X

Sfintele Canoane ale Sinodului al cincilea local de la Laodiceea (anul 343)

CANONUL 1 Laodiceea (CĂSĂTORIA A DOUA)

Am hotărât, potrivit canonului bisericesc, ca celor care liber şi legiuit s-au împreunat prin nunta a doua, şi nu s-au căsătorit clandestin, după ce a trecut un timp scurt, pe care l-au petrecut în rugăciuni şi posturi, după iertare trebuie să li se dea împărtăşania.

(17 ap.; 8 sin. ec; 3, 87 Trui; 19 Ancira; 3, 7 Neocez.; 4, 12, 22, 87, 99 Vasile cel Mare)

CANONUL 2 Laodiceea (PRIMIREA CELOR CE SE POCĂIESC DE PĂCATE)

Cei ce au păcătuit în felurite greşeli şi au stăruit în rugăciunea mărtu­risirii şi pocăinţei şi s-au întors desăvârşit de la răutăţi, unii ca aceştia, după ce li s-a dat vreme de pocăinţă, potrivit măsurii greşelii, să se pri­mească în comuniune pentru îndurările şi bunătatea lui Dumnezeu.

(52 ap.; 12 sin. 1 ec; 43, 102 TruL; 2 Ancira; 3 Neocez.; 74 Vasile cel Mare)

CANONUL 3 Laodiceea (CEL DE CURÂND BOTEZAT NU SE PRIMEŞTE ÎN CLER)

Nu se cuvine ca cel de curând luminat să se aducă în tagma ierarhicească.

(61, 75, 80 ap.; 2, 9 sin. 1 ec; 9, 10 Neocez.; 10 Sard.; 17 sin. I-II; 89 Vasile cel Mare; 1, 4 Grig. Nyssa)

CANONUL 4 Laodiceea (DOBÂNDA ŞI CAMĂTĂ SE OSÂNDESC)

Nu se cuvine ca cei ierosiţi să împrumute bani pe dobânzi şi să ia camătă şi cele ce se zic carnete pe jumătate.

(44 ap.; 17 sin. ec; 10 TruL; 19 sin. VII ec; 4 Laod.; 5, 16 Cartag.; 2, 14 Vasile cel Mare; 3 Grig. Neocez.; 6 Grig. Nyssa)

CANONUL 5 Laodiceea (ALEGEREA CLERULUI)

Nu se cuvine să se facă hirotonie în prezenţa ascultătorilor.

(4 sin. 1 ect; 3 sin. VII ec; 19, 23 Antioh.; 12, 13 Laod.; 16 Sard.; 1 Cpol; 13, 49, 50 Cartag.)

CANONUL 6 Laodiceea (ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ)

Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.

(10, 45, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 7 Laodiceea (PRIMIREA ERETICILOR)

Cei ce se întorc din eresuri, adică dintre novaţieni sau fotinieni, sau quartodecimani ori catehumeni, ori credincioşi de-ai lor, să nu se pri­mească înainte de a anatemiza tot eresul, şi mai ales pe cel de care se ţineau; şi apoi pe cei ce se ziceau la dânşii credincioşi, învăţându-i simboalele credinţei şi ungându-i cu Sfânta Ungere, aşa să se împărtăşească cu Sfintele Taine.

(46, 47 ap.; 8, 19 sin. ec; 1, 7 sin. II ec; 95 Trui; 8 Laod.; 57 Cartag.; 1, 5, 47, Vasile cel Mare)

CANONUL 8 Laodiceea (PRIMIREA ERETICILOR)

Cei ce se întorc de la eresul celor ce se zic frigi, de ar fi şi în clerul cel de la dânşii socotit, şi s-ar zice cei mai mari, unii ca aceştia să se caterisească cu toată sârguinţa şi să se boteze de episcopii şi presbiterii Bisericii.

(46, 47, 68 ap.; 8, 19, sin ec; 1, 7, sin. II ec, 95 TruL; 7 Laod.; 57 Cartag.; 1, 5,47 Vasile cel Mare)

CANONUL 9 Laodiceea (OCOLIREA AŞEZĂMINTELOR ERETICILOR)

Celor ce sunt ai Bisericii nu le este îngăduit să meargă la cimitirele ori la cele ce se zic locuri muceniceşti ale oricăror eretici pentru rugăciune ori pentru vindecare; şi unii ca aceştia, de vor fi credincioşi, să se excomu­nice până la un timp anumit. Iar pocăindu-se şi mărturisindu-se că au greşit, să se primească.

(10, 11, 45, 46, 64, 70 ap.; 2, 4 sin. III ec; 6, 32, 33, 34, 37 Laod.; 83 Cartag.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 10 Laodiceea (OPRIREA CĂSĂTORIEI CU ERETICII)

Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii să împreune cu nebăgare de seamă pe fiii lor cu ereticii prin legătura căsătoriei.

(26, 45, 65 ap.; 14 sin. IVec; 6, 72 TruL; 31 Laod.; 21 Cartag.)

CANONUL 11 Laodiceea (CEATA PRESBITERELOR SĂ ÎNCETEZE)

Nu se cuvine a se aşeza în Biserică cele ce se zic presbitere, adică întâistătătoare.

CANONUL 12 Laodiceea (ALEGEREA EPISCOPILOR)

Episcopii să se aşeze Ia conducerea bisericească cu hotărârea mitropoliţilor şi a episcopilor celor dimprejur, fiind examinaţi vreme în­delungată, atât în privinţa credinţei, cât şi a conduitei dreptei vieţi.

(58, 80 ap.; 2, 4 sin. ec; 12, 19 TruL; 2, 3 sin. VII ec; 19 Antioh.; 5, 13 Laod.; 6, 10 Sard.; 1 C-pol; 13, 49, 50 Cartag.; 17 sin. l-ll)

CANONUL 13 Laodiceea (CLERUL SĂ FIE ALES CU RÂNDUIALA)

Nu se permite plebei să facă alegerile celor ce vor fi aşezaţi în preoţie.

(4 sin. I ec; 19 Antioh.; 5, 12 Laod.; 10 Sard.; 50 Cartag.)

CANONUL 14 Laodiceea (SFÂNTA CUMINECĂTURĂ NU SE TRIMITE DINTR-O LOCALITATE ÎN ALTA)

Să nu se trimită Cele Sfinte în alte parohii la sărbătoarea Paştilor, după chipul cum se trimit pâinile cele binecuvântate.

(9, 70 ap.; 2 Antioh.; 32 Laod.)

CANONUL 15 Laodiceea (CÂNTĂREŢII BISERICEŞTI)

Afară de cântăreţii canonici, care se urcă pe amvon şi cântă din carte, altora nu li se permite să cânte în biserică.

(26 ap.; 16 sin. I ec; 4, 33, 75 TruL; 14 sin. Vil ec; 59 Laod.; 103 Cartag.)

CANONUL 16 Laodiceea (ŞI SÂMBĂTA SE FACE SFÂNTALITURGHIE) Sâmbăta, împreună cu alte Scripturi, să se citească şi Evanghelia.

(66 ap.; 55, 56 TruL; 29, 49, 51 Laod.)

CANONUL 17 Laodiceea (CITIREA PSALMILOR)

Nu se cuvine a se împreuna (cântarea) psalmilor în adunările (slujbelor dumnezeieşti), ci în intervalul de după fiecare psalm să se facă citire.

(75 TruL; 15 Laod.)

CANONUL 18 Laodiceea (VECERNIA)

Aceeaşi slujbă a rugăciunilor trebuie să se facă totdeauna şi la ceasulnouălea şi seara.

(15, 59lxiod.; 103 Cartag.)

CANONUL 19 Laodiceea (VECHEA LITURGHIE)

Se cuvine ca, după predica episcopilor, mai întâi să se săvârşească rugăciunea catehumenilor, să se facă rugăciunea celor ce sunt în pocăir ţă; şi venind aceştia sub mână şi îndepărtându-se, să se facă astfel trei rugăciuni pentru credincioşi, una, adică cea dintâi, în taină, iar a doua şi treia cu glas înalt să se plinească; apoi aşa pacea să se dea: şi după acee presbiterii vor da episcopului pacea, atunci mirenii să dea pacea, şi aşa s se săvârşească Sfânta Jertfă; şi numai celor ierosiţi le este iertat să intr în altar şi să se cuminece.

(69 TruL; 44 Laod.)

CANONUL 20 Laodiceea (DIACONII)

Nu se cuvine ca diaconul să şadă înaintea presbiterului, ci să şadă 1; porunca presbiterului. Asemenea şi diaconii să aibă cinste de la slujitoribisericeşti şi de la toţi clericii.

(15, 39 ap.; 15, 18 sin. 1 ec; 7, 16 TruL; 5 Antioh.)

CANONUL 21 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine ca slujitorii bisericeşti să-şi aibă locul în diaconicon şi să se atingă de vasele sfinte.

(4, 6, 15 Trul.; 20, 22, 24, 25, 43 Laod.)

CANONUL 22 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine slujitorului bisericesc a purta orarul pe umăr, nici a părăsi uşile.

(4, 6, 15 Trul.; 20, 21, 24, 25, 43 Laod.)

CANONUL 23 Laodiceea (CITEŢII, PSALŢII (CÂNTĂREŢII))

Nu se cuvine citeţilor sau psalţilor a purta orar, şi aşa să citească sau să cânte.

(26, 59 ap.; 16 sin. Iec,; 4 sin. IVec; 4, 33, 75 Trul.; 14 sin. IVec; 22, 59 Laod.; 103 Cartag.)

CANONUL 24 Laodiceea (ESTE OPRITĂ INTRAREA CLERICILOR ÎN CRÂŞME)

Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti, de la presbiteri până Ia diaconi, şi apoi cei din tagma bisericească până la slujitorii bisericeşti, ori citeţi, ori cântăreţi, ori exorcişti, ori uşieri, ori celor din tagma asceţilor, să intre în cârciumă.

(54 ap.; 9 Trul.; 40 Cartag.)

CANONUL 25 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine slujitorului bisericesc să dea Sfânta Pâine sau să binecu­vânteze paharul.

(4, 6, 7, 15 Trul.; 20, 21, 22, 24, 43 Laod.)

CANONUL 26 Laodiceea (EXORCIŞTII)

Nu se cuvine ca cei ce nu sunt înaintaţi de către episcopi să catehizeze, nici în biserici, nici în case.

(7 sin. II ec; 10 Antioh.)

CANONUL 27 Laodiceea (RÂNDUIALA PENTRU AGAPE)

Nu se cuvine ca cei ieraticeşti, ori clericii, ori laicii, chemaţi fiind Ia agape, să-şi aleagă părţi, deoarece rânduiala bisericească se acoperă de ocară.

(74 Trul.; 11 Gang.; 28 Laod.; 42 Cartag.)

CANONUL 28 Laodiceea (AGAPELE NU SE FAC ÎN BISERICĂ)

In casele domneşti sau în biserici nu se cuvine a face cele ce se zic agape şi a mânca în casa lui Dumnezeu şi a aşterne culcuşul.

(73 ap.; 74, 76, 97 Trul; 11 Gang.; 27 Laod.; 41, 42 Cartag.)

CANONUL 29 Laodiceea (CINSTIREA DUMINICII)

Nu se cuvine creştinilor să urmeze obiceiurilor iudaice şi sâmbăta s-o petreacă în repaus, ci să lucreze în ziua aceasta, duminica însă cinstind-o cu deosebire şi de le-ar fi cu putinţă, să o petreacă în odihnă ca (şi) creştini. Iar de s-ar găsi că sunt iudaişti, să fie anatema de la Hristos.

(7, 64, 66, 70, 71 ap.; 11, 55, 66 TruL; 1 Anîioh.; 16, 37, 38 Laod.; 51, 73, 106 Cartag.)

CANONUL 30 Laodiceea (RÂNDUIALĂ PENTRU BĂILE OBŞTEŞTI)

Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti, sau clericii, sau asceţii să se scalde în baie cu femei, şi nici creştinul sau laicul; căci aceasta este cea dintâi os­ândire din partea păgânilor.

(77 TruL)

CANONUL 31 Laodiceea (ESTE OPRITĂ CĂSĂTORIA CU ERETICI)

Cu nici un eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da fiii sau fi­icele după eretici, ci mai ales a-i lua dacă ar făgădui că se fac creştini.

(26, 45, 65 ap.; 14 sin. IV ec; 6, 72 TruL; 10 Laod.; 21 Cartag.)

CANONUL 32 Laodiceea (BINECUVÂNTAREA ERETICILOR NU E BINECUVÂNTARE)

Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt ab­surdităţi decât binecuvântări.

(10, 11, 45, 46, 64 ap.; 19 .sin. 1 ec; 7 sin. 1} ec; 2, 4 sin. IU ec; 11, 95 TruL; 6, 7, 8, 9, 10, 14, 31, 33, 34, 37 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 33 Laodiceea (SE OPREŞTE RUGĂCIUNEA CU ERETICII ŞI SCHISMATICII)

Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii.

(10, 11, 45, 46, 64 ap.; 19 sin. ec; 7 sin. II ec; 2, 4 sin. III ec; 11,95 TruL; 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 34 Laodiceea (MARTIRII ERETICILOR NU SUNT MARTIRI)

Nici un creştin nu se cuvine să părăsească pe martirii lui Hristos şi să se ducă la pseudomartiri, adică la ai ereticilor sau la cei ce mai înainte au fost eretici; căci aceştia sunt străini de Dumnezeu. Deci cei ce se vor duce la dânşii să fie anatema.

(10, 11, 45, 46, 64, 70 ap.; 2, 4 sin. IU ec; 6, 9, 32, 33, 37 Laod.; 83 Cartag.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 35 Laodiceea (SCHISMA ŞI IDOLATRIA)

Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă,să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit Ia idolatrie.

CANONUL 36 Laodiceea (OSÂNDA VRĂJITORIEI ŞI A CREDINŢELOR DEŞARTE)

Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti sau clericii să fie vrăjitori ori des­cântători, ori matimatici, ori astrologi, sau să facă cele ce se zic filacterii, care sunt legături ale sufletelor lor. Iar cei ce le poartă, am poruncit să searunce din Biserică.

(61 Trul.; 24 Ancira; 7, 65, 72, 81, 83 Vasile cel Mare; 3 Grig. Nyssa)

CANONUL 37 Laodiceea (ESTE OPRIT A PETRECE CU NECREDINCIOŞII ŞI CU ERETICII)

Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbă­tori, nici a serba împreună cu ei.

(64, 70, 71 ap.; 11 Trul; 9 Ancira; 6, 9, 29, 33, 34, 38, 39 Laod.)

CANONUL 38 Laodiceea (ESTE OPRIT A PRIMI AZIME)

Nu se cuvine a primi azime de la iudei sau a se împărtăşi cu păgânătă-ţile lor.

(7, 64, 70, 71 ap.; 11 Trul; 9 Ancira; 6, 9, 29, 33, 34, 37, 39 Laod.)

CANONUL 39 Laodiceea (SĂRBĂTORILE PĂGÂNILOR NU SE ŢIN)

Nu se cuvine a ţine sărbătorile cu păgânii şi a ne face părtaşi de nelegiuirea lor.

(71 ap.; 71, 94 Trul.)

CANONUL 40 Laodiceea (SINODUL MITROPOLITAN)

Nu se cuvine ca episcopii chemaţi fiind la sinod să bârfească, ci să meargă şi să înveţe sau să se înveţe pentru îndreptarea Bisericii şi a celor­lalţi. Iar de ar bârfi, unul ca acesta pe sine însuşi se acuză, fără numai dacă ar lipsi din cauza vreunei eventualităţi extraordinare.

(37 ap.; 5 sin. 1 ec; 19 sin. IV ec; 6 sin. Vil ec; 20 Antioh.; 18, 76, 95 Carţag.)

CANONUL 41 Laodiceea (EPISCOPUL APROBA CĂLĂTORIILE CLERICILOR)

Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul să călătorească fără porun­ca episcopului.

(12, 13, 32, 33 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 17 Trai; 6, 7,8, 11 Antioh.; 45 iMod.; 7, 8, 9 Sard.; 32, 106 Cartag.)

CANONUL 42 Laodiceea (SCRISORILE SAU CĂRŢILE CANONICE)

Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul să călătorească fără cărţi canonice.

(12, 13, 32, 33 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 17 TruL; 6, 7,8, 11 Antioh.; 41 Laod.; 7, 8, 9 Sard.; 23, 106 Cartag.)

CANONUL 43 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine ca slujitorii bisericeşti, chiar pentru vreme scurtă, să pă­răsească uşile şi să zăbovească în rugăciune.

(4, 6, 15 TruL; 20, 21, 22, 24, 25 Laod.)

CANONUL 44 Laodiceea (FEMEILE NU INTRĂ ÎN ALTAR)

Nu se cuvine ca femeile să intre în altar.

(69 TruL; 19 Laod.;)

CANONUL 45 Laodiceea (BOTEZUL CATEHUMENILOR)

Nu se cuvine a se primi catehumenii spre luminare după două săptă­mâni ale Patruzecimii.

(14 sin. I ec; 78 TruL; 46 Laod.)

CANONUL 46 Laodiceea (PREGĂTIREA CATEHUMENILOR)

Se cuvine ca cei ce vor să se lumineze să înveţe credinţa şi în a cincea zi din fiecare săptămână să dea seama episcopului sau presbiterilor.

(2, 14 sin. II ec; 78, 96 TruL; 19, 45 Laod.)

CANONUL 47 Laodiceea (CATEHUMENII BOTEZAŢI ÎN CAZ DE BOALĂ)

Se cuvine ca cei ce în boală au primit luminarea şi apoi s-au sculat să înveţe credinţa şi să cunoască că s-au învrednicit de dar dumnezeiesc.

(2, 14 sin. I ec; 78, 96 TruL; 12 Neocez.; 19, 45, 46 Laod.; 45 Cartag.)

CANONUL 48 Laodiceea (MIRUNGEREA)

Se cuvine ca cei ce se luminează, după botez să se ungă cu harismă ce­rească şi să fie părtaşi împărăţiei lui Hristos.

(7 sin.Hec.;95Trul.)

CANONUL 49 Laodiceea (RÂNDUIALA PENTRU POSTUL MARE)

Nu se cuvine a se jertfi pâine în Patruzecime, decât numai sâmbăta şi duminica.

(66, 69 ap.; 52 Trul; 50, 51 Laod.)

CANONUL 50 Laodiceea (POSTUL MARE)

Nu se cuvine să se dezlege joia din săptămâna cea de pe urmă din Patruzecime, şi astfel a necinsti Patruzecimea întreagă; ci se cuvine a aju­na toată Patruzecimea cu mâncăruri uscate.

(66, 69 ap.; 29, 89 Trul; 1 Dion. Alex.; 8, 10 Tini. Alex.) Vezi Canoanele paralele.

CANONUL 51 Laodiceea (POMENIREA SFINŢILOR)

Nu se cuvine a săvârşi în Patruzecime praznicele naşterii mucenicilor, ci pomenirea sfinţilor mucenici să se facă în sâmbete şi duminici.

(66, 69 ap.; 52 Trul; 49, 50, 52 Laod.)

CANONUL 52 Laodiceea (NU SE FAC PETRECERI ÎN POSTUL MARE)

Nu se cuvine a ţine nunţi sau zile de naştere în Patruzecime.

(66, 69 ap.; 52 Trul; 49, 50, 52 Laod.)

CANONUL 53 Laodiceea (CREŞTINII SĂ FIE CUVIINCIOŞI LA NUNŢI)

Nu se cuvine ca creştinii, mergând la nunţi, să joace sau să sară, ci să mănânce sau să dejuneze cuviincios, precum se cuvine creştinilor.

(24 Trul; 54 Laod)

CANONUL 54 Laodiceea (PETRECERI OPRITE PENTRU CLER)

Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti ori clericii să privească oarecare spec­tacole la nunţi sau la ospeţe, ci mai înainte de a intra teatraliştii, să se scoale şi să plece.

(24 Trul; 54 Laod.)

CANONUL 55 Laodiceea (OFRANDELE SĂ NU FIE FOLOSITE PENTRU PETRECERI)

Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti ori clericii să facă ospeţe din contri­buţii, dar nici mirenii.

(60 Cartag.)

CANONUL 56 Laodiceea (CINSTIREA CUVENITĂ EPISCOPULUI)

Nu se cuvine ca presbiterii înainte de intrarea episcopului să intre şi să şadă în altar, ci după episcop să intre; fără numai de ar fi neputincios sau episcopul ar fi călătorit.

(2, 31, 39, 55 ap.; 8, 23 sin. IV ec; 17 Trul)

CANONUL 57 Laodiceea (HOREPISCOPII ŞI PERIODEUŢII)

Nu se cuvine a aşeza episcopi în sate şi la ţară, ci periodeuţi; iar cei aşe­zaţi mai înainte să nu facă nimic fără de socotinţa episcopului cetăţii, dar asemenea nici presbiterii să nu facă nimic fără de socotinţa episcopului.

(8 sin. ec; 13 Ancira; 14 Neocez.; 8, 10 Antioh.; 6 Sard.)

CANONUL 58 Laodiceea (LITURGHIA NU SE FACE ÎN CASE PARTICULARE)

Nu se cuvine a aduce jertfă prin case de către episcopisau presbiteri.

(31 ap.; 18 sin. IV ec; 31, 34, 59 Trul.; 7, 10 sin. VII ec; 6 Gang.; 5 Antioh.; 10 Cartag.; 12 sin. LII)

CANONUL 59 Laodiceea (CÂNTĂRILE ŞI CITIRILE DIN BISERICĂ)

Nu se cuvine să se citească în biserică cântări speciale, nici cărţi neca­nonice, ci numai cele canonice ale Testamentului Vechi şi Nou.

(60 ap.; 63 Trul.; 103 Cartag.)

CANONUL 60 Laodiceea (CANONUL SFINTEI SCRIPTURI)

Cărţile Testamentului Vechi care trebuie să se citească sunt: 1. Face­rea lumii; 2. Ieşirea din Egipt; 3. Leviticul; 4. Numerii; A Doua Lege; 6. Isus al Iui Navi; 7. Judecătorii şi Rut; 8. Estera; 9. Ale împăraţilor, în­tâia şi a doua; 10. Ale împăraţilor, a treia şi a patra; 11. Paralipomena în­tâia şi a doua; 12. Ezdra, întâia şi a doua; 13. Cartea Psalmilor, 150; 14. Pildele lui Solomon; 15. Ecclesiastul; 16. Cântarea Cântărilor; 17. Iov; 18. Cei doisprezece prooroci; 19. Isaia; 20. Ieremia şi Baruh, Plângerile şi epistolele; 21. Iezechiel; 22. Daniel. Iar ale Testamentului Nou acestea: patru Evanghelii, a lui Matei, a lui Marcu, a lui Ioan, a lui Luca; Faptele Apostolilor; şapte epistole catolice: a Iui Iacob – una, ale lui Petru – două, ale lui Ioan – trei, a lui Iuda – una; patrusprezece epistole ale lui Pavel: Către Romani, Către Corinteni – două, Către Galateni -una, Către Efeseni – una, Către Filipeni – una, Către Coloseni – una, Că­tre Tesaloniceni – două, Către Evrei – una, Către Timotei – două, Către Tit – una şi Către Filimon- una.

(85 ap.; 24 Cartag.; Atanasie cel Mare: Despre sărbători; Grig. Teologul: Despre Cărţile Sf. Scripturi; Amfilohie: Despre Cărţile Sf. Scripturi)

Știrile sunt sub cenzură! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în cea mai mare provocare pe care o trăim. Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.


Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Back to top button
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Politica de confidențialitate
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings