X

SUPRAVIEȚUIREA ORTODOCȘILOR ÎN VREMURILE DE PRIGOANĂ

de null
Foto: http://www.militarybase.ro/kit-de-supravietuire/

            Dacă o să dați o căutare pe internet o să vedeți că bogătașii lumii și ai noștrii au luat foarte în serios supraviețuirea în cazul unor cataclisme naturale, război, război atomic, etc. Unii au adăposturi de miliarde de eur iar alții mai ieftine după posibilități de ordinul sutelor sau zecilor de mii de eur.

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Supraviețuirea ortodocșilor practicanți (cei care nu acceptă actele biometrice, cei care refuză sinodul din Creta și nu merg la slujbele unde preoții pomenesc episcopii ce au semnat la Creta, cei care păstrează ortodoxia curată primită de la Sfinții Părinți prin cele 7 sinoade ecumenice) este cu totul altceva decât supraviețuirea celorlalți.

Pentru ortodocșii practicanți este prioritar sufletul, așadar pentru noi nu este prioritar să trăim cât mai mult în trup ci cât trăim în trup să rămânem în dreapta credință ortodoxă. Nu este așa important cât trăim, ci cum trăim și cum murim.

”Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla.

Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16. 24-26)

Psalmul 48

1. Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume:
2. Pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul.
3. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
4. Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu.
5. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor mei?
6. Ei se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.
7. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare,
8. Că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face,
9. Ca să rămână cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea.
10. Fiecare vede că înţelepţii mor, cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii, şi lasă altora bogăţia lor.
11. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locaşurile lor din neam în neam, deşi numit-au cu numele lor pământurile lor.
12. Şi omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.
13. Această cale le este sminteală lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor.
14. Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei.
15. Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, se va învechi în iad.
16. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca.
17. Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava casei lui.
18. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui.
19. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viaţa lui şi te va lăuda când îi vei face bine,
20. Totuşi intra-va până la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină.
21. Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.

 

Pentru că ceea ce se pierde sau se câștiga la sfârșitul oricărei călătorii omenești în această lume nu este nimic mai puțin decât viața veșnica.” (Sf. Paisie Aghioritul)

”În cele din urmă, omul se găsește în lumea aceasta pentru ca să dezlege o singură problemă: dacă este cu Hristos sau împotriva lui Hristos. Și orice om,  fie că vrea, fie că nu, numai asta face: dezleagă problema aceasta, această a-tot-problemă. Și fiecare dintre noi este sau iubitor de Hristos, sau luptător împotriva lui Hristos.

            Da, omul este închinător al lui Hristos sau este închinător al diavolului, a treia cale nu există.” (Sf. Iustin Popovici)

În mod normal, noi ca si ortodocși practicanți ar trebui să ne vedem de suflet și să nu ne intereseze partea de supraviețuire pentru că scopul nostru este dobândirea vieții veșnice folosind cu înțelepciune anii vieții pământești și voința primită în dar de la Dumnezeu.

” Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.” (Matei 11. 12)

De multe ori de-a lungul istoriei oamenii au crezut că va veni sfârșitul lumii. În cartea:  Istoria Sf Ioan Gură de Aur scrie că și Sf Ioan credea că în anul 400 va fi sfârșitul lumii.

Domnul nostru Iisus Hristos ne spune următoarele:

 

1. Şi ieşind Iisus din templu, S-a dus şi s-au apropiat de el ucenicii Lui, ca să-I arate clădirile templului.
2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Vedeţi toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească.
3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?
4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.
5. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi.
6. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul.
7. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri.
8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
9. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu.
10. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii.
11. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi.
12. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
13. Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui.
14. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.
15. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă –
16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă.
18. Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-şi ia haina.
19. Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
20. Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.
21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
22. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.
23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
24. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
25. Iată, v-am spus de mai înainte.
26. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.
27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.
28. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
29. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui.
30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.
31. Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.
32. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.
33. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi.
34. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului.
38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului.
40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi altul se va lăsa.
41. Din două care vor măcina la moară, una se va lua şi alta se va lăsa.
42. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.
43. Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
44. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.
45. Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp?
46. Fericită este sluga aceea, pe care venind stăpânul său, o va afla făcând aşa.
47. Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune.
48. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie,
49. Şi va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii,
50. Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte,
51. Şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

 

Semne care semănau cu sfârțitul lumii au mai fost de-a lungul istoriei, dar niciodată de la alungarea lui Adam din Rai de 7525 ani (5508 ani până la nașterea lui Hristos + 2017) nu a fost posibil până azi când odată cu evoluția tehnologiei, prin intermediul internetului și a electronicii a fost posibilă realizarea semnului fiarei de care se vorbește în apocalipsă (cipul implantat, tatuaj, etc. fără care nu vei putea cumpăra sau vinde pentru că va fi card bancar iar banii lichizi nu vor mai exista).

 

1. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă.
2. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare.
3. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară.
4. Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?
5. Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni.
6. Şi şi-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer.
7. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul.
8. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.
9. Dacă are cineva urechi – să audă!
10. Cine duce în robie de robie are parte; cine cu sabia va ucide trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
11. Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur
12. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor,
14. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă.
15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei.
16. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.
17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.
18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. ” (Apocalipsa 13.)

 

Trăim vremurile din urmă, trăim vremuri de mucenicie și dacă trăirea noastră sufletească ar fi ca și a creștinilor din primele trei secole, nu ar trebui să ne întereseze supraviețuirea trupească ci să mergem să mărturisim pe Hristos cu prețul vieții, dar pentru că suntem slabi și nepregătiți atât sufletește cât și trupește și pentru a nu mânia pe Dumnezeu prin faptul că ne credem vrednici de a fi mucenici în timp ce noi suntem ”paie lângă foc” este bine să ne facem o minimă pregătire pentru vremurile de prigoană ce sunt foarte aproape.

Noi să ne pregătim, să avem grijă de sufletul nostru si Dumnezeu văzând smerenia și neputința noastră va rândui pentru fiecare în parte, sfârșitul său.

” CANONUL 9 al Sfântului Sfințit Mucenic Petru

 Și pentru cei ce ca din somn sar de sineși la nevoință, care chinuiești, și voiește a trage, și trag asupra loruși ispite de a se lupta cu marea, și cu multa învăluire, iar mai ales și împotriva fraților aprind jeraticul păcătoșilor, și cu aceștia trebuie a ne împărtăși. Fiindcă în numele lui Hristos vin la aceasta, deși nu iau aminte la cuvintele Lui, ce învață: „Rugați-vă ca să nu intrați în ispită” (Matei: 26,41). Și iarăși a zice Tatălui în rugăciune: „Și să nu ne duci în ispită. Ci scapă-ne de vicleanul” (Luca: 11,4). Ci poate nu știu ei fugile cele ce de multe ori s-au făcut, ale însuși Stăpânului și Învățătorului nostru, de către cei ce voiau al vrăjmășui, și că uneori nici nu umbla de față printre ei (Ioan: 11,51; Marcu: 14,48). Că și când s-a apropiat vremea patimilor Lui, nu S-a dat pe Sineși, ci a așteptat până ei au venit asupra Lui, cu săbii și cu lemne. Deci zice către ei: „ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu fuști să mă prindeți”? „? Care și l-au dat pe El, zice, lui Pilat”. Însă cei ce după însemnarea Lui, și cei ce după scopul Lui umblând, au pătimit, aducându-și aminte de dumnezeieștile Lui cuvinte, prin care sprijinindu-ne pe noi pentru goane, zice: „Luați aminte pentru sine-vă. Că vă vor da pe voi la adunări, și în sinagogile lor vă vor bate pe voi”. Și vă vor da, a zis, dar nu pe sine-vă dați-vă. „Și vă veți duce la igemoni, și la împărați pentru numele Meu” (Luca: 21,12), dar nu pe sine-vă să vă aduceți. Fiindcă și voiește ca noi goniți fiind, a trece din loc în loc, pentru numele Lui, precum iarăși Îl auzim pe El zicând: „și de vă gonesc pe voi din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă” (Matei: 10,23), că nu voiește de sine a ne duce noi către sateliții (gvardioți), și lăncierii diavolului. Ca să nu ne facem pricinuitori lor și de mai multe morți, ca cum silindu-i pe ei mai mult a se sălbătici, și a săvârși în faptă lucrurile cele aducătoare de moarte, ci a aștepta și a lua aminte de sine-ne: „Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită” (Matei: 26,41). Așa Ștefan cel întâi următorul Lui, mucenicie luând asuprăși în Ierusalim. Răpindu-se de cei fără de lege și aducându-se în adunare, cu pietre împroșcându-se în numele Domnului Iisus Hristos, s-a slăvit, rugându-se și zicând: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta” (Fapte: 7,60). Așa Iacov al doilea, prinzându-se de Irod, cu sabia i s-a tăiat capul (Fapte: 12,2). Așa Petru cel mai întâi dintre Apostoli, de multe ori prinzându-se și închizându-se, și necinstindu-se la urmă în Roma s-a răstignit. Și prea vestitul Pavel de multe ori fiind dat și până la moarte primejduindu-se, și mult nevoindu-se, și întru multele goane lăudându-se, și în necazuri, întru aceeași cetate, și lui i s-a tăiat capul cu sabia. Care întru cele ce s-a lăudat, a isprăvit. Și că, „În Damasc s-a slobozit cu coșnița noaptea peste zid” (II Corinteni: 11,32). Și a scăpat din mâinile celui ce căuta a-l prinde. Că ceea ce le stătea lor înainte era mai întâi, să binevestească și să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Întru care mai întărind pe frați ca să rămână întru credință, ziceau ei și aceasta că: „Prin multe necazuri se cuvine noi a intra întru împărăția lui Dumnezeu” (Fapte: 14,21). Căci „căutau nu pe folosul loruși, ci pe cel al multora ca să se mântuiască” (I Corinteni: 10,33). Și de a zice lor multe la acestea spre a arăta cu deamăruntul, de nu, precum zice Apostolul: „Că nu îmi ajunge vremea a spune” (Evrei: 11,32).

 TÂLCUIRE

 Cei ce scoală din somn și mai ales după puțin somn, nu-și au cugetul lor statornic, ci tulburat și nestatornic. Cu aceștia dar a asemănat sfântul pe aceia, ce sar întru nevoința muceniciei, și nu umblă cu rânduială, ci sumețește și fără chibzuire se aruncă întru dânsa, nearătată fiind și negândită de gonaci. Nici de față și în lucrare pusă, ci zăbovită de a trage pe creștinii cei ce se nevoiesc. Și își trag loruși adică ispită, iară celorlalți creștini le aprind mai mult pe muncile gonacilor, cu necuviincioasa lor pornire. Însă deși aceștia sunt vrednici de prihană, cu toate acestea, fiindcă pentru numele lui Hristos sar așa la mucenicie, poruncește Sfântul prin canonul acesta, ca să se împărtășească cu ceilalți creștini, măcar că nu urmează pilda lui Hristos.[60]

”Zis-a un părinte oarecare: „Când vei vedea întărâtarea, tulburarea și venirea păgânilor ‎asupra creștinilor, atunci fugi și tu și te ascunde, pe cât vei putea, dar să nu te dai pe tine ‎în mâinile păgânilor prigonitori, părându-ți-se că mare lucru vei face de te vei da singur în ‎mâinile lor. Că Dumnezeu nu voiește cele ce sunt mai presus de putință, deși sfinții mucenici singuri, de bună voia lor s-au dus și s-au dat în mâinile prigonitorilor, dar prin oare‎care descoperire dumnezeiască făceau aceasta. Iar tu, când ți se va întâmpla fără de voia ‎ta să cazi cumva în mâinile păgânilor prigonitori, cu bună nădejdea lui Hristos să rabzi vitejește toate ispitele și muncile ce ți se vor întâmpla, până la moarte. Iar cel ce nu fuge de ‎ispite, ci se dă singur de bună voia sa într-însele, acela să piară într-însele, că noi avem ‎poruncă să ne păzim de ispite pe cât vom putea și să ne rugăm pururea lui Dumnezeu, zi‎când: «Doamne, nu ne duce pe noi întru ispite!»”

Sf Ioan Gura de Aur – Omilii la Matei
––––––––-
„Auzind Iisus ca Ioan a fost prins, S-a dus in Galileea” Matei 4, 12
Pentru care pricina S-a dus Iisus in Galileea? Iarasi, ca sa ne invete sa nu mergem in intampinarea incercarilor, ci sa fugim de ele si sa le evitam. Ca nu-i o crima sa nu te arunci singur in primejdie, ci sa nu i te impotrivesti cu barbatie, cand ai cazut in ea.

 1. Să avem grijă de suflet fiind pregătiți în orice moment de moarte, de nașterea noastră în veșnicie:

 

 1. Nu uita niciodata ca scopul acestei vieti este dobandirea Duhului Sfant (Sf Serafim de Sarov)
 2. Cautati mai inainte Imparatia lui Dumnezu si tote celelelte se vor adauga voua
 3. Imparatia lui Dumnezeu este inauntru nostru, sa incercam prin Rugaciunea lui Iisus sa coboram mintea in inima
 4. Noi ca si oameni al nostru avem doar vointa si putinul timp care ne este dat de Dumnezeu. Restul calitatilor sunt dar de la Dumnezeu nu sunt meritul nostru, nici ca suntem frumosi, nici ca suntem destepti.
 5. Crestinul trebuie sa fie curajos: indrazniti Eu am biruit lumea
 1. Bunurile lumesti iti vor aduce doar o fericire de moment dar niciodata implinirea, multi miliardari in euro se sinucid desi din punctul nostru de vedere ni se pare ca au totul
 2. Cei mai mari oameni in vesnicie vor fi calugarii si preotii vrednici si mirenii ce se mantuiesc
 3. Nici premiile nobel, nici casele, nici masinile, nici functiile, nici orice lucru material nu vor mai valora nimic de la moarte incolo, aici traim poate 70 de ani dar in acesti ani putem castiga fericirea vesnica sau osanda vesnica. Multi miliardari in euro sau vedete vor vrea in viata viitoare sa schimbe locul cu baba leana dar degeaba
 4. Nu uita niciodata ca trebuie sa mori si ca bunurile ce le avem in aceasta viata le avem doar in folosinta, nu sunt ale noastre si nu le ducem cu noi. Nici un lucru din viata nu e mai sigur si fara scapare ca si moartea
 5. Nu uita ca vei avea cu tine in vesniciie nu ceea ce aduni aici ci ceea ce daruiesti la altii: milostenie, ajutor, fapte bune, vorbe folositoare, etc
 6. In viata duhovniceasca nu cere de la tine mai mult decat poti in acel moment pentru ca vei cadea in deznadejde. Daca simti ca o povara canonul zilnic, trebuie sa il modifici, sa il faci mai usor. Asta in cazul in care zi de zi simti acest lucru. Canonul creste pe masura ce vine si te intareste Harul lui Dumnezeu.
 7. Prin rugaciunea de cantitate se ajunge la cea de calitate dar este mai important decat sa citesti ore intregi rugaciuni sa citesti mai putine dar cu o atentie maxima, fara a lasa mintea sa se imprastie. Daca iti fuge mintea de exemplu la rugaciunea de dimineata sau seara, reciteste acea parte din rugaciune de cate ori e nevoie
 8. Multe fapte duc in cer dar nu suntem doi oameni la fel si de aceea este mai important ca fiecare sa isi faca un program de mantuire dupa firea lui. Unul posteste mai usor, altul nu poate deloc. Altul lucrand in spital ajuta bolnavii, altul lucreaza in alta parte unde nu are tangenta cu oamenii.
 9. Primul lucru pe care il faci dimineata cum te dai jos din pat e sa te intorci spre rasarit, iti faci semnul Sfintei Cruci , te ichini si zici: Slava Tie Dumnezeul nostru Slava Tie, pentru ca asa dai lui Dumnezeu primul tau gand din zi
 10. Sa citesti rugaciunea de dimineata din ceaslov
 11. Dupa masa sa citesti unul din Paraclisele Maicii Domnului
 12. Dupa ora 16:00 poti citi rugaciunea de seara din ceaslov, nu o lasa pana tarziu caci nu vei mai avea putere
 13. CIteste zilnic un capitol din Noul Testament si Sinaxarul acelei zile, acest lucru nu va lasa ca inima sa se raceasca.
 14. Spune rugaciunea lui Iisus cate de des poti, toata viata ta
 15. Seara sa adormi cu rugaciunea lui Iisus in gand
 16. Sa te spovedesti si daca nu esti oprit sa te impartasesti macar odata pe an, dar bine este sa fie de 4 ori pe an iar daca ai cazut in pacat greu de moarte, cat de repede. In orice pacat cat de greu ar fi ai cazut nu uita ca Dumnezeu nu ne va pedepsi vesnic pentru ca am cazut ci pentru ca nu am pus inceput bun sa nu mai facem pacatul si sa ne intoarcem la El.
 17. Este de o importanta capitala azi sa pastrezi dreapta credinta, fereste-te de preotii ecumenisti si cei care spun ca actele biometrice si cipul implantat nu sunt nici o problema ca de diavoli. Cei ce le vor refuza si vor muri din acest motiv vor deveni mucenici.
 18. Citeste zilnic macar putin din cartile duhovnicesti. La fel cum un sportiv de performanta trebuie sa se antreneze zilnic pentru a ramane pregatit, la fel trebuie mentinuta legatura cu Dumnezeu
 19. Nu uita ca lupta noastra cu : trupul, lumea si diavolii dureaza pana in minutul mortii
 20. Foarte importanta este paza gandului, orice fapta rea a fost inainte gand pe care noi l-am primit
 1. Să ne pregătim și cu un minim material pentru supraviețuire ca să nu ispitim pe Dumnezeu prin faptul că ne credem vrednici de a fi mucenici.

 

”20. Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.”

 

 

Versetul de mai sus legat de vremurile din urmă are și tâlcuirea: să nu ne prindă fuga în erezie sau în păcate de moarte.

Pentru alcătuirea rucsacului de supraviețuire trebuie să luam în considerare cel mai rău caz: părăsirea locuinței în timp de câteva minute, noaptea, pe timp de iarnă cu frig afară de peste -20 grade.

Unii vor muri în război, alții vor deveni mucenici, alții vor reuși să fugă, dar noi trebuie să facem partea noastră și Dumnezeu văzând credința noastră va avea grijă de fiecare.

Supraviețuirea:

Cele duhovnicesti sunt principale: Biblia, Micul ceaslov, Psaltirea, agheasmă, tămâie, cruce, iconița, etc)

(Produsele recomandate mai jos sunt doar cu titlu informativ, fiecare iși poate face rucsacul de supraviețuire în funcție de bani și necesități.)

Rucsacul trebuie să fie pregătit, probabil nu va mai fi timp de gandire și pregătire.

Prioritățile sunt:

 1. adăpost : cort, sac durmit, adăpost permanent
 2. salvare
 3. căldură iarna: îmbrăcăminte, unelte de tăiat lemne și aprins focul
 4. apă
 5. mâncare

Vorbim de antihrist așadar trebuie să ne pregătim pentru o ședere în munți de cel putin câteva luni, poate chiar 3,5 ani.

Primele zile vor fi critice, de aceea pentru a supraviețui direct din confort în vitregia naturii (poate la -30 grade) este nevoie de un sac de durmit performant:

– sac de dormit la temperaturi scazute :  (de exemplu) : http://www.attasport.eu/saci-de-dormit/sac-de-dormit-pinguin-expert-sac-de-dormit-de-iarna.html

Este nevoie de asemenea de un cort de 4 anotimpuri până vom reuși să ne construim un adăpost ascuns în natură.

Sacul de durmit poate fi folosit permanent iar cortul cât este necesar până vom reuși să ne construim un adăpost mai bun sau în cazul în care există riscul să fim descoperiți și trebuie să abandonăm adăpostul. Mărimea cortului (numărul de persoane) o va alege fiecare în funcție de necesități.

Deși pe internet există multe tipuri de adăposturi nu trebuie să uităm că mergem în munți să fugim de prigoană așadar adăpostul trebuie să fie ascuns și călduros. Cel mai bine se pretează cele îngropate sau peșterile.

Foarte util și bun este adăpostul folosit de Pr Cleopa Ilie în cei aproape 10 ani petrecuți în pustie alături de Pr. Arsenie Papacioc:

“Părinte, când venea iarna acolo, în Munţii Stânişoara, ce făceaţi?

– Iarna? Mai degrabă tremuri tu de frig în Bucureşti, decât eu în munţi!

– Păi, noi chiar am tremurat de frig…

– Mi-am făcut bordeiul de doi metri în lungime şi doi metri în lăţime, şi am pus două furci în fundul bordeiului, iar peste ele bârne de fag. Iar deasupra am pus foltăi de brad. Ştii dumneata ce-i aceasta?

– Nu…Foltei de brad?…

– Foltăi de brad, coajă de brad… Nu de pe acolo. Cine ştie de unde! Aceea în loc de carton. A pus folteie de brad şi pe el a turnat pământ de trei metri grosime, iar pe deasupra a semănat brad mărunt şi a pus frunzărie. Treceai peste mine de o mie de ori şi nu ştiai că acolo, sub dâmbul acela, este o jivină. Ce, crezi că aveam casă văruită, curţi?…

– Dar nu era zăpadă mare iarna?

– Mă, poa’ să fie, mă! În bordei, când făceam focul – numai noaptea, că ziua fumul te divulga -, făceam oleacă de foc, şi dacă se încălzea oleacă în bordei noaptea, trei-patru zile nu mai era frig. Că în pământ îi cald…

– Şi veneau fiarele pe acolo?

– Aveam o uşă de o jumătate de metru, îmbrăcată cu muşchi verde şi acolo erau mii de pietre cu muşchi verde. Cine să ştie că sub piatra aceea este ceva?…Aşa am trăit, măi băieţi!

– Dar diavolul s-a prezentat?

– Zic Sfinţii Părinţi: „Nu povesti ale tale!” Dacă ţi-aş spune de acela, ţi-ai face cruce şi ai fugi cu tot cu aparate de aici…

– Păi, ce v-au spus alţii…

– Nu, nu, nu mai trebuie…

– Aşa, pentru noi, ca să înţelegem mai exact…

– Da, da… Du-te acolo, pune-te pe post şi rugăciune, şi o să te întâlneşti cu dânsul…

Eu ascult de Sfinţii Părinţi: „Să nu povesteşti isprăvile tale”. Aşa! Uite ce făceam acolo: dormeam, mâncam bine, mă plimbam noaptea, ziua… N-am făcut nimic bun!

Extras din Ne vorbeşte Părintele Cleopa, volumul 12, Editura Episcopiei Romanului, 2002, p. 78-79″

Modele de adăpost (recomndate sunt cele îngropate):

Pe lângă cort și sac de durmit este de folos să avem și câteva conserve și să stim în funcție de zonă și anotimp cum ne putem procura de mâncare și ce fel de mâncare.

Pentru construirea adăpostului permanent sunt necesare unelte de săpat pământ (nu vă bazați pe o singură unealtă la cele absolut necesare) și tăiat lemn:

– toporisca: http://drujbe-stihl.ro/Toporisca-Stihl

– briceag: Victorinox Handyman (aici puteti alege ce model ce vreti, alegeti modelul si cautati unde e mai ieftin)

– fierestrau de mana tip lant:  http://www.kaki.ro/produse/fierastrau-de-mana-tip-lant.php

– cu un fierestrau de acest tip dar de buna calitate si cu lame de schimb poti dobora copaci grosi, este foarte important in construirea adapostului

http://www.dedeman.ro/ro/fierastrau-arc-600mm-lig31600.html

Gardena are un model rezistent, se vor lua și lame de rezervă

http://www.gardena.com/ro/tree-and-shrub-care/hand-saw/ferastrau-530/

– lopata : https://www.military-shop.ro/Camping/Lopeti/

Mai sunt utile următoarele:

– lanterna varta indestructible si/sau varta cu dinam + incarcator solar, lanternă frunte

– bocanci, panataloni, pulover, caciula, jeaca, manusi, sosete bumbac, etc (si de schimb)

– instrumente aprins focul pentru 3,5 ani: bricheta, amnar, chibrite

– foie de cort sau folie ce va fi folosita la acoperis

– patura

– cana si oale rezistente pentru mancare ce pot fi puse pe foc

– busola militara si harta pe hartie

– pelerina ploaie

– ac si ata,

– funie

– saltea izopren

– cuie, ciocan, patent

– unelte de pescuit

– unghieră

– praștie : https://www.military-shop.ro/Militar/Cadouri-si-Suveniruri/Prastii-Barnett/

– ceas mecanic cu dată (tip seiko automatic)

– pentru a lua cu voi biblioteca de carti se poate lua un e-reader cu incarcator solar sau cu dinam si cartile in format pdf

– toate datele si actele personale scanate color pot fi puse pe un stick de memorie Corsair Survivor:

http://www.compari.ro/memory-stick-c3540/corsair/survivor-stealth-32gb-usb-3-0-cmfss3-32gb-p107324817/

Acesta este minimul necesar. Este bine să căutați pe internet truse de supraviețuire și alte articole despre supraviețuire pentru a nu omite ceva de care aveți nevoie pentru că nu vei mai putea să te întorci să faci rost de ele.

Trebuie să ne pregătim pentru 3,5 ani și pentru 4 anotimpuri.

După cum spuneam la începutul articolului, supraviețuirea ortodoxului practicant diferă de cea a celorlalți și nu trebuie să uităm motivul pentru care ne pregătim și ajutorul suprafiresc pe care îl vom primi din partea lui Dumnezeu.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi păcătoșii !

Matiu Cosmin

 

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

9 comentarii

 1. Mai citeam la câte uni că ei se vor retrage nustiu pe mai unde pe la țară și cultiva  pamintul, dar ceea ce ei nu pricep este faptul că un impozit pe teren și casa trebuiesc plătite, iar că atare de nu vei avea semnul fiarei nu vei putea plăti  și automat ți se vor conforma confisca, aidoma  colectivizării de după r45

  1. Acest lucru este valabil doar daca va dura mai mult timp din momentul retragerii pana la sfarsit. Pr Justin parvu spunea ca la tara este viitorul

 2. Informatii pretioase care se aplica la noi in tara se pot obtine de la pustnici nostrii. Cine se intalneste cu ei ii poate intreba 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button