X

PSD vine cu proiect de lege pentru concubinaj. Inițiatoarea spune că nu are legătură cu partneriatul civil. ACCEPT spune că e o bătaie de joc pentru comunitatea LGBTQ

Related image

Digi24Proiect: Drepturi pentru persoanele care se află în concubinaj, inclusiv cuplurile de același sex

Deputatul PSD Diana Tușa a depus la Senat un proiect care acordă drepturi persoanele aflate în concubinaj, inclusiv cuplurile de același sex, cum ar fi dreptul la bunuri comune, la a lua decizii pentru partener, dacă acesta este incapacitat sau reglementări în caz că unul dintre parteneri moare.

Legea privind protejarea vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală ar intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, scrie în proiectul de lege, potrivit Mediafax.

„Se află în uniune consensuală persoanele care conviețuiesc în scopul stabilirii de relații specifice celor de familie, fără a încheia căsătoria. Într-o uniune consensuală se pot afla doar două persoane, indiferent de sex, care nu sunt între ele rude în linie dreaptă sau rude în linie colaterală până la al patrulea grad și care au fiecare cel puțin 18 ani împliniți. Uniunea consensuală poate fi dovedită în fața instanței prin orice mijloace de probă. Persoanele aflate în uniune consensuală se bucură de libertatea de a încheia, inclusiv între ele, orice act sau contract civil, în condițiile dreptului comun și ale prevederilor prezentei legi. De asemenea, ele pot dispune una în favoarea alteia prin testament, în limitele și condițiile Codului civil”, arată deputatul PSD, în inițiativa legislativă.

Totodată, bunurile mobile dobândite în timpul concubinajului, cu excepția celor a căror dobânditor rezultă din însuși actul de dobândire, se prezumă, până la dovada contrară, a fi comune.

În plus, persoanele aflate în uniuni consensuale pot cere să fie menționate împreună în contractele de achiziție a bunurilor. Salariile, pensiile și orice alte venituri, încasate sau neîncasate, nu se consideră a fi comune, potrivit sursei citate.

„Cota de dobândire a bunurilor comune este cea precizată în actul de dobândire. În lipsa unei mențiuni explicite referitoare la cota-parte dobândită sau în cazul bunurilor pentru care nu au fost întocmite înscrisuri doveditoare, dispozițiile art. 357 alin. 2 din Codul civil se aplică în mod corespunzător”, mai arată propunerea legislativă.

Codul civil prevede la art. 357, alineatul 2 că: „În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală”.

Datoriile care apar în perioada uniunii consensuale sunt considerate, până la dovada contrară, a fi proprii ale partenerului care le-a contractat. De asemenea, persoanele aflate în concubinaj pot contracta împreună datorii, credite bancare sau nebancare, în condițiile dreptului comun.

„Persoanele aflate în uniune consensuală pot încheia între ele convenții, în formă autentică, prin care să prevadă aplicarea raporturilor dintre ei, în mod corespunzător, a regimului comunității legale, a regimului separației de bunuri sau a regimului comunității convenționale, reglementate în Codul civil cu privire la soți. Dispozițiile art. 334 din Codul civil referitoare la înscrierea convențiilor matrimoniale în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale și, ținând seama de natura bunurilor, în alte registre, se aplică în mod corespunzător”, conform sursei menționate.

Diana Tușa mai susține, în proiect, că pentru protejarea terților, notarii vor verifica din oficiu, la autentificarea actelor cu caracter patrimonial, dacă părțile figurează în Registru.

„Convențiile încheiate între parteneri cu privire la apartenența la patrimoniul comun sau propriu a unor bunuri concrete nu pot aduce atingere drepturilor terților de bună credință”, potrivit proiectului de lege.

Cuplurile în concubinaj, inclusiv cele formate din persoane de același sex, pot face partaj

Persoanele aflate în uniune consensuală pot cere oricând instanței partajarea bunurilor în timpul conviețuirii. Partajul se va efectua potrivit regulilor aplicabile proprietății comune pe cote părți. Partenerii pot conveni în instanță ca partajul să se desfășoare potrivit regulilor din Codul Civil referitoare la lichidarea comunității legale de bunuri a soților, care se aplică în mod corespunzător.

Partenerii pot, de asemenea, împărți prin bună învoială bunurile dobândite în timpul uniunii consensuale. „Persoanele aflate în uniune consensuală nu se aplică dispozițiile art. 1031 Cod civil privind revocabilitatea donațiilor între soți în timpul căsătoriei”, mai propune deputatul PSD.

„Prezumția relativă de simulare a donației, prevăzută de art 1091 alin. 4 din Codul Civil, se aplică și în cazul înstrăinărilor făcute de defunct cu titlul oneros persoanei cu privire la care se face dovada că la data încheierii actului de află în uniune consensuală cu acesta dacă au fost încheiate cu rezerva uzufructului, uzului ori abitației sau în schimbul întreținerii pe viață ori a unei rente viagere”, potrivit proiectului.

Codul Civil prevede la art 1091 alin 4 că:

„Până la dovada contrară, înstrăinarea cu titlu oneros către un descendent ori un ascendent privilegiat sau către soţul supravieţuitor este prezumată a fi donaţie dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaţiei sau în schimbul întreţinerii pe viaţă ori a unei rente viagere. Prezumţia operează numai în favoarea descendenţilor, ascendenţilor privilegiaţi şi a soţului supravieţuitor ai defunctului, dacă aceştia nu au consimţit la înstrăinare”.

Reglementări în cazul decesului unuia dintre parteneri

Proiectul are prevederi și în cazul în care unul dintre parteneri moare. Astfel, în cazul decesului chiriașului, prevederile articolului 1824 din Codul civil privitoare la dreptul de a opta pentru continuarea închierii locuinței „se aplică în mod corespunzător și persoanei cu care acesta se află în uniunea consensuală la data morții, în limitele și condițiile acolo prevăzute”, conform proiectului.

Codul civil stipulează la articolul 1834 alineatele 2 și 3 menționate în proiectul de lege, că: „(2) Descendenţii şi ascendenţii chiriaşului au dreptul, în termenul prevăzut la alin. (1), să opteze pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia, dacă sunt menţionaţi în contract şi dacă au locuit împreună cu chiriaşul. Dispoziţiile art. 323 alin. (3) sunt aplicabile în privinţa soţului supravieţuitor. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au cerut continuarea contractului, desemnează de comun acord persoana sau persoanele care semnează contractul de închiriere în locul chiriaşului decedat. În cazul în care aceştia nu ajung la un acord în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriaşului, desemnarea se face de către locator”.

Totodată, în cazul încetării uniunii consensuale, „beneficiul contractului de închiriere a locuinței încheiat în timpul acesteia va putea fi atribuit, în lipsă de învoială, unuia dintre parteneri, de judecătoria în raza căreia se află imobilul, dacă ambii sunt menționați în contract și prin aplicarea, în mod corespunzător, a criteriile exemplificative prevăzute de art. 324 alin 1 și 3 din Codul Civil”.

Articolul 323 din Codul civil, menționat în inițiativa legislativă, prevede că: „(1) La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinței de către ambii soți și aceștia nu se înțeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soți, ținând seama, în ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa în desfacerea căsătoriei și de posibilitățile locative proprii ale foștilor soți. (3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului și produce efecte față de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă”.

Împuternicire pentru parteneri de a exercita drepturi și a-și da consimțământul legat de probleme medicale

„Persoanele aflate în uniune consensuală pot exercita, cu privire la partenerul lor, prerogativele recunoscute reprezentantului legal al pacientului și rudelor acestuia de Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, precum și prerogativa de a exprima consimțământul cerut primitorului la transplatul de organe, în situația prevăzută de art. 151 alin. 1 din Legea 95/1996”, arată Diana Tușa, în inițiativa legislativă.

Potrivit articolului 151, alineatul 1 din Legea 95/1996, „în cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul, acesta poate fi dat în scris de către unul din membrii familiei sau de către reprezentantul legal al acestuia, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului Sănătății”.

Dovada dreptului de a exercita aceste prerogative va fi făcută printr-o împuternicire autentificată la notar, care se înregistrează în Registurl Național Notarial de Evidență a Procurorilor și a Revocării acestora.

În cazul drepturilor prevăzute de Legea 46/2003, acestea pot fi exercitate și în baza unei declarații scrise prealabile de împuternicire dată de pacient și înregistrată în unitatea spitalicească.

Motivarea proiectului: O serie de cupluri, respectiv cele de același sex, nu întrunesc condițiile pentru căsătorie

Deputatul PSD Diana Tușa motivează necesitatea proiectului prin faptul că în România există și alte tipuri de familie, decât cea întemeiată pe căsătorie, iar cuplurile formate din persoane de același sex nu pot apela la această instituție. Ea amintește și de hotărârea CCR în cazul cuplului Coman-Hamilton, în care judecătorii Curții spun că e nevoie de un cadru legal de protecție inclusiv pentru cuplurile gay.

„Conform datelor Institutului Național de Statistică, în societatea românească există alături de familia standard întemeiată prin căsătorie, și alte tipuri de familie. Din datele recensămintelor anterioare rezultă că un număr semnificativ de români (cca 3.5%) trăiesc în uniuni consensuale (concubinaje). Pe de altă parte, o serie de cupluri, respectiv cuplurile de același sex, nu întrunesc condițiile încheierii căsătoriei. Interesul societății este acela de a proteja familia indiferent de formele sale de existență, chiar dacă forma optimă din punctul de vedere al interesului comunității este cea întemeiată prin căsătorie. De altfel, decizia nr. 534/2018 a Curții Constituționale a României menționează explicit că e necesară conturarea unui cadrul legal de protecție inclusiv în ceea ce privește viața de familie a cuplurilor de același sex”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților

Pe 18 iulie 2018, CCR a admis sesizarea legată de excepţia de neconstituţionalitate din Codul Civil, în cazul Coman-Hamilton, în sensul că persoanele de acelaşi sex căsătorite au drept de liberală circulaţie şi locuire în România, însă plenul Curţii nu s-a pronunţat pe recunoaşterea căsătoriei celor doi. Relaţia pe care o are un cuplu format din persoane de acelaşi sex intră în sfera noţiunilor de „viaţă privată” şi „viaţă de familie”, se arată în motivarea Curţii Constituţionale emisă pe 27 septembrie 2018.

Facebook: Dep. Diana Tușa: „Proiectul meu de lege a fost greșit interpretat ca fiind un alt proiect privind parteneriatul civil”

„Proiectul meu de lege privind parteneriatul a fost greșit interpretat ca fiind un alt proiect privind parteneriatul civil, ceea ce nu este.

Proiectele privind parteneriatul urmăresc crearea unei instituții paralele căsătoriei (un fel de căsătorie cu alt nume) și care i-ar proteja doar pe cei care ar dori să-l încheie (adică nu ar rezolva mare lucru), în timp ce marea parte a cuplurilor care doresc să trăiască „fără acte” ar rămâne în continuare fără umbrela unor posibilități legale la care să apeleze în caz de nevoie.

Proiectul meu se adresează cuplurilor aflate în uniuni consensuale – mai pe românește, cuplurilor ce „concubinează”, celor care trăiesc impreună în familii de facto, „fără acte” – care nu ar fi protejate de o lege a parteneriatului, dar care pot ajunge în situații în care au nevoie de acces la anumite drepturi.

Confuzia se datorează, probabil, sintagmei „uniune consensuală”. Aceasta nu înseamnă nici „parteneriat civil”, nici „uniune civilă” – adică niște contracte care instituționalizează relațiile de familie – ci înseamnă acele relații specifice celor de familie care se nasc în cadrul cuplurilor care trăiesc în virtutea simplului lor acord, neformalizat.

Oferirea accesului la anumite drepturi în situații specifice este miza acestui proiect de lege, și nu altceva. Proiectul nu propune legalizarea parteneriatelor civile (nici nu o interzice, pur și simplu nu se referă la ele).

Aș adăuga că legea propusă de mine:
– are o acoperire mai largă decât parteneriatul, pt că sunt protejate, in virtutea legii, toate cuplurile care nu vor să-și oficializeze relația (spre deosebire, parteneriatul civil implică formalizarea relației, asemenea căsătoriei, pe care o imită)
– e mai flexibilă, pentru că partenerii pot alege singuri dacă și de câte posibilități oferite de lege doresc să beneficieze; în timp ce, în formula parteneriatului civil, statutul legal se aplică automat, cu tot ce presupune el (ca la căsătorie).”

ACCEPT: PSD vrea să arunce praf în ochii socialiștilor europeni folosind tema parteneriatului civil

În urmă cu doua zile, pe 25 iunie, deputata PSD Adriana Tușa a depus un proiect de lege care își propune să reglementeze unele situaţii juridice în cazul cuplurilor care trăiesc în uniune consensuală neînregistrată, inclusiv cupluri de același sex. Asociația ACCEPT consideră acest demers al deputatei PSD o acțiune menită să mimeze suportul PSD față de reglementarea și protecția cuplurilor gay în România, în fața Partidului Socialiștilor Europeni, care discută statutul PSD joi la Bruxelles și posibilitatea ca acesta să rămână în structurile de coordonare ale PES. În realitate, propunerea legislativă este incompletă, contrară Codului civil și vulnerabilizează toate familiile din România.

Propunerea legislativă este degradantă pentru aceste familii, întrucât nu le recunoaște statutul și nu le oferă posibilitatea de a se înregistra sub nicio formă în faţa statului român. În schimb, trimite cuplul la notar de multiple ori, pe banii proprii, pentru tot felul de convenţii private care nu vor rezista dacă sunt atacate în instanță de rude sau creditori, protejaţi de Codul civil. De exemplu, ca să-ti poţi vizita partenerul de viaţă la terapie intensivă trebuie să fi trecut mai întâi pe la notar, când acesta era sănătos. O femeie care a adus banii acasă şi a contribuit la o gospodărie comună, în caz de violenţă din partea partenerului de viaţă rămâne să plătească singură creditul luat deoarece datoriile contractate de parteneri sunt personale, dar bunurile sunt comune. Cei care nu au avut posibilitatea să meargă la notar să lase testament, vor rămâne ca şi până acum fără nicio posibilitate legală de a lăsa o parte din avere partenerului cu care au trăit o viaţă.

“Considerăm că acest text de lege este neconstituțional și contrar Convenției Europene a Drepturilor Omului. Reamintim că în Decizia CCR din cauza Coman-Hamilton, din iulie 2018, Curtea Constituţională a României a statuat dreptul familiilor gay de a fi recunoscute prin lege cu drepturi şi îndatoriri corespunzătoare cuplurilor stabile de sex diferit. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în cazul Italiei (Oliari, 2015), că astfel de înţelegeri private date în faţa notarului nu reprezintă o formă de recunoaştere legală a familiilor gay şi nu răspund nevoii de bază care este fundamentală oricărei relaţii stabile de cuplu – sprijinul reciproc moral şi material, care implică drepturi şi obligaţii reciproce ale partenerilor, dreptul la moştenire legală, protecţia statului chiar şi atunci când cei doi nu convieţuiesc,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.

„Această propunere legislativă este una strict oportunistă, prin care PSD dorește să se prezinte în fața Partidului Socialiștilor Europeni cu un aparent plan pentru protecția familiei gay fără însă a recunoaște familia de același sex.  Propunerea legislativă depusă acum doua zile de deputata PSD nu stabilește un regim juridic clar, nu asigură o formă reală de protecție și recunoaștere a familiei gay, și nu asigură certitudine și siguranță juridică pentru persoanele LGBTI. Este doar o confirmare suplimentară că legiuitorul roman vede familia gay ca fiind una inferioară, formată din cetățeni de mâna a doua.  Asociația ACCEPT nu susține acest proiect de lege și se va lupta în instanțele de judecată din România, dar și la CEDO, pentru recunoașterea fiecărei familii din comunitatea LGBTI, și pentru recunoașterea totalității drepturilor acestora,” a declarant Teodora Ion-Rotaru, Directoare executivă, Asociația ACCEPT.

În acest moment proiectul de lege elaborat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împreună cu experți, și discutat cu societatea civila și reprezentanți ai partidelor a fost respins de Senat și are o situație incertă în Camera Deputaților. Această nouă propunere legislativă ignoră munca și dialogul deja existente pe acest subiect și propune o falsă soluționare a garantării unor drepturi ale cuplurilor necăsătorite, fără însă a le garanta dreptul lor fundamental de a fi recunoscute ca familie.

Reamintim faptul că Asociația ACCEPT și 14 persoane care formează 7 cupluri stabile au dat în judecată statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru a reclama încălcarea dreptului la viață privată și de familie în România. Aceste persoane nu au putut accesa nicio formă legală de recunoaştere şi protecţie a familiei lor, cu consecinţele grave în viaţa lor de zi cu zi. Detalii aici: http://www.acceptromania.ro/blog/2019/06/18/sapte-cupluri-gay-cer-recunoasterea-legala-a-familiilor-lor-in-romania/

Categorii
Homosexualitate
cuvinte cheie

Articole asemănătoareVă rugăm să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

6 comentarii

 1. Mitropolitul Neofit al Ciprului: Despre catastrofele naturale care sunt pe planeta dupa legalizarea pacatelor impotriva firii. Israel va bombarda Iranul. Despre caderea lui Erdogan in Turcia si razboiul declarat de aceasta tara

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/profetiile-stirile-zilei-mitropolitul-neofit-cipru-al-treilea-razboi-mondial-nevoia-de-pocainta-catastrofele-naturale-legalizarea-pacatelor-impotriva-firii-semnele-vremurilor-israel-bombardeaza-iranul

 2. Aceasta lege impune de fapt pasnic si fara tam tam parteneriatul civil, sub o altă denumire. Pură manipulare ca romanii să accepte nebunia unora ! Si cea care a propus legea asta trebuie retinuta pt ca pe viitor sa stim cu cine avem de-a face. Sa ne rugam pt noi si pt Romania noastră !

 3. Politica pașilor mărunți, pentru a ne obișnui și a intra pe nesimtite legile de căsătorie între persoane de același sex. O mizerie.

 4. Șirul compromisurilor are doar inceput… Ce surprize ne mai așteaptă după vizita Papei?

  Aasociația ACCEPT luptă in mod deschis împotriva Ortodoxiei romănești. Nu te poti numi ortodox dacă lupti pentru a propulsa spurcăciunea în locul care nu i se cuvine. Această asociație de ce sfidează majoritatea ortodoxă și vrea să își impună punctul de vedere modificând legi scrise și nescrise de mii de ani? Ca să fie numit ,,familie”, un cuplu trebuie să respecte legile scrise și nescrise românești, nu cele de import.

  La nunta de la Cana Galileii, Hristos a binecuvântat doar familia constituită dintr-un bărbat și o femeie. A cere societății să accepte cu denumirea de FAMILIE un cuplu de homosexuali îseamnă a-L sfida pe Hristos și a lupta împotriva legilor divine. Vai și amar de această țară dacă acceptă provocările asociației ACCEPT și se ia la harță cu Dumnezeu ca să intre în grațiile acesteia!

 5. Repostez un citat dintr-un articol pentru a se vedea clar că Papa Francsc consideră că homosexualii fac parte din … Biserică! Brrr! Asta înseamnă că acceptă păcatul ca fiind normalitat.e.

  ,,Am văzut apoi altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur’’ (Apocalipsa 13, 11).

  ,,Ne este necesar să înţelegem cele ce urmează:
  a) Fiara este, de fapt, om. Este actualul papă, pe care vizitează România.
  b) Faptul că se ridică din pământ ne duce cu gândul la adevărul că omul a fost creat din ţărâna pământului (Facere 2, 7).
  c) Asemănarea cu Mielul Hristos este aparentă, determinant este ceea ce grăieşte.
  d) Grăieşte ca balaurul cu care e comparat, iar balaurul este ,,şarpele cel vechi, care este diavolul şi satana’’ (Apocalipsa 20, 2).
  De ce grăieşte papa ca diavolul? Vă veţi convinge citind ceea ce a rostit acesta cu anumite ocazii:
  1. Dumnezeu Se schimbă şi evoluează odată cu noi
  2. Dumnezeu nu e Judecător, nu judecă pe nimeni. Este atât de iubitor încât pe toţi îi va mântui.
  3. Chiar şi ateii recunosc că există Dumnezeu
  4. Biblia este o carte sfântă, frumoasă, dar ca în toate cărţile vechi unele pasaje sunt depăşite.
  5.Toate religiile sunt adevărate.
  6. Între catolici şi ortodocşi nu e nicio diferenţă.
  7. Nu există iadul, în care oamenii să se chinuiască veşnic.
  8. Adam şi Eva n-au existat.
  9. Biserica este destul de mare, îi cuprinde pe heterosexuali şi pe homosexuali, chiar şi comuniştii sunt bineveniţi.
  10. Vom începe să permitem femeilor să devină cardinali.
  12. Vom avea în viitor şi o femeie papă.
  13. Arătând o casetă mică în care era o cruce: ,,Ce este aceasta? Este istoria eşecului lui Dumnezeu. Este calea crucii. Calea mică a crucii’’.
  14. Rămân un slujitor al lui Iisus Hristos, dar cred şi în evoluţionismul lui Darwin.

  Ce ar trebui să mai spună un om pentru ca toată lumea să înţeleagă că e eretic? Mai are cineva îndoieli că fiara care se ridică din pământ este papa? Mai trebuie oare să spunem că în alt loc – Apocalipsa 20, 10 – Sfânta Scriptură-l numeşte ,,proorocul mincinos’’, care se va chinui în iezerul de foc şi de pucioasă, împreună cu diavolul şi cu fiul acestuia, antihristul?
  Vizita ereticului papă a fost plănuită cu multă rigoare, în cele mai mici detalii. Şi totuşi, organizatorii au uitat un lucru esenţial: ceremonia de sărutare a papucului ,,sfântului părinte’’. Era deosebit de instructiv să-l vedem pe Klaus Iohannis, împreună cu doamna, sărutând încălţările suveranului, urmaţi de Viorica Dăncilă şi întregul guvern, ca la urmă să vină patriarhul Daniel cu Sinodul cel Sfânt al Bisericii Ortodoxe Române. Poate ceremonia e secretă. Poate – altădată.”
  Sursa: https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/page/2/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO se bazează strict pe cititorii săi mulți, care sprijină fiecare cât poate acest demers. Vă punem la dispoziție conturi bancare sau varianta PayPal de mai jos. Fără sprijinul vostru acest proiect se poate diminua, până la dispariție.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Reclamele sunt blocate

Te rog să ne susții, deblocând reclamele.