X

Cum s-au implementat legile "teoriei de gen" în România

de Camelia Mățău

Image result

“Un om care rătăcește de pe drumul înțelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morți.” (Solomon 21, 16)

Implicarea, informarea, responsabilitatea și prezența permanentă a creștinilor a determinat Ministerul Educației Naționale să precizeze, după reacțiile primite, că proiectul ,,Strategia pentru Educație Parentală” a fost retras și instituția nu-și asumă forma documentului.
În timp ce suntem ocupați cu diverse probleme cotidiene, se lucrează temeinic la implementarea ideologiei de gen, la reeducarea părinților și la educarea copiilor potrivit ideologiilor externe, sub denumirea de “promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați” și “prevenirea și combaterea violenței domestice”.
Încă din anul 2015, anterior ratificării Convenției de la Istanbul, legiuitorul a definit noțiuni juridice noi : sex, gen, stereotipuri de gen cu referire la perspectiva de gen în Legea nr. 229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (publicată în M.Of. 749 din 07-oct-2015) după cum urmează:

„Art. 31 . – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se realizează în conformitate cu următoarele principii:
2 a) principiul legalității, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituției și legislației naționale în materie, precum și prevederile acordurilor și altor documente juridice internaționale la care România este parte; (definirea în Constituție a termenului de “soți” este esențială).
b) principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității; (aici nu se face distincție între adult-minor)
c) principiul cooperării și al parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează cu societatea civilă și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor publice și a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum și pentru realizarea de facto a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
La articolul 4, după litera d) se introduc 3 noi litere, literele d1 ) – d3 ), cu următorul cuprins:
d2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații;
d3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați;”
La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i 1 ), cu următorul cuprins: „i¹) prin stereotipuri de gen se înțeleg sistemele organizate de credințe și opinii consensuale, percepții și prejudecăți în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile și bărbații;
La articolul 4, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: „k) prin bugetare din perspectiva de gen se înțelege analiza bugetului public în vederea identificării impactului pe care îl are asupra vieții femeilor și bărbaților și alocarea resurselor financiare în vederea respectării principiului egalității de șanse între femei și bărbați.”
La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Firmele de publicitate au obligația de a cunoaște și de a respecta principiul egalității de șanse și de tratament, precum și de a nu utiliza stereotipurile de gen în producțiile publicitare.”

Tot prin această lege s-a înființat Agenția Națională pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați (ANES) ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă și vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale .
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 17 martie 2016, este primul tratat internațional care conține o definiție a genului și recunoaște că femeile și bărbații nu sunt doar diferențiați din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri și comportamente specifice.
Mai multe detalii în acest sens în materialul publicat pe site-ul Juridice.ro.
De remarcat că unele state din UE precum Bulgaria, Cehia, Croația, Grecia, Irlanda, Marea Britanie, Slovacia și Ungaria, precum și Azerbaidjan și Rusia, membre ale Consiliului Europei nu au ratificat Convenția de la Istanbul.
Image result for conventia de istanbul romaniaConvenția de la Istanbul pune sub semnul întrebării diferențele naturale/evidente între bărbați și femei și le numește «stereotipuri», definește “genul” că fiind diferit de “sex” chiar dacă urmărește scopul nobil al eliminării violenței împotriva femeilor.
Transpunerea acestor definiții în legislație, anterior ratificării Convenției, dovedește că ideile și tendințele culturii moderne sunt foarte departe de spiritualitatea creștină, iar aleșii sunt aserviți unor interese străine, altele decât cele ale poporului care i-a votat.
Prin Legea nr. 178 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se reglementează regimul general al ocupației de expert în egalitate de șanse și de tehnician în egalitatea de șanse, așa cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupațiilor din România.
Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse.
Expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați are, la nivelul instituției/companiei următoarele atribuții principale:

  • analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii;
  • elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, ……;

Legea nr. 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările modifică și completează art. 10, după cum urmează:

”Art. 10 – (1) Ministerul Educației Naționale are obliga ia de a efectua demersurile necesare pentru a include în curriculum-ul școlar al fiecărui nivel de educație și abordări didactice precum: egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, rolurile de gen, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violență de gen și dreptul la integritate personală, adaptate vârstei și înțelegerii elevilor.

În expunerea de motive a Legii nr. 178/2018, la pagina 2 – paragraf 3 se vorbește despre Convenția de la Istanbul ca fiind primul tratat care conține o definiție a genului. “Acest fapt înseamnă ca femeile și bărbații nu sunt doar diferențiați din punct de vedere biologic, ci că exista o categorie a genului, definită social, care le conferă femeilor și bărbaților roluri și comportamente specifice”.
În Secțiunea a 3-a pagina 6 se menționează că reglementarea profesiilor- expert în egalitate de șanse și tehnician în egalitate de șanse reprezintă un vector al progresului și dezvoltării durabile la nivelul întregii societăți, în contextul unei preocupări la nivel internațional și european pentru implementarea principiilor egalității de gen în toate domeniile și la toate nivelurile de intervenție.
În anul 2014 a fost introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România ocupația de expert în egalitate de șanse-COR 242230 care a fost recunoscută la nivel național potrivit Ordinului comun. MMFPSPV și INS nr. 1419/328/2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România.
În anul 2015 a fost introdusă în Clasificarea ocupațiilor din România și ocupația de tehnician în egalitate de șanse COR 341207 potrivit Ordinului comun MMFPSPV și INS nr. 2196/513/2015.
De asemenea au fost elaborate și standarde ocupaționale pentru cele două ocupații.
În anul 2015, prin proiectul POSDRU START – O viață de calitate și siguranță, a fost formată prima promoție de specialiști -1140 de experți în egalitate de șanse și 3978 persoane au beneficiat de evaluare pe competențe pentru ocupația de tehnician în egalitate de șanse.
Suntem în fața unui moment decisiv care, dacă suntem atenți și răbdători, ne poate aduce mare folos.
Supremația Constituției între normele interne ale României, este stabilită în mod expres în art. 1 alin. 5.
Sub Constituție se află legile și prevederile dreptului internațional, iar în ierarhia internă a normelor, acestea se află pe același nivel cu dreptul intern autonom, adică la un nivel situat sub Constituție.
Definirea termenului de “soți” în Constituție este mai mult ca oricând o necesitate, întrucât actele normative care fac trimitere la legea fundamentală, nu vor fi puse în aplicare întrucât contravin Constituției.
Va urma.

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Guvernul nu dorește aflarea adevărului despre plandemia covid-19. Încercăm să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!
Categorii
Transgender
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.