l vor asculta. Stima faţă de acest părinte duhovnic îi va împăca pe toţi. El îi va smeri şi-i va împăca pe toţi.

Vreau să adaug cel mai important lucru– cu noi este Dumnezeu. Dacă noi suntem creştini, dacă noi suntem ortodocşi, dacă noi ne unim în numele lui Iisus Hristos, atunci şi Iisus Hristos va fi cu noi. El nu va îngădui ca duşmanii noştri, sataniştii să-şi bată joc de noi. „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi căci cu noi este Dumnezeu”. Dumnezeu nu poate fi pângărit, asta voi cu toţii deja o cunoaşteţi. Amin. Duşmanii noştri vor vedea puterea lui Hristos şi vor veni să înveţe de la noi ortodocşii – Ortodoxia. Amin.

– Dar dacă duhovnicii noştri, preoţii, ne spun să nu ne facem griji că nimic straşnic în toate astea nu-i?

– Iată aici foarte bine scrie. Citiţi, iată aici este răspunsul: (Părintele citeşte) „Poate cineva cu supărare va spune: „la ce bun toate aceste reflecţii despre antihrist?” Unii chiar o numesc „propagarea antihristului”. Voi răspunde cu cuvintele arhiepiscopului Averchie: ”Fraţilor, dacă veţi auzi că cineva în bătaie de joc, cu un zâmbet ironic pe faţă sau cu răutate şi supărare priveşte vestea despre venirea lui antihrist, a doua venire a lui Hristos, sfârşitul lumii şi Straşnica Judecată, să ştiţi că aveţi de-a face cu o persoană care, mai mult sau mai puţin, este atrasă de slugile lui antihrist, în pregătirea cât mai rapidă a înscăunării lui pe pământ. Să vă temeţi de aşa oameni ca de distrugătorii sfintei noastre credinţe şi Biserici”.

– Părinte, care este cel mai evident semn că se apropie sfârşitul, implementarea peceţii? Iar faptul că oamenii acceptă astăzi cipurile, paşapoartele biometrice sunt cumva legate de pecetea lui antihrist?

– Nemijlocit, acestea sunt legate de pecete. Chiar de la început masonii au început a elibera aşa numitele paşapoarte ruse, care de fapt nu sunt ruse ci masonice, ele nu conţin nici un element rus, ci trei de şase – 666. Acesta şi este, după spusele Sfântului Ioan Teologul, numărul numelui lui antihrist. De aceea, aceasta neapărat se referă la numele lui antihrist. In numele cifric, care este atribuit fiecărei persoane, este un nume antihristic, aşa cum la Sfântul Botez la ortodocşi ne botezăm „În numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. Amin. Şi al Duhului Sfânt. Amin.” Şi trei scufundări în apă. Prin cei trei de şase – 666, nouă oamenilor ni să dă nume de diavol, împotriva voinţei noastre, şi mistic ne uneşte cu antihrist.

Oamenii care nu înţeleg aceste lucruri sunt ca nişte orbi, Slavă Domnului, majoritatea oamenilor, totuşi, au început să înţeleagă, chiar şi cei care mai înainte se indignau, spunând: „Ce vorbiţi? Cum să trăieşti fără paşaport, este o nebunie!”, astăzi spun: „Da, cu adevărat se pregăteşte pecetea lui antihrist”. Cel mai grăitor semn că ne apropiem de timpurile lui antihrist este însăşi globalizarea, unirea tuturor popoarelor şi lupta cu toţi cei ce nu vor să se supună lui antihrist şi ordinii mondiale. Cu toţi luptă, încercând să-i umilească – aşa este politica, aceasta e legea lui antihrist. Toate vorbesc despre sfârşitul lumii, despre apropierea împărăţiei lui antihrist şi a peceţii lui.

– Părinte, mulţi vă învinuiesc că vă ocupaţi de politică, vorbiţi de pecete, numere, paşapoarte. Chiar este aşa, că le vorbiţi oamenilor numai despre aceste lucruri sau îi mai sfătuiţi şi să se roage? Sau rugăciunea este doar pentru monahi, iar mirenii trebuie să citească doar rugăciunile de seara şi de dimineaţă? Are oare rugăciunea lui Iisus vreun rol hotărâtor în viaţa duhovnicească a creştinului din ultimele timpuri?

– Cea mai hotărâtoare acţiune asupra sufletului omului, asupra creştinului, o are rugăciunea lui Iisus. Ea ne apără pe noi de atacurile demonilor, care au loc prin intermediul radioului, televizorului şi a toată electrotehnica. Toate acestea sunt făcute ca să-l ispitească pe om. Rugăciunea lui Iisus este o îngrădire de influenţa diavolească. Anume sub această influenţă diavolească nimeresc oamenii în narcomanie, beţie, mândrie, omucidere şi multe alte păcate. Unica protecţie este rugăciunea lui Iisus. Amin.

– Părinte dar rugăciunea lui Iisus este numai pentru monahi sau şi pentru mireni?

– Pentru toţi. Unii spun că această rugăciune este doar pentru monahi, iar mirenii nu au voie să o spună, căci se vor rătăci. Prostie. Această rugăciune este de la Dumnezeu. Rugaţi-vă neîncetat, această rugăciune este pentru toţi creştinii ortodocşi ca să fie îngrădiţi şi să poată vorbi cu Dumnezeu.

Este o proorocie a stareţilor pentru timpurile de apoi, cum că acei creştini care se vor afla sub influenţa binecuvântătoare a rugăciunii lui Iisus, vor putea deosebi cursele lui antihrist. Anume rugăciunea lui Iisus, dacă este spusă cu smerenie şi atenţie, îţi dă vedere duhovnicească şi poţi desluşi toate capcanele diavoleşti şi te poţi păzi de ele şi pe alţii îi poţi preîntâmpina de pericol – adică să nu ia documentele electronice şi să nu accepte cipul.

– Părinte şi o ultimă întrebare, mulţi sunt indignaţi astăzi că preoţii nu exprimă acea poziţie pe care ar vrea s-o audă creştinii ortodocşi. Din această cauză mulţi pleacă din biserică, se roagă acasă, nu mai participă la Sfintele Taine. Care este atitudinea sfinţiei voastre faţă de aşa situaţii – se poate sau trebuie să mergem la bisericile unde slujesc preoţi ce exprimă poziţie neclară faţă de semnele vremurilor noastre?

– Biserica lui Hristos este un stâlp şi o mărturisire a Adevărului. Cui Biserica nu i-i mamă, aceluia Dumnezeu nu i-i tată. Prin Biserică noi trebuie să intrăm în împărăţia Cerurilor, de aceea nimeni să nu iasă din Biserică. Dacă este vorba de unii provocatori, de ce îi ascultaţi? Ascultaţi de Biserica lui Hristos! Ascultaţi-i pe oamenii duhovniceşti, care vă vor vorbi spre mântuirea sufletelor. Provocatorii întotdeauna trebuie să existe dar ei pentru asta sunt, ca noi să-i biruim. Aşa a fost dintotdeauna în Biserică, aşa este şi acum, aşa va fi şi în viitor.

– Deci, se poate şi trebuie să purcedem la Tainele bisericeşti?

– Da.

Dar atunci când în cadrul acestui Sobor necurat (n.n. al optulea Sobor ecumenic), care se apropie, vor fi luate hotărâri antiortodoxe, atunci va trebui ca creştinii să părăsească bisericile?

– Atunci creştinii vor rămâne în Biserica Ortodoxă a lui Hristos. Iar rătăciţii, care vor schimba adevărurile bisericeşti, vor crea biserica lui antihrist. Iar noi, creştinii devotaţi, preoţii, monahii şi credincioşii, vom rămâne cu toţii în Biserica lui Hristos şi vom rămâne credincioşi Sfintelor ei Taine, sfintelor canoane şi statului ei . Noi vom avea şi preoţi devotaţi, şi episcopi, şi diaconi, şi mireni, care cum au fost ortodocşi aşa vor i rămâne credincioşi lui Iisus Hristos până la urmă. Iar necredincioşii îl vor primi pe papă, ca şi cap al Bisericii, care este deja antihristul, căci capul Bisericii este Hristos şi noi rămânem cu Hristos. Amin.

– Vă mulţumim, Părinte.

Iata si o filmare din 10 februarie 2017:

Părinți athoniți ruși, printre care și părintele Rafail Berestov, dau ANATEMA ecumenismul și pseudo-sinodul din Creta

Cititi va rog si:

28 ianuarie: Sfantul EFREM SIRUL. Cititi PROFETIA sa despre ANTIHRIST. Veti intelege astfel mai bine CE LUCREAZA acum EVREII …

Cuviosul PAISIE AGHIORITUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

SUPRAVIEȚUIREA ORTODOCȘILOR ÎN VREMURILE DE PRIGOANĂ

 

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

14 comentarii

 1. Pana la urma, permisele de conducere au cip sau nu au? iar daca nu au, le face acel cod de bare sa corespunda celor pomenite mai sus, lepadarii de Hristos? Sa le folosim in continuare ca nefiind niciun pericol de acest fel sau sa le distrugem, pentru ca ne pune in pericol mantuirea? Ce atitudine avea Parintele Justin in legatura cu permisele de conducere de la noi? Va multumesc.

  1. Părintele Justin a zis așa despre noile permise auto: “Și când nu au tot au (cip). Nu le luați!”, iar Părintele Adrian Făgețeanu: “Nu mai luați nimic din ce vor scoate ăștia”.

   1. Despre CNP-uri ce ne puteti spune? Au ele vreo insemnatate cu privire la mantuire? Unii parinti din Rusia spun ca CNP=lepadare, ca totul de la CNP pleaca, deoarece primesti un numar in loc de nume, chiar daca nu e inclus 666 in el (desi unii spun ca ar fi prezent in buletinele noastre sub poza mica din dreapta – acele sex/sexe/sex). Asa sa fie oare? Ce spuneau marii duhovnici despre asta? Va multumesc

 2. Permisul de conducere are cod de bare si 666 stilizat pe el sub forma a trei spirale.
  Nu trebuie luate, pentru ca sunt un compromis, o cadere.

 3. sa fim seriosi cati preoti si mireni nu au permis de conducere tip nou ? asta nu inseamna ca gata ai pierdut mantuirea . Este clar ca sunt o incepatura a ceea ce va urma, scrie clar cine va primi pe mana sau frunte pecetea acela va pierde mantuirea . mancarea nu are cod de bari da tot o cumparati si mancati. acestea sunt doar acte de doi lei pe care noi le folosim pana intr un punct. cand vor veni cu cipuri in mana sau pe frunte atunci sa avem/aveti curajul sa ziceti stop pana aici. Deci sa nu fim aberanti ca pentru un goz de permis si un card de salar sau pensie nu mai avem mantuire. Cum am zis mai sus cand vor veni cu cipul in mana sau pe frunte atunci sa zicem gata apana aici.

  1. tu zici asta, marii duhovnici zic altceva… ideea era sa ne luptam inca de pe acum cu neajunsurile prilejuite de lipsa acestor acte, ca sa ne intarim si sa ne invatam cu alternativele… caci daca suntem pusi in situatia de a renunta deodata, cand va fi pe mana si pe frunte, atunci nu o sa putem, nu vom sti incotro s-o apucam si cum sa ne descurcam… va fi un motiv ca sa renuntam la lupta… Parintele Justin zicea ca in inchisori se lepadau pentru un mar, un strugure caci le acceptau de la gardieni, ca apoi sa-si toarne camarazii si sa-i bage in inchisori si torturi… trebuie vazut scopul ascuns pe care-l are oculta cu aceste cipuri..

 4. clar ca trebuie sa lupti pentru alternative da nici sa spui ca pierzi mantuirea daca ai permis nou daca pentru a avea o alternativa la acesta nimeni nu a facut nimic vezi alternativa la pasaport.. O sa schimbe buletinele curand vreau sa vad cine initiaza o manifesstatie sau un demers pentru a obtine alternativa la el.

 5. In cazul in care cineva a luat actele cu cip (pasaport, card bancar, permis) nestiind ce presupune aceasta, dar afland ulterior despre pericolul ce sta ascuns in acceptarea lor, si distrugandu-le, a revenit la normalitate, ca sa zic asa, sau nu mai exista cale de intoarcere pentru el, odata ce le-a acceptat?

 6. Rețeta pentru vremurile care vin: sa fii calit,cum s a spus, desi ,sa tii cont ca la mare stransoare oamenii devin anormali si trebuie cap tare; ca sa poti supraviețui in condiţii ne umane, spiritul practic te învaţă secrete mari:să uiți că ai fost pretenţios vreodata cu careva,sa ți faci rost de sange rece și sa uiți ca ai fost manios ,urgent sa te deprinzi să dai întaietate ,să ţi iasa din cap că ai fost suparacios,invață te repede cu răbdarea.când te vor face toți cei ne căliți prost și te vor da ei la fund să nu descurajezi că ești ok.vei vedea ca la mare strânsoare iese la iveala șarpele din om.atunci mulţi oameni vor fi adevarați satane pentru că,după mintea lor stricată(căci propria gândire îi va distruge)vor crede că în condiții inumane de viață trebuie să aplici doar instinctul pentru a supravieţui.MARE FALS.

 7. Există scăpare.când după ce te ai spovedit ca ai luat cip și ai dorința sincera de a te căi de toate pacatele,gandește te că Dumnezeu,Care nu știe ce să mai facă ca să mantuiasca un suflet,preţuiește intenţia,așa cum e ea,anemica,și un pic de efort.oare Dumnezeu ar fi absurd când te vei afla in lagar ori in padure fugar sa nu te ierte și sa nu te dezlege la cate tragi și chinui.in condiții grele,cand n ai pe nimeni cand știi ca te rogi cat poți de mult și ești nemângâiat de nimeni și te lupți cu tine sa te pastrezi om și nu tradezi ortodoxia,semnul iertarii tale și mai ales de luarea cipului vei simţi in strafundul tau ușurare și cand iți va mai aparea in minte așa ceva nu vei mai suferi ci va fi un gand care va pleca așa cum a venit.Dumnezeu iubește mult circumstanţele la indreptare,sa nu faci prostia sa te deznadajduiești,când tu știi că ai valoare mare și ai bunele intenții.

 8. Observ cu smerenie ca vorbim prea ușor lucruri grele ca:mucenicie,marturisire ,parintele acela nu e sfant. Sa vad cand vei fi in fiecare minut la marea cotitura a vesniciei tale,a vieții tale sa vedem când ai sa fi urmarit de mii de turnatori care sa traiasca si bine pe chinul tau.sa doarma tot timpul langa tine,sa manance cu tupeu mancarea ta,unde mergi hop sa fie si ei acolo cu mare tupeu,sa fii constient ca pentru credinta ortodoxa dreapta si pentru verticalitatea ta in fata unui sistem totul numai minciuna si hotie unde te misti ,acolo se mobilizeaza batalioane de informatori cu toata tehnica in sacose de nailon si tu sa tot eviti, sa fii tot timpul fugarit de colo-colo ca pe un improvizat ,ca un infractor si ca pe un bifat sa vedem ce simti atunci.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button