X

Sfântul Cuvios Justin Pârvu – 3 ani de la trecerea în ceata marilor sfinți români

16 iunie 2013 – 16 iunie 2016

Vă invităm să ne urmăriți pe o altă pagină de Facebook, căci cea veche este inutilă fiind obturată de algoritmii lui Zuckerberg. Noua pagină poate fi accesată AICI.

Sfinte Justin, veselia îngerilor, bucuria și frumusețea tuturor sfinților, pe tine te rugăm îngrădește mănăstirile tale, în care te-ai nevoit cu râvnă și te-ai făcut părtaș cetei mărturisitorilor și cuvioșilor.

Sfantul Justin Parvu de la Petru Voda

[toggle title=”paraclisul complet” state=”close” ]

PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOSULUI PĂRINTE JUSTIN DE LA PETRU-VODĂ Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău. Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum… Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin Slavă…, Și acum… Veniți să ne închinăm Împăratului nos­tru Dumnezeu. Veniți să ne închi­năm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să că­dem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (de trei ori). Apoi Psalmul 142. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit este duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul… (de trei ori). Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea: Tropar Glas 4 Pe voievodul Ortodoxiei, pe cuviosul Părinte Justin, pe slujitorul cel plin de râvnă și dragoste dumnezeiască, pe cel ce în temniță pe slujitorii satanei i-a rușinat și dreapta credință până la moarte a apărat, să-l lăudăm credincioșii că Dumnezeu ni l-a dăruit în vremurile întunecoase sfânt povățuitor și rugător fierbinte spre mântuirea și sfințirea sufletelor noastre. Slavă … Și acum Nu vom tăcea Născătoare de Dumnezeu pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii, că de n-ai fi stătut tu înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintru atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Cântarea I Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul a strigat: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vlăstar ales din pământ românesc, ca o stea aleasă ai răsărit peste culmile înalte ale muntelui Ceahlău și ești împodobit cu daruri cerești și cu roade nemuritoare spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire.   Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ocrotirea sărmanilor și coif de nădejde câștigându-te, Părinte Justine, din nevoi și boli cumplite, izbăvește-ne. Slavă… În adâncul păcatelor căzând, cu lacrimi strigă robii tăi: de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, izbăvește-ne, dându-ne alinare și vindecare, nouă celor ce scăpăm la tine, iubitorule de Hristos, părinte. Și acum… Fecioară Preacurată, Maica lui Dumnezeu ai milă și te roagă pentru noi, cei cufundați în patimi și nevoi ca să fim mântuiți de bolile cele de multă vreme.   Cântarea a III-a Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire Unule Iubitorule de oameni. Stih Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin nevoință, jertfă și suferință te-ai făcut, Sfinte Părinte, pildă de curăție, de rugă aprinsă și iubire, ajungând la limanul cel lin, de unde ajută-ne și nouă să ne mântuim. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum ne apasă greutatea păcatelor și ne împrăștiem cu totul în adâncul necazurilor întâmpină-ne cu rugăciunea ta cea caldă, așa cum de-a pururi făceai în a ta viață pe pământ, și pe vrăjmașul nimicește-l și cu totul pierde-l Cuvioase Justine, Părintele nostru, și liniște inimilor noastre, dăruiește. Slavă… Cel ce ți-ai împodobit întreaga-ți ființă și inima cu iubirea de Hristos și de oameni, fii acum pentru noi mângâiere în nevoi, ușurare în ispite și vindecare de păcate ne dăruiește nouă celor ce am dobândit mijlocirea ta fierbinte și al tău ajutor. Și acum … În grele neputințe acum am căzut Preasfântă Fecioară, tu ne ajută căci nădejdea noastră spre tine am pus-o noi, smeriții, nu ne trece cu vederea, Stăpână și mântuiește-ne Curată, pentru Fiul Tău, ca să ne izbăvim de osândă. Izbăvește-ne pe noi din nevoi, Sfinte Părinte, purtătorule de Dumnezeu, cei ce alergăm la tine, ca la un cald ajutător și grabnic folositor și cere pentru toți îndreptare, sufletelor luminare și trupurilor vindecare. Caută cu milostivire cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu la necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Sedealna, glas 2 Apărător puternic și zid nebiruit te-ai arătat preaînțelepte celor ce cu credință și evlavie aleargă la tine și strigă cu umilință: Sfinte Părinte Justine, vino degrab’ și ne slobozește din primejdii și necazuri ca un rugător neîncetat înaintea Sfintei Treimi. Slavă… Și acum… Milostivă de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Mântuitorul cel Milostiv, vezi suferința și suspinul poporului tău și grăbește a-L ruga să se milostivească spre noi. Cântarea a IV-a Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletelor celor nestatornice fii povățuitor tu, de-a pururi pomenite, și alină tulburarea, dăruind pace inimilor noastre. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Noaptea și ziua pe tine te chemăm, Sfinte Justin, întâmpină și mântuiește pe robii tăi din nevoia cea de acum. Slavă… Scânteie de har, ce cuprinde sufletele noastre de căință, de rugă și de dar ceresc ești purtătorule de Dumnezeu, Părinte, pentru noi, cei sărăciți de virtuți și istoviți de patimi și păcate. Și acum… Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce grabnic ne primejduim, ci izbăvește-ne de tot păcatul și de orice neputință amară.  Cântarea a V-a Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărește-ne pe piatra credinței pentru care te-ai luptat, Cuvioase, și prin sângele tău cel sfânt ai întărit Biserica lui Hristos și inimile noastre cele clătinate. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dăruit de Cerul Preaînalt, pentru a ne fi pildă de apărare a dreptei credințe în vremea prigoanei ateiste, Părinte, nu ți-ai cruțat anii tinereții, pe care în temnițe i-ai petrecut, în cumplite bătăi și schingiuiri, pentru care te rugăm, dă-ne și nouă puterea să mărturisim dragostea noastră pentru Hristos în aceste vremuri de pe urmă. Slavă… Dragostea de Dumnezeu și neam mărturisind, preaviteazule luptător, rătăcirile vrăjmașilor hulitori cu dumnezeiască credință le-ai înfruntat și luminător te-ai arătat, luminând inimile tuturor cu razele darului. Și acum… O, Stăpână, preadulce acoperământ al celor din temnițe întunecate, nu ne lipsi acum de al tău grabnic ajutor, pe noi cei căzuți în cumplite nevoi.   Cântarea a VI-a Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog: „Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă”. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primește rugăciunea noastră cea săracă și lacrimile noastre sfinte, să nu le treci cu vederea, căci neputința sufletului și a trupului până la iad a coborât viața noastră, însă tu, ca un doctor milostiv și îndurător, dă-ne vindecare, celor ce ne rugăm ție. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugămu-te pe tine, Sfinte, ca prin rugăciunile tale și cu a ta apărare, să aflăm grabnică ușurare de vicleniile cele multe, dăruindu-ne a ta cerească binecuvântare. Slavă… Bezna cea de iad a păcatelor alung-o cu strălucirea razei dumnezeiești, cela ce ești purtător al Luminii veșnice. Și acum… Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, podoabă de lumină cerească și har dumnezeiesc, luminează și sufletele noastre ca să cunoască pacea și bucuria Mirelui ceresc. Izbăvește-ne pe noi din nevoi, Sfinte Părinte, purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce alergăm la tine, ca la un cald ajutător și grabnic folositor și cere pentru toți îndreptare, sufletelor luminare și trupurilor vindecare. Caută cu milostivire cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Condac Cald ocrotitor ești celor ce te cheamă, Sfinte Justin, podoaba cuvioșilor și mărturisitorilor. Nu trece cu vederea cererile robilor tăi, ci ca un îndurat, vino în ajutorul nostru, cei căzuți în grele ispite, ca să strigăm cu râvnă: „Dumnezeul nostru, slavă Ție”. Prochimen glas 4 Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui. Stih: Răsădit în casa Domnului în curțile Dumnezeului nostru va înflori. (Ev. De la Matei 18:1-6 și Matei 11:25-30) Slavă… Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Justin, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.   Stihira glas 6 Mare apărător și cald rugător te are pe tine neamul românesc în vremuri de încercare a dreptei credințe, pentru aceasta nu ne lipsi pe noi de a ta sfântă ocrotire, ca să lăudăm din adâncul sufletelor noastre învățăturile și lucrările tale cele bineplăcute lui Dumnezeu pe care le-ai plinit spre mântuirea sufletelor noastre.   Cântarea a VII-a Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon văpaia cuptorului au călcat-o cântând: „Dumnezeul părinților bine ești cuvântat”. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, cel ce stai cu multă îndrăzneală în locașurile cerești mijlocește pentru pacea lumii și mântuirea noastră, a păcătoșilor și întărește credința noastră ortodoxă ca neîncetat să cântăm: „Dumnezeul părinților bine ești cuvântat”. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dat-ai moștenire prea aleasă, nouă celor ce te lăudăm, să păzim hotarele legii strămoșești și ale neamului. Pentru aceea te rugăm, Sfinte Justin nu înceta a ne sprijini pururi împotriva celor ce ne vrăjmășesc ca să cântăm: „Dumnezeul părinților bine ești cuvântat”. Slavă… Focul lăuntric al dragostei dumnezeiești purtându-l în inimă, mărturisitorule al dreptei credințe, de chinuri nu te-ai temut, ci în grozave temnițe: Aiud, Gherla, Pitești, Baia Sprie, Canal și Periprava te-ai luptat cu înaintemergătorii antihristului biruindu-i pe aceștia prin cântarea Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Și acum… Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, cu daruri dăruită, bucuria îngerilor și dulceața tuturor sfinților și a noastră a păcătoșilor nădejde, scăpare ție îți cerem. Preasfântă cu totul nevinovată, dimpreună cu Sf. Justin, roagă-te pentru pacea lumii și întărirea Bisericii.   Cântarea a VIII-a Pe Împăratul Ceresc pe care-L laudă oștile îngerești lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe chipul credinței, în cântări și laude să-l mărim, credincioșii, căci a stricat uneltirile celor fărădelege ce huleau pe Dumnezeu și prin jertfa sa ne-a învățat să lăudăm Treimea cea de-o ființă și nedespărțită în veci. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Așa cum pe patul de suferință ai binecuvântat țara și neamul românesc, trimite-ne și acum din cer a ta binecuvântare, Părinte, ca astfel, întăriți fiind să putem apăra și duce mai departe învățăturile încredințate nouă, fiilor tăi și astfel să ne mântuim sufletele cântând laudă Sfintei Treimi întru toți vecii. Slavă… Pe cel ce locuiește în corturile cerești împreună cu îngerii în cântări să-l mărim, pe viteazul ostaș al lui Hristos, pe Cuviosul Justin, care din păcate grele pe mulți a întors și neîncetat se roagă să se mântuiască sufletele noastre. Și acum… Pe Tine, Împărăteasa cerurilor, te laudă neîncetat cetele îngerilor și dimpreună cu adunarea mărturisitorilor te cinstim. Cu aceștia, Preasfânta mea Născătoare de Dumnezeu și tu, Sfinte Cuvioase Justin roagă-te să se întărească credința ortodoxă și să se mântuiască sufletele noastre.   Cântarea a IX-a Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi, cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cine va putea lăuda viața ta, fericite părinte, și cine va putea spune mulțimea faptelor tale sfinte, de care se împărtășesc ai tăi fii, ce te cinstesc mângâiați de a ta ocrotire și povățuire. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Justin roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fii cald ocrotitor al sfintelor tale mănăstiri, Părinte, pe care cu multă jertfă le-ai zidit spre luminarea și mântuirea celor ce cu credință intră și într-însele se roagă. Slavă… Veniți adunarea tuturor cuvioșilor și mărturisitorilor români dimpreună cu Sfântul Justin, cugetătorul de Dumnezeu, ca cei ce stați lângă Sfânta Treime și neîncetat rugați-vă pentru pacea lumii și întărirea Bisericii. Și acum… Pe Tine ceea ce ai născut pe Stăpânul și Domnul slavei te cântăm Preacurată Stăpână, căci tu ești Maica și lauda ortodocșilor. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărim. Bucură-te al mănăstirilor tale dumnezeiesc ocrotitor și stâlp luminos al monahismului. Sfinte Justin, veselia îngerilor, bucuria și frumusețea tuturor sfinților, pe tine te rugăm îngrădește mănăstirile tale, în care te-ai nevoit cu râvnă și te-ai făcut părtaș cetei mărturisitorilor și cuvioșilor. Vas ales de sfințenie și purtător al Duhului Sfânt, comoară cerească plămădită din al nostru pământ strămoșesc pe Cuviosul Justin cu aleasă dragoste în rugăciuni să-l lăudăm. Pe al nostru sfințit martir, al cărui trup s-a arătat izvorâtor de mir să-l lăudăm credincioșii că acesta mijlocește pururi înaintea Sfintei Treimi pentru sufletele noastre. Cu Născătoarea de Dumnezeu, cu Înaintemergătorul, cu Apostolii, cu Mucenicii și Mărturisitorii, roagă-te lui Dumnezeu Sfinte Justin pentru sufletele noastre.

[/toggle]

Sistemul vrea să ne reducă la tăcere! Sprijiniți OrtodoxINFO!

Ne străduim să menținem viu acest site și să vă punem la dispoziție informații care să facă lumină în provocările pe care le trăim. Activitatea independentă a OrtodoxINFO funcționează strict cu ajutorul cititorilor, din acest motiv vă cerem acum ajutorul. Ne puteți sprijini printr-o donație bancară sau prin PayPal, completând formularul de mai jos.Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Vă rugăm să sprijiniți portalul OrtodoxINFO! Mai avem de achitat facturi pentru întreținerea site-ului și resursele noastre sunt la 10%. Vă mulțumim! DONAȚIE