X

Anunt important – DEZBATERE PUBLICA pe tema CARDUL NATIONAL DE SANATATE CU CIP, organizata de Ministerul Sanatatii JOI, 18 NOIEMBRIE 2010, orele 14:00

   Citez din http://www.ms.ro/?pag=23&id=8678

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

ANUNŢ

  În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează, joi, 18 noiembrie 2010, orele 14.00, la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str.dr. Leonte, nr.1-3, sector 5, Bucureşti, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

            Persoana de contact: dr. Mihaela Oancea – telefon: 021.3072.639.

  Menţionăm că proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.gov.ro, rubrica Legislaţie – Transparenţă decizională.

   Comentariu saccsiv:

   Iata si textul preluat de pe site-ul oficial:

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

SECŢIUNEA 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

SECŢIUNEA A 2-A

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)

Reglementarea

1. Descrierea situaţiei actuale  I. Potrivit dispoziţiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ -adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. La Titlul IX, cap 3, art. 330 se arată că acesta este un cârd distinct de cârdul european de asigurări de sănătate si va fi emis prin intermediul sistemului informatic unic integrat. Prin urmare implementarea si distribuţia cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, va fi efectuata prin sistemul informatic unic integrat (SIUI). De asemenea, având in vedere ca informaţiile actuale din SIUI privind asiguraţii au devenit suficient de stabile si credibile, si datorita evoluţiei SIUI către o noua arhitectura, incepand cu acest moment este posibila din punct de vedere tehnic si funcţional emiterea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate. La momentul in care a fost aprobată Legea nr. 95/2006, direcţia de management era orientata către descentralizarea deciziei si a operaţiunilor, acest fapt a determinat o construcţie in oglinda atât a normelor ce stau la baza reglementarilor de business privind funcţionarea asigurărilor sociale de sănătate cat si la functionalitătile care au stat la baza construcţiei sistemului informatic .

În prezent art. 332 alin. (2) specifica foarte succint modalităţile de plata pentru cheltuielile necesare eliberării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, singura referire concreta la costuri fiind aceea a cheltuielilor necesare eliberării cârdului care vor fi suportate de casa de asigurări emitenta, nedefinindu-se clar in context semnificaţia procesului de eliberare propriu zisă a cârdului. Prin aceasta omisiune nu este foarte clar descris care vor fi modalităţile de plata concrete, lăsând un larg spaţiu de interpretare. Luând de exemplu cartea de identitate s-a adoptat mecanismul plăţii contravalorii acesteia de către cetăţean, modalitatea fiind foarte clar descrisa prin actele normative ce au precedat proiectul. Descrierea concreta a proceselor si a modalităţilor de plata, aspectele sociale care trebuiesc avute in vedere, sau procentele destinate copiaţii in vederea co-finantarii acestui proiect sunt elemente ce trebuie precizate si pe care le consideram absolut necesare . II. Informaţiile minime accesibile de pe cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt succinte si nu oferă un tablou clinic de urgenta suficient. De asemenea nu sunt introduse elemente de identificare a persoanei in relaţia cu medicul de familie sau cu familia.

2. Schimbări preconizate I. Se vor introduce o serie de date complementare care vor completa setul de date minimale existente pe cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate in vederea obţinerii in caz de urgenta a unui tablou clinic cat mai cuprinzător. De asemenea informaţiile adiacente vor face referire la situaţia asiguratului in relaţie cu medicul de familie sau cu familia, precizându-se existenţa unui set de date pe cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi pe cip-ul acestuia.

II. Introducerea mecanismului de suportare de către asigurat numai a contravalorii produsului cârd şi a cheltuielilor aferente distribuţie la domiciliul acestuia, de a proiectului cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate. Prin introducerea sistemului de copiata a cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate va scădea presiunea financiara pe Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate care nu ar putea susţine nici lansarea şi nici întreţinerea unui sistem de cârduri într-o dinamica neprevizibila cu consecinţe şi implicaţii profunde.

– Introducerea sistemului de copiata a cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate asigura succesul proiectului în perspectiva sa dinamica pe termen lung.

III.                  Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a acorda asistenţa medicală titularilor de cârd naţional de asigurări sociale de sănătate, care prezintă acest document la data acordării respectivelor servicii, în condiţiile prevăzute de contractul- cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. Persoanele asigurate au obligaţia prezentării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cârdului conduce la neacordarea acestor servicii, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220, respectiv urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo – epidemic.

IV.       Se va preciza poziţia cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate in contextul sistemului informatic unic integrat si valoare funcţională intrinseca a sa in ansamblul structural al sistemului informatic fiind mobilul prin intermediul căruia se autentifica si validează toate procesele informatice ale domeniului.

In contextul celor mai sus menţionate este de precizat că implementarea cârdului naţional de asigurat in aceste condiţii va îmbunătăţii mecanismul de control al costurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin: introducerea unui mecanism suplimentar de control pentru evidenţele, raportările şi decontările serviciilor medicale; asigurarea accesului rapid al furnizorilor de servicii medicale la un minim de date medicale necesare deciziei medicale, în special în caz de urgenţe medicale; valorificarea tehnologiilor actuale privind accesul şi schimbul de date în condiţii de deplina siguranţă si protecţie a datelor cu caracter personal conform legislaţiei în vigoare şi recomandărilor Uniunii Europene.

3. Alte informaţii (**)  
SECŢIUNEA A 3-A

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul
3. Impactul social Acordarea serviciilor medicale numai persoanelor îndreptăţite la astfel de servicii, respectiv asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate în condiţiile participării active la construcţia acestui proiect naţional.
4. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul
5. Alte informaţii  
SECŢIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

mii lei

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări

           
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

b) venituri proprii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

           
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

           
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

– disponibilităţi din venituri proprii ale anului precedent

           
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare            
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare            
7. Alte informaţii            
SECŢIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

1. Proiecte de acte normative suplimentare Hotărâre de Guvern de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a titlului IX referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Nu este cazul
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Nu este cazul
4. Evaluarea conformităţii: Nu este cazul
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării si data publicării Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează) Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Nu este cazul
6. Alte informaţii  
SECŢIUNEA A 6-A

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Nu este cazul
6. Alte informaţii Nu este cazul
SECŢIUNEA A 7-A

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică fiind afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul
3. Alte informaţii Nu este cazul
SECŢIUNEA A 8-A

MĂSURI DE IMPLEMENTARE

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale -înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Nu este cazul
2. Alte informaţii  
                   

 

Faţă de cele menţionate s-a elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Avizăm favorabil:

 

Ministrul Finanţelor Publice,                                         Ministrul Justiţiei,

Gheorghe IALOMIŢIANU                                                Cătălin Marian PREDOIU

Ministrul Administraţiei şi Internelor Constantin Traian IGAS

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian DUŢĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢA

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 In sistemul de asigurări sociale de sănătate este necesară implementarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, care reprezintă documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

Pentru implementarea acestui sistem al cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, astfel încât acesta să poată fi operaţional în anul 2011 şi având în vedere că acest proces necesită parcurgerea unor anumite etape, este necesară reglementarea de urgenţă a datelor accesate de pe cârd, a datelor care vor fi înregistrate pe cip-ul acestuia, modalitatea de suportare a contravalorii cârdului, respectiv de către asigurat pentru produsul – cârd precum şi pentru distribuţia acestuia, iar din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, toate celelalte cheltuieli, precum şi modul de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de către furnizorii de astfel de servicii persoanelor asigurate, titulari ai cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate;

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 ARTICOL UNIC

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 212 alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate.

2.      Articolul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 331

(1)         Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cârdul naţional sunt
următoarele:

a)                                   datele de identitate şi codul numeric personal;

b)                                  cod asigurat;

c)                         data expirării cârdului;

d)                        numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite
cârdul;

e)                         numărul de identificare a cârdului.

(2)          Informaţiile care vor fi înregistrate pe cip-ul cârdului naţional de asigurări
sociale de sănătate sunt următoarele:

a)                           diagnostice medicale cu risc vital;

b)                          grupa sanguină şi Rh;

c)          înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul
furnizorului;

d)                      dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;

e)                       status asigurat: sănătos, bolnav cronic;

f)                          status donor organe;

g)                       alerte speciale: tratamente speciale, proteze, etc;
h) medic de familie: nume, prenume, date contact;

i) coasigurati, cu aceleaşi date prevăzute la lit.a)-d).”

3.      Articolul 332 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 332

Cheltuielile necesare producerii cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate se suportă atât de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cât şi de asigurat. Asiguratul suportă contravaloarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate şi costurile aferente distribuţiei acestuia.”

4.Articolul 333 se modifică şi va avea următorul cuprins : “Art.333

Componenta informatică a cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate este o funcţionalitate intrinsecă a sistemului informatic unic integrat. Cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate se eliberează şi se administrează folosind servicii de operare şi management al unei unităţi specializate în acest scop şi numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. ”

5. Articolul 335 se modifică şi va avea următorul cuprins :

“Art.335

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de cârd naţional de asigurări sociale de sănătate, care prezintă acest document la data acordării respectivelor servicii, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale privind implementarea sistemului cârdului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare ale prezentului titlu.”

6.     Articolul 336 se modifică şi va avea următorul cuprins :
“Art.336

(1)                    Cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 14 ani.

(2)                    Asiguraţii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentelor care atestă că se încadrează în categoria de asiguraţi, prevăzută la art. 213 alin.(l) lit.a).

(3)                    Persoanele asigurate prevăzute la alin.(l) au obligaţia prezentării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de  către  furnizorii  aflaţi în  contract cu  casele  de  asigurări  de sănătate. Neprezentarea cârdului conduce la neacordarea acestor servicii, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220.”

7.     Articolul 338 se modifică şi va avea următorul cuprins :
“Art.338

În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi alocate sume pentru cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile art.

332.”

8.       După articolul 338 se introduc două noi articole, art. 338   şi art. 338, cu următorul cuprins :

„Art. 33 81

(1)                 Producerea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.

(2)                 Personalizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3)            Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin.(2) precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.

Art. 3382

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului titlu referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor elabora în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

   Comentariu saccsiv:

   Crestinii care se pricep si la chichite juridice, ar fi bine sa mearga, ca sa nu-si faca de cap rataciti precum:

ATENTIE MARE la “luptatorii anti cip” de la APADOR-CH

   Consider ca cel putin doua chestiuni ar trebuie dezbatute:

–          donarea de organe

–          obligativitatea acestui card

   Presupun ca obligativitatea este neconstitutionala, caci asiguratii au tot dat ani sau zeci de ani bani, deci nu li se poate lua dreptul de a fi tratati doar pentru ca refuza cardul cu cip …

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button