X

Astăzi este marele protest împotriva legii vaccinării obligatorii. Comunicatul organizatorului, Alianța Părinților

Bucovina profundă | Comunicat

https://youtube.com/watch?v=QIES2z4y_Qs

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Alianța Părinților împreună cu Asociațiile Pro Consumatori, Medici pentru Consimțământ Informat, Neam Unit și Pro Decizii Informate,  organizează o manifestație publică, duminică 7 Martie 2021 orele 15, în București, Parcul Izvor – lângă Parlament.

Proiectul Legii privind vaccinarea persoanelor în România (PLx 399/2017 din Camera Deputaților) conţine prevederea obligativităţii vaccinării pentru întreaga populație.

Oricine verifică textul legii va constata că articolele 6, 13, 16, 68, 71 (și nu numai) prevăd obligativitatea vaccinării pentru copii și pentru adulţi (cu oricâte vaccinuri și ori de câte ori ar decide statul), precum și amenzi uriașe în caz de refuz.

Deci, este dincolo de orice îndoială faptul că acest proiect de lege, dacă ar fi adoptat în forma actuală, ar introduce de jure și de facto obligativitatea vaccinării în România.

Amintim parlamentarilor că au fost aleși pentru a servi poporul român în deplin respect pentru prevederile constituţionale și pentru prevederile altor legi aflate în vigoare. Le amintim, de asemenea, că:

1- În România nicio intervenţie medicală nu poate fi obligatorie. Orice cetățean român are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenţie medicală asupra propriei persoane (drept prevăzut în Legea drepturilor pacientului – Legea nr.46/2003, art.13).

2– Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr.95/2006) stipulează că medicul trebuie să acționeze respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenţie medicală asupra sa – Art.382.(1).

3- Constituţia României garantează drepturi individuale care împiedică legiferarea oricăror acte medicale obligatorii. Orice persoană are dreptul la integritate fizică (Art.22), libertatea individuală este inviolabilă (Art.23) și orice persoană are dreptul să dispună de ea însăşi (Art.26).

4- Codul Civil garantează integritatea şi autodeterminarea persoanei. Integritatea fizică și autodeterminarea oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege – Art. 61.(1). Corpul uman este inviolabil. Orice persoană are dreptul la integritate fizică -Art. 64.(1),(2).

Din dreptul internațional

1- Convenția de la Oviedo prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber, informat și neviciat (Art.5) și primatul interesului binelui persoanei față de interesul general al societății sau științei (Art.2). Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat de țara noastră prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001.

2- Codul Nurenberg  și numeroase alte tratate internaționale precum Declarația de la Geneva, Raportul Belmont, Declarația de la Helsinki, susțin autodeterminarea persoanei și necesitatea consimțământului informat.

Obligativitatea vaccinărilor vine în contradicție cu toate aceste reglementări de drept intern și internațional, cu etica și deontologia medicală, cu logica simplă și cu bunul simț. Oricât de bun ar fi un produs sau un medicament, el nu poate fi impus peste voința persoanei. Mai mult decât atât, pentru orice tratament medical, consimțamântul persoanelor este interzis a fi manipulat cu scopul determinării la efectuarea unui act medical.

Acuzarea părinților de “neglijență medicala” dacă nu doresc să îșî vaccineze copilul (art.66 pct.e) din proiectul de lege), fără a se ține cont că aceștia sunt factorul de decizie dacă copilul urmează sau nu a fi vaccinat, la recomandarea medicului care consultă copilul, este un abuz.

Nu se ține cont de faptul că în virtutea autorității părintești, părinții aleg să nu iși vaccineze copiii în condițiile în care populația este forțată la acceptarea unui act medical, fără o informare corectă și completă pro și contra vaccinare, fără analize imunologice și fără să existe răspunderea medicului sau a oricărei autorități care vrea să impună vaccinarea obligatorie, cu privire la reacțiile adverse ce pot apărea (practica dovedind că acestea sunt în număr alarmant de mare).

Utilizarea oricărui produs sau efectuarea oricărui act medical care presupune riscuri oricât de mici, trebuie să fie lăsate la libera alegere a oamenilor cărora acestea le sunt destinate. Legea trebuie să apere drepturi, nu să le anuleze, legea trebuie să prevină abuzuri, nu să le faciliteze.

Pe lângă vicierea (manipularea) consimțământului în aproape tot cuprinsul textului de proiect de lege, sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, statuate în Constituția României, după cum urmează :

Art.22 –(pct.1)Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.

Art.23 – (pct.1)Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.

Art.24 – (pct.1)Dreptul la apărare este garantat.

Art.26 – (pct.2)Dreptul persoanei de a dispune de ea insăși.

Art.29 – Libertatea conștiinței (pct.1) – ….nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale. (pct.2) Libertatea conștiinței este garantată.

(pct.6)Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

Art.30 – (pct.1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Art.31 – (pct.1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(pct.2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(pct.4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

Art.32 – (pct.1) Dreptul la învățătură este asigurat prin….

Art.34 – (pct.1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .

Art.48 – Familia (pct.1)….părinții au dreptul și îndatorirea de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

Coroborate cu:

LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Art.2 pct. (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatură cu drepturile si obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei.

Art.5 pct.2 – raspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților;

Pct.4 – intervenția statului este complementară.

CODUL CIVIL: Conținutul autorității parintești este prevăzut de dispozițiile imperative ale art.487 din Codul Civil, care spune : “Părinții au dreptul și îndatorirea de a creste copilul, îngrijind de sănătatea si dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzatoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia”.

In ceea ce privește intervențiile medicale asupra unei persoane, Codul Civil, la art. 67, dispune imperativ ca ,,nici o persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.’’

LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ;

TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE referitoare la protecţia sănătăţii umane şi dreptul la respectarea statutului, identităţii religioase si cofesionale a bisericilor, asociatiilor si comunitatilor crestine.

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A  DREPTURILOR OMULUI  cu privire la dreptul la viaţă şi libertate, dreptul la protecţia vieţii personale şi de familie împotriva oricăror imixtiuni arbitrare, dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi de religie dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării;

CONVENŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE referitoare la dreptul la viaţă, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi dreptul la libertatea de exprimare;

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE referitoare la dreptul la viaţă, dreptul la integritatea persoanei, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, dreptul la libertatea de exprimare, drepturile speciale ale copilului.

CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI referitoare la dreptul inerent la viaţă, dreptul la libertatea de opinie, dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, dreptul la protecţia copilului împotriva oricăror forme de violenţe şi vătămări;

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ referitoare la respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, protecţia specială a drepturilor copilului.

 

Atragem atenţia în mod deosebit asupra faptului că peste 10 zile, pe 17 martie, pașaportul digital de vaccinare va intra în procesul de legalizare și va fi impus în Uniunea Europeană. Anunţul a fost făcut de președinta Comisiei Europene.

Dacă legea vaccinării va fi votată în forma actuală, acest lucru va atrage după sine și obligativitatea pașaportului de vaccinare.

 

Pentru toate motivele prezentate CEREM amendarea proiectului de lege după cum urmează:

1 – Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea, un act medical.
2 – Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului.
3 – Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea.
4 – Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării sub orice formă (explicită, sau implicită) prin măsuri punitive și coercitive.

5 – Să se elimine art.40 L. “Sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinţi…”

6 – Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

În concluzie, nu pentru ideea vaccinării se ridică opoziția, ci efectiv datorită faptului că decizia omului de a se vaccina sau nu, în totală și reală cunoștință de cauză, este un act de dispoziție personal care privește existența și integritatea fizică a acestuia, conferindu-i dreptul inviolabil și inalienabil la viață și sănătate.

Prin obligarea la vaccinarea în masă și fără discernământ din partea autorităților de specialitate abilitate, a persoanelor din Romania, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor fizice, juridice și părinților care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul prezentei legi este acela de a “asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , prin însăși cuprinsul ei se încalcă in mod flagrant dreptul pretins a fi apărat .

03.03.2021                        Comitetul Director al Alianţei Părinţilor             

Presa este invitată și așteptată după orele 15.30, din motive organizatorice.

Atașăm textul PLx399/2017 public:   http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2020/rp399_17.pdf

contact: Prof. Olimpia Popa – Director departament Educație – Sănătate, Alianța Părinților – 0746572339

Cenzura sistemului face să ajungem la mai puțini dintre voi! Distribuiți articolele noastre și sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum sprijinul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.
Selectați cât doriți să donați (EUR)

Introduceți cât doriți să donați (EUR)

17 comentarii

 1. Citiți proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor în România!

  https://youtu.be/D0C9J7Zxz84

  Înțelegerea problemelor proiectului de lege nu se poate face fără să cunoaștem conținutul lui. Începem deci cu citirea proiectului de lege și cu analiza lui succintă.
  Articolele 6, 13, 16 menționează fără echivoc obligativitatea vaccinării.
  Prin acest proiect de lege se dorește o mobilizare masivă nu numai a corpului medical, dar și a instituțiilor de învățământ, a Direcției de Protecția Copilului, a Administrației Publice Locale, a organizațiilor neguvernamentale, a mass mediei, toate pentru punerea în aplicare a vaccinării obligatorii, pentru identificarea copiilor nevaccinați, pentru convocarea părinților la consiliere în scopul acceptării planului de vaccinare.
  Vaccinarea va fi obligatorie pentru personalul medico-sanitar, lucru în aparență benefic. Numai că în țările în care vaccinarea corpului medical este obligatorie, aceasta a devenit condiție pentru angajarea și menținerea în funcție a personalului medical. Este deci un fel de bine făcut cu forța!
  Personalul medical va fi obligat să furnizeze informații „corecte, dovedite științific” despre vaccinuri și activitatea de vaccinare. În caz contrar, va fi sancționat de Colegiul Medicilor, Ordinul Asistentilor Medicali, Colegiul Farmaciștilor.

  1. Doamne ajută!

   Să avem grijă ca nu cumva infiltrati să provoace gratuit o razmerita generala. Nu cred ca stirile din ultimul timp cu devoalarea atrocitatilor polițienești sunt întâmplătoare! Cred ca se dorește o escaladare. Dar orice ar fi, trebuie sa fim PREZENȚI!

   Iar cei care nu putem veni – să plângă sufletul în noi de durere și să ne rugăm pentru frații noștri din adevărata “linie întâi”. Fraților, acesta este un razboi! Pervers! Precum își plangeau întru rugaciune, femeile si copiii, pe bărbații plecați la război, așa și noi!

   Români ortodocși, puneți-vă ceasurile sa sune, iar mâine la 15:00 să ne rugăm cu toții din tot sufletul cu lacrimi, durere și speranță! Sus să avem inimile!

 2. Opriți satanizarea României!

  Trebuie luată atitudine și împotriva pașaportului digital de vaccinare, întrucât lezează drepturile creștinilor. Cardurile de sănătate, pe care mulți dintre noi le-am refuzat, funcționează pe același principiu ca și pașaportul digital de vaccinare. Pentru Sistem, omul devine un NUMĂR AL CĂRUI SEMN ESTE 666!

  Vaccinul este un pretext pentru a ni se acorda o identitate digitală, un prilej pentru satanizarea omului și o modalitate de a permite Sistemului să fim controlați total! Are implicații pe plan politic, social și spiritual. Pe plan politic, deoarece se urmărește reducerea populației la nivel global și crearea unui guvern unic; pe plan social, deoarece se urmărește transformarea omului într-o marfă la dispoziția Sistemului sau într-un sclav; pe plan spiritual, deoarece îl desparte pe om de Dumnezeu. Prin Botez, am obținut un NUME de creștin care poate fi scris în Cartea Vieții Prin acceptarea unui NUMĂR în locul numelui de Botez, ne lepădăm de Hristos. De asemenea, ne lepădăm de Hristos și prin modificarea genetică urmărită prin vaccinuri, o modificare ireversibilă. Necuratul se atinge, prin vaccinuri, de creația lui Dumnezeu! Cum vom spune rugăciunea ,,Tatăl nostru” dacă ne lăsăm modificați genetic prin vaccinuri care conțin tot felul de ingrediente bizare venite de la necuratul?

  Noua Ordine Mondială este o desăvârșire a luptei împotriva lui Dumnezeu care va culmina cu impunerea închinării la fiara apocaliptică, adică la inteligența artificială și la Antihrist. (Apocalipsa, cap. 13-15) S-a început cu promovarea păcatului și cu negarea lui Dumnezeu. Prin vaccinare , se introduce în corpul omului nanotehnologie, adică nanoroboți cu hydrogel și enzima luciferaza. Acestea permit identificarea și controlul total al omului de la distanță, adică o sclavie pe care niciun tiran al istoriei n-a reușit s-o impună.

  Trebuie să ținem cu dinții de valorile creștine de acum încolo. Pentru păcatele acestui neam, există pocăință. Suntem cu toții vinovați că duhurile rele au luat amploare în așa hal. Dacă ne umplem ,,rezervoarele” cu Duh Sfânt, atunci lucrarea demonică va slăbi, iar noi vom fi din ce în ce mai eficienți. Acum se vede de ce este atacată Biserica Ortodoxă din interior și din exterior cu atâta cruzime prin ecumenismul nivelator! Pentru că sataniștii lucrează necinstit, apelând și la vrăjitorie! Biserica Ortodoxă, prin cele Șapte Taine, poate opri orice lucrare demonică dacă este lăsată să-și îndeplinească misiunea conform Sfintei Tradiții! Dacă se fac rugăciuni puternice și există mulți oameni plini de Duh Sfânt și virtuoși, lucrarea demonică nu poate spori.

  Să lăsăm moda controlată de sataniști deoparte și să ne întoarcem la pocăință, la rugăciune și la mărturisire.

  Doamne, Iisuse Hristoase, iartă-ne și ajută-ne cum știi și cum poți!

  1. Refuzati aplicatiile de autoscanare a codului de bare (care contine si 666) a produselor in magazine – Acum la CARREFOUR este o campanie de momire a romanilor cu asa zise “reduceri” pentru cei care folosesc aceste instrumente satanice !
   REFUZATI SI BOICOTATI ORICE TINE DE “DIGITALIZARE” !!

   1. Renuntati la malluri, boicotati toate aceste magazine tip Carrefour, sustineti magazinele romanesti si pietele.

 3. Sa ne putem toata nădejdea și speranță in bunul D-zeu , Măicuță Domnului, cetele cerești și vom ieși învingători. Toate aceste boli au venit peste noi datorita pacatelor, necredintei, dar dacă ne rugam vom ieși învingători. Asa precum spunea Sf părinte Cleopa” mancane-ar raiulsa ne mănânce”! Domnul Iisus , Măicuță Domnului și cetele sfinților lupta pentru noi, să ne rugam în simplitatea inimii noastre!

 4. Sa nu mai facă manifestații duminică.
  Duminică e zi de sărbătoare, nu cred că va fi primit.
  Sâmbătă e zi libera, sâmbătă sa se facă.
  Doamne ajuta.

  1. Lupta impotriva celui rau trebuie purtata zi de zi, ceas de ceas, clipa de clipa, mereu cu credinta in Dumnezeu.Si nu precum fariseii, cum ca e ziua Domnului(in acele vremuri-sambata) si nu e voie sa facem. Nici protestele parca nu sunt pe placul lui Dumnezeu, insa atunci cand se ataca fiinta conceputa de Dumnezeu (“Sa facem om dupa chipul si asemanarea noastra”- ADN-ul Lui ) este de datoria oricarui crestin “sa scoata sabia”.Lupta aceasta este si pentru fiinta poporului nostru, pentru sanatatea copiii nostri si nici Dumnezeu nu se opune unei asemenea lupte. Vedeti vremea de afara, prin care parca si Dumnezeu ne invita…!

  2. Daca ai fi mers la biserica,
   ai fi stiut ca manifestatia are loc in timpul liturgic al zilei de luni.

   Daca ai fi gandit,
   ai fi stiut ca participarea este o marturisire a credintei deoarece vaccinarea este pe fata o etapa din Lucrarea Tainei Faradelegii. Iar asta o poti face oricand, fara vreo ingradire.

   Nefacand acestea ai preferat sa scrasnesti din dinti asemenea fariseilor care se tulburau pt ca Mantuitorul facea minuni sambata …

 5. Ultima reduta !Multi și uniți trebuie . Nu degeaba și-au dat viața părinții noștri pentru adevăr . Adevărul nu poartă mască !

 6. Cred ca nu degeaba a randuit Dumnezeu ca astazi sa fie protestul nostru, in ziua Infricosatoarei Judecati a Domnului, ca un preambul a ceea ce ne asteapta…….. Sa luam aminte!

 7. Pentru cine mai avea indoieli asupra aspectului ocult al tuturor acestor… “actiuni”:

  (latina) astra ze neca -> (engleza) ie kill stars -> (latina) id est stellae occiditis -> (engleza) That is to kill the stars

  Cine intelege…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button