X

ÎPS Teodosie: Ne dor inimile de miile de morți și de răniți din pricina războiului, acest iad instaurat de oamenii fără de Dumnezeu

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a adus Sfânta Lumină din largul Mării Negre în Portul Tomis, şi a oferit-o credincioșilor în parcul Catedralei arhiepiscopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. El a oficiat Canonul Învierii, urmat de săvârșirea Sfintei Liturghii.

„Iubitului cler, cinului monahal și binecredincioșilor creștini din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, har, milă și pace de la Hristos cel înviat, iar de la noi arhierească binecuvântare.

Hristos a înviat!

Cu aleasă bucurie vă încredințez de cea mai importantă veste a istoriei și a veșniciei: Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, a înviat din morți, după ce a murit pe Cruce pentru păcatele întregii lumi. Acest adevăr mântuitor este temelia istoriei Bisericii, viața umanității mântuite, culmea biruințelor noastre asupra morții.

Este cu neputință să exprimăm în cuvinte potrivite importanța și valoarea acestei sărbători, în care viața fiecăruia dintre noi a devenit fără de sfârșit iar moartea nu mai este decât un prag, o despărțire vremelnică a sufletului de trup și o îmbrățișare fără de sfârșit cu Domnul Hristos cel înviat, pentru cei ce cred și viețuiesc după voia și poruncile Lui.

De aceea vă adresez acest cuvânt de binecuvântare, de vestire a Învierii, de bucurie, de felicitare și de chemare la viața în Hristos. E atât de simplu să viețuim veșnic împreună cu Hristos cel înviat. E atât de simplu să ne umplem încă din această viață, prin Liturghie, de Lumina Învierii lui Hristos. E atât de ușor să Îl îmbrățișăm pe Dumnezeu cu toată ființa noastră și să nu ne mai despărțim de El niciodată.

În acestă noapte de mântuire, în care cerurile și pământul dănțuiesc în Lumina cea pururea fiitoare a lui Hristos cel înviat din morți, tot universul cântă: Hristos a înviat!

Toată firea creată de Dumnezeu și-a găsit împlinirea în Învierea din morți a Mântuitorului nostru. Primele cuvinte ale lui Dumnezeu la creația lumii, izvorâte din Cuvântul Lui cel mai înainte de veci, adică din Fiul Său cel Unul Născut, au fost: „Să fie Lumină!”. Și așa au luat naștere sorii, planetele, galaxiile, în lumina care arde fără mistuire în iubirea cea infinită a lui Dumnezeu.

Cuvintele „Să fie Lumină!”, rostite de Dumnezeu în prima zi a creației, s-au împlinit în această noapte sfântă: „Acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt” așa cum se arată în Canonul cel Mare al Învierii, scris de Sfântul Ioan Damaschin.

Așadar, creația lumii a fost făcută cu scopul suprem ca din ea să învieze Dumnezeu Cuvântul, Logosul etern, care a devenit Om materialnic, unindu-Și Dumnezeirea cu umanitatea luată din trupul cel pururea feciorelnic al Maicii Domnului.

Universul întreg a așteptat, din zorii creației, acel moment când va deveni Mormânt preacurat din care va învia Dumnezeu. Existența lumii duhovnicești și a celei materiale, precum și viața unică (plină de har și de libertate) a omului, au fost zidite pentru a se uni cu Izvorul vieții – Dumnezeu, în Persoana Mântuitorului. Doar astfel, umanitatea se umple pentru totdeauna de slava dumnezeirii lui Hristos. Și aceasta pentru că prin Învierea din morți a Domnului, moartea a fost omorâtă, dezordinea în care viețuiam s-a destrămat, iadul s-a zdrobit de lumina care a izvorât din Cel înviat, păcatul a fost șters pentru totdeauna, iar diavolul, vrăjmașul umanității, a fost pus pe fugă.

Importanța istorică a Învierii este aceea că întreaga lume, umanitatea însăși a primit vestea că „moartea nu mai poate omorî”, nu mai distruge omul, nu mai sfărâmă vieți și iubiri și idealuri.

Prin moartea lui Hristos, El a străpuns cu sabia Crucii adânc în sânul morții, copleșind iadul de lumina Preasfintei Treimi și eliberând pe toți cei ținuți acolo pe nedrept. „Porțile iadului s-au sfârâmat”, cântă Canonul Învierii în aceasta noapte luminoasă.

Drepții Vechiului Testament, proorocii, patriarhii, împărații, au fost scoși afară din sheol, adică din iad, și au primit cu dreptate răsplătirea vieții lor frumoase. Diavolul, ființa coruptă, nu mai are nicio putere asupra omului care iubește pe Dumnezeu. Nu mai poate prăvăli în iad pe toți oamenii, așa cum făcea înainte de învierea Domnului. Hristos zdrobește porțile iadului și aduce sufletele tuturor celor drepți în Rai, împreună cu El.

Raiul s-a deschis prin Înviere. Oamenii buni, iubitori de Adevăr, merg în Rai fiind rânduiți în Liturghia eternă, cu drepții, cu patriarhii, cu proorocii, cu apostolii, cu mucenicii, cu cei cuvioși, cu doctorii fără de arginți, cu mărturisitorii lui Hristos.

Aceasta este cea mai mare valoare a universului: posibilitatea omului iubitor de Dumnezeu, de a împărăți împreună cu Domnul veacurilor, Cel răstignit și înviat din morți, în Împărăția Lui cea fără de sfârșit.

Dreptmăritori creștini,

Învierea Mântuitorului este izvorul învierii fiecăruia dintre noi. Noi nu am fost zidiți de Dumnezeu doar pentru a consuma și de a ne bucura de roadele acestei lumi. Noi n-am fost înzestrați de Dumnezeu cu rațiune, doar pentru a stăpâni pământul și de a ne hrăni din el. Noi am fost creați pentru veșnicie. Noi am fost făcuți pentru a deveni, încă din această viață, potire vii în care să încapă Sângele lui Dumnezeu Cuvântul. Noi suntem aici pentru a moșteni veacurile cele veșnice ale fericirii infinite, în sânul Preasfintei Treimi.

Suferința, Crucea și moartea lui Hristos reprezintă poarta prin care ne îndreptăm spre Învierea lui din morți, din care ne dăruiește nou lumina cea nepieritoare și nemurirea.

În Sângele lui Dumnezeu vărsat pe Cruce pentru noi s-a scris pentru totdeauna nemurirea noastră, a celor care Îl iubim și ne împărtășim cu El în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pe Crucea lui Hristos se află inscripționat în chip spiritual numele fiecăruia dintre noi, căci El pentru noi a murit iubindu-ne până la sfârșit cu un dor vrednic de Însuși Dumnezeu.

Învierea lui Hristos trebuie să ne umple pe noi de puterea Lui, pentru ca și noi să înviem din moartea păcatului și a răutății. Trebuie să ne smulgem din iadul pe care cu sârg l-am construit prin egoism, plăcere și lăcomie. Trebuie să ne lăsăm în brațele lui Dumnezeu și să ne schimbăm viața. De asta a murit și a înviat Hristos, Hristos, pentru ca și noi să murim păcatului și să înviem împreună cu El.

Iubiți fii întru Hristos,

Suntem îndurerați de negurile morții care au cuprins pământul. Ne doare inima de miile de morți și de răniți din pricina războiului, acest iad instaurat de oamenii fără de Dumnezeu. Plângem de durerea mamelor fără prunci și a pruncilor fără mame, de prigoana împotriva credinței, de sărăcia și suferința celor peste care trece moartea. Ne rugăm în fiecare zi pentru pacea lumii și pentru ca Dumnezeu să stingă ambițiile aducătoare de moarte.

Dumnezeul nostru este Împăratul păcii, iar credința creștină este religia Iubirii răstignite și a Învierii. Oamenii care se închină Preasfintei Treimi nu trebuie să urască, să lovească și să ucidă. Hristos ne-a învățat să întoarcem și celălalt obraz către cel care ne prigonește și să răbdăm suferința și durerea cum au făcut milioanele de mucenici ai istoriei, mărturisitorii, martirii temnițelor comuniste și toți cei care L-au iubit pe Dumnezeu. Desigur, trebuie să fim gata oricând să luăm apărarea credinței, a patriei și a celor ce nu se pot apăra singuri iar, la nevoie, să ne jertfim chiar și aceste vieți pământești pentru ca numele Domnului să se proslăvească întru tot neamul și neamul.

Suntem datori să ne rugăm fierbinte, cu lacrimi de sânge, ca Hristos în grădina Ghetsimani, pentru frații noștri cei aflați în războaie, în pribegie, în necazuri și strâmtorări, pentru ca Hristos, Domnul Păcii, să contenească pornirea nebunească a lui Cain, ucigașul de frate.

Încredințat sunt că dacă toată suflarea creștinească ar pleca genunchii și s-ar ruga cu lacrimi, Dumnezeu ar șterge toată această urgie a morții și s-ar milostivi de prunci, de mame, de bătrâni și de toți oamenii nevinovați care mor în acest tăvălug al iadului. Dacă am cultiva milostenia, iubirea, iertarea, așa cum Hristos ne-a învățat, Dumnezeu ar aduce pacea peste hotarele noastre și bucuria înțelegerii între oameni.

De aceea vă chem să întăriți rugăciunea, smerenia, postul (la vremea cuvenită) și milostenia, pentru ca Dumnezeu să reașeze pacea în inimile golite de dragoste.

Frați creștini,

Dobrogea, această grădină înconjurată de ape, ca Raiul cel dintru început, a fost întotdeauna ținutul frățietății și al înțelegerii, chiar dacă și pe aici au trecut, de-a lungul și de-a latul, hoardele sălbatice ale istoriei. Însă pe acest pământ plin de martiri creștini din vechime, toți oamenii s-au înțeles și s-au sprijinit, chiar dacă înțelegeau și credeau diferit. Oriunde dai cu sapa pe pământul Dobrogei, dai de biserici, de ruine, de vase, de urme ale civilizației daco-romane și ale neamurilor care au venit aici adăugându-se peste ea. Români, turci, tătari, bulgari, greci, italieni, ruși, toți avem aici un petec de pământ și de mare în care să ne ducem cu cinste traiul lăsat de Dumnezeu.

Noi, ortodocșii, suntem binecuvântați cu rugăciunile sfinților care au rodit pe pământul acesta, de la mucenicii jertfiți de împărații păgâni, la ierarhi și credincioși, teologi și soldați, oameni ai locului și coloniști. Un lucru l-au avut cu toții în comun. Imediat ce s-au așezat aici, au înălțat biserici lui Dumnezeu. Să urmăm și noi acestor strămoși ai noștri și să îl primim pe Domnul Învierii, așa cum L-au primit daco-romanii pe Hristos, vestit de marele Apostol întâi chemat Andrei, creștinătorul românilor și de prietenul său Filip.

Să întețim rugăciunea și milostenia, să păstrăm credința neștirbită de inovații sau de sincretisme moderniste, să păzim ființa morală a poporului curată, educându-ne pruncii și tinerii în feciorie, fidelitate, credință, cumințenie, bun simț, dreptate și cuviință.

Să umplem Bisericile în duminici și sărbători și să ne umplem sufletele de Hristos, prin Taina Sfintei Împărtășanii. Fără curățenia generală a sufletului în Spovedanie, ne umplem de povara păcatelor neiertate și ne cufundăm în noroiul necunoștinței. Fără Hristos din Sfânta Împărtășanie, viața noastră e un lemn dus de valurile învolburate ale vieții și își pierde bucuria, sfințenia și odihna. Fără miracolul Bisericii, societatea omenească devine o turmă de robi ai plăcerii și puterii, lipsiți de darul Învierii care se înfiripează în orice suflet care Îl descoperă și Îl iubește pe Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

Vă încredințez de statornicia mea în rugăciune, de iubirea mea de părinte și de stăruința mea în slujirea lui Hristos și a frățiilor voastre. Vă pomenesc la Altarul creștinării neamului românesc (Peștera Sfântului Apostol Andrei) și la sutele de altare pe care slujesc Sfânta Liturghie în smerenia iubirii lui Hristos.

Vă văd și vă aud bucuriile și durerile, minunându-mă necontenit de credința și de curăția poporul român, care a rezistat în istorie prin credință, smerenie și rugăciune.

În această noapte a bucuriei și a nemuririi, Vă încredințez milei Domnului Atotțiitor, îmbrățișându-vă cu părintească dragoste și adresându-vă, din nou și din nou, mesajul biruinței: Hristos a înviat!.

Al frățiilor voastre rugător înaintea lui Dumnezeu cel în Treime slăvit și al Bisericii lui Hristos ierarh în străvechiul scaun mitropolitan al Scythiei Minor,

† TEODOSIE”.

Reclame

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

3 comentarii

 1. Care inima te doare,ma ?De familiile de preoti pe care le-ai distrus ca nu ti-au dat spaga,simonie.Mars,panarama,la grecii tai,frati de simonie,cred.

  Astia sunt grecii,nu toti.O natie de zgarciti si arghirofili,cred.Ce naiba sunt grecii astia ei dumnezei peste tot:si la locurile Sfinte si la Athos tot ei se dau mari dumnezei de parca se cred poporul ales.Afara cu sefia greceasca si de la Locurile Sfinte si de la Athos si de la Constantinopol si de pe unde mama naibii se mai dau ei dumnezei si stapani.Afara cu ei.Nu au ce cauta la sefia Locurilor Sfinte.Locurile Sfinte sunt ale tuturor .Ale tuturor:si ale rusilor si ale sarbilor,bulgarilor,romanilor.Ce naiba sa-i ia!! Numai grecii.Numai grecii.Afara cu ei.Locurile Sfinte au fost si inca sunt intretinute:numarul 1,de rusi si numarul 2 de romani.Grecii?Ce au donat si intretinut grecii,lua-i-ar naiba de tepari.Mai.Tratatele internationale cu privire la nu i-a pus pe greci proprietari nici pe Locurile Sfinte ni pe Athos.Ma prosti mai sunteti.I-as da afara pe toti grecii si as pune la sefia si la Athos si la Locurile Sfinte,uite asa prin sfanta rotatie din 6 in 6 luni ca la sefia consiliului Europei cate o echipa din toate natiile ortodoxe.Ce tot patriarhi greci si la Ierusalim si la Constantinopol si pe unde saracia or mai fi ei.Ia sa mai fie la ierusalim patriarhi si rusi sau romani sau sarbi,bulgari si la Constantinopol la fel:ia sa fie si rusi si sarbi si romani si bulgari ca nnu exista scris nicaieri sa pui acolo patriarhi numai greci,numai greci,de parca ar fi ei natia fagaduintei.Hai sictir cu aburelile astea fanariote ca nu merge.Sa scapam de ei.Pe bune.Afara.

  https://youtu.be/sinMmbttLoE?si=QOoMCnHaSH-zdtAe&t=4

 2. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse
  Nr. 840-06-05-2024
  05.06.2024 17:44
  Declarație a Ministerului rus al Afacerilor Externe în legătură cu desfășurarea de exerciții de către Forțele Armate ale Federației Ruse pentru dezvoltarea abilităților în utilizarea armelor nucleare nestrategice

  În legătură cu viitorul exercițiu militar rusesc de dezvoltare a abilităților în utilizarea armelor nucleare nestrategice, observăm că acest eveniment ar trebui luat în considerare în contextul recentelor declarații belicoase ale oficialilor occidentali și al acțiunilor destabilizatoare puternic întreprinse de o serie de țări NATO . menită să creeze presiuni puternice asupra Federației Ruse și să creeze amenințări suplimentare la adresa securității țării noastre în legătură cu conflictul din și în jurul Ucrainei .

  Vorbim, în primul rând, despre sprijinul declarat în mod deschis și acordarea de asistență directă acțiunilor teroriste împotriva Rusiei desfășurate de regimul de la Kiev folosind arme din ce în ce mai avansate transferate din Occident. Deoarece ținta deliberată a unor astfel de lovituri sunt adesea obiecte civile, acest lucru duce la numeroase victime în rândul populației civile. Acest lucru nu-i deranjează însă pe sponsorii clicei înrădăcinate la Kiev, care o împing să comită noi crime. Astfel, ministrul britanic de externe D. Cameron și reprezentanții altor capitale ale NATO afirmă în mod direct că Ucraina are dreptul de a ataca teritoriul Rusiei cu armele care i-au fost furnizate.

  Pe lângă sistemele britanice și franceze de rachete cu rază lungă de acțiune, care au fost de mult observate în Ucraina, pe acest fundal evidențiem în special acele versiuni ale rachetelor americane din familia ATACMS, care au fost recent furnizate Kievului și sunt, de asemenea, capabile să lovind ținte adânci pe teritoriul Rusiei.

  În același timp, într-un efort de a spori amenințările cu rachete cu mai multe fațete la adresa țării noastre, Statele Unite au luat în mod deschis și clar calea desfășurării sistemelor de la sol cu ​​rachete cu rază medie și mai scurtă (INF), care anterior erau interzise în temeiul Tratatul INF, în diferite regiuni ale lumii. Torpilând inițiativele rusești de menținere a viabilității acestui acord, care presupunea eliminarea contrapreocupărilor pe baza unor măsuri de verificare reciprocă, Washingtonul a distrus în mod deliberat acest Tratat, care timp de mulți ani a servit drept unul dintre pilonii securității internaționale și stabilității strategice (Tratatul de neproliferare ale armelor nucleare si ale tuturor armelor de distrugere in masa si aici se includ si armele bacteriologice plus laboratoarele de preparare a virusilor si bacteriilor,vaxxinurile mArn Mesager,inteligenta artificiala,antenele 5G si intreaga lume robotica oricare ar fi ea care intra si ea toata la categoria arme de distrugere in masa;armele letale si ne-letale chimice,politicile guvernamentale de eutanasiere umana si intregul set de politici guvernamentale care au ca tinta depopularea rasei umane,programe care si acestea intra in categoria armelor de distrugere in masa;politicile de distrugere a tuturor identitatilor religioase prin amestecarea lor fiind si acestea integrate in categoria armelor de distrugere in masa;politicile ,programele de distrugere ale particularitatilor,identitatilor sexuale individuale prin promovarea casatoriilor gay,a schimbarilor de sex,perversiunilor sexuale,pedofiliei,necrofiliei,gherontofiliei;uciderea oamenilor cu medicamente in spitale si acasa sau cu medicamente din farmacii;otravirea oamenilor pe calea aerului,otravirea oamenilor letala si ne-letala prin mancare si programe de alimentatie publica menite sa duca la depopularea rasei umane;politicile de cipuire umana si de promovare a verificarilor faciale si alte aparaturi de urmarire publica si privata a oamenilor cu camere video si alte instrumente care ating si violeaza intimitatea oamenilor indiferent de motivele invocate;politicile de promovare a interzicerii liberei exprimari indiferent de motivele invocate,politicile care afecteaza oamenii invocate de motive inventate precum plandemiile,schimbarile climatice si orice tip de doctrina legata de genomul uman intra si acestea in categoria armelor de distrugere in masa). După aceasta, Statele Unite au intensificat imediat dezvoltarea și testarea sistemelor de rachete din această clasă și, de asemenea, au început să formeze unități militare specializate cu referință regională și să studieze problema creării infrastructurii necesare. Acum, Statele Unite au început să importe sistemele de rachete corespunzătoare în Europa și regiunea Asia-Pacific, presupus pe durata exercițiilor cu aliații, ceea ce indică faptul că producția și „testarea” acestor arme este în plină desfășurare.

  Declarăm în mod expres că ori de câte ori și oriunde apar rachete INF la sol de fabricație americană, ne rezervăm dreptul de a răspunde într-o manieră oglindă, ceea ce va însemna încetarea moratoriului unilateral rusesc privind desfășurarea acestor sisteme de arme. Ca răspuns la acțiunile SUA, Rusia își intensifică dezvoltarea și începe producția de sisteme de rachete similare. Mai mult, ținând cont de cercetarea și dezvoltare anunțată anterior și de evoluțiile acumulate ale complexului militar-industrial rus, acest proces nu va dura mult timp. Atunci când luăm potențiale decizii cu privire la desfășurarea unor astfel de arme, lăsăm geografia desfășurării lor la discreția noastră.

  În viitorul apropiat, pe teatrul de operațiuni ucrainean se așteaptă să apară avioane multifuncționale F-16 de fabricație americană. După cum a subliniat în repetate rânduri partea rusă, nu putem ignora faptul că aceste aeronave aparțin unor platforme cu două echipamente – nenucleare și nucleare. Timp de mulți ani, aeronavele de acest tip special au stat la baza flotei de avioane, care este folosită în așa-numitele „misiuni nucleare comune” ale NATO. Indiferent de modificarea specifică în care vor fi furnizate aceste aeronave, le vom percepe ca purtători de arme nucleare și vom considera acest pas al Statelor Unite și al NATO ca o provocare țintită.

  În acest sens, acordăm o atenție deosebită declarațiilor conducerii poloneze că problema necesității plasării armelor nucleare americane pe teritoriul polonez a fost ridicată direct de Varșovia la Washington, și la nivel practic.

  Declarațiile președintelui francez E. Macron despre posibilitatea trimiterii în Ucraina a contingentelor franceze și ale altor NATO nu pot decât să uimească prin iresponsabilitatea și necugetarea lor . Mai mult, în presa occidentală au apărut informații că un număr de mercenari din Legiunea Străină Franceză se află deja în Ucraina. Este greu de perceput acest lucru decât ca o manifestare a pregătirii și intenției de a intra în confruntare armată directă cu Rusia, ceea ce ar însemna o ciocnire militară frontală a puterilor nucleare. De asemenea, am înregistrat o serie de pași din partea franceză, inclusiv exerciții militare și alte evenimente, care, aparent, ar trebui să susțină declarațiile lui E. Macron prin demonstrarea capacităților nucleare ale Parisului.

  Acestea și alte acțiuni ale statelor membre ale blocului nord-atlantic indică de fapt că acestea conduc în mod deliberat problema către o escaladare suplimentară a crizei ucrainene spre o ciocnire militară deschisă între țările NATO și Rusia, ca parte a implementării unui curs ostil. pentru a provoca „înfrângere strategică” țării noastre.

  Observăm că dorința agresivă a țărilor NATO de a submina securitatea Federației Ruse câștigă amploare. În acest sens, dorim să vă reamintim că protecția garantată a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre este cea mai înaltă prioritate a politicii Rusiei în domeniul securității militare, inclusiv a aspectului descurajării nucleare.

  Regimul de la Kiev și inspiratorii săi occidentali ar trebui să realizeze în sfârșit că pașii lor nesăbuiți aduc situația din ce în ce mai aproape de acumularea unei „mase critice” explozive. Pericolele militare create în acest fel și amenințările care rezultă la adresa țării noastre sunt clar conturate în Doctrina militară a Federației Ruse și Fundamentele politicii de stat a Federației Ruse în domeniul descurajării nucleare.

  Evaluările prezentate mai sus au stat la baza deciziei de a desfășura exerciții militare rusești care implică o parte a forțelor și mijloacelor de descurajare nucleară, care sunt destinate să devină un semnal care să dezvolte Occidentul și marionetele sale la Kiev.

  Sperăm că acest eveniment va răci „capitele fierbinți” din capitalele occidentale, îi va ajuta să realizeze posibilele consecințe catastrofale ale riscurilor strategice pe care le generează și îi va împiedica atât să asiste regimul de la Kiev în acțiunile sale teroriste, cât și să fie atrași în confruntare armată directă cu Rusia.”

  https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1948486/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button