X

Florin Stuparu: ALEXANDRU IOAN CUZA – unealta a masoneriei, luptator impotriva Ortodoxiei, stricator de neam, cel ce s-a straduit sa puna bazele unui stat antihristic / A vrut sa introduca in tara calendarul gregorian

Cuza a fost primul mare „iluminat” şi „luminător” de la noi căruia i s-a dat în sarcină scoaterea bietului norod Moldo-Valah din „beznele” Ortodoxiei şi alinierea lui în marşul universal către strălucirile „progresului”

Statuia lui Al. I. Cuza din fața Patriarhiei BOR

Cuza – C. V.

„Cuza, Alexandru Ioan (1820-1873), domnitor. Prefect de Covurlui, Galaţi (1857) şi ministru de Război (1858). Primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1966), ales de Adunările Elective ale Ţării Româneşti şi Moldovei ca urmare a sfatului delegaţiei europene, alcătuită numai din masoni şi aflată în Principate pentru a supraveghea alegerile. Pentru a evita luptele intestine, conspiratorii, de comun acord, au decis să ofere coroana română unui prinţ străin, şi el mason: Carol I de Hohenzollern. Prezent la înmormîntarea lui Cuza, fratele Mihail Kogălniceanu a afirmat că acesta «ţinea cheia Orientului şi nimic nu se făcea la Orient nu numai fără ştirea, dar fără voia lui». Urmaşii lui Cuza au fost foarte atenţi cu omagierea personalităţii sale. Astfel, în 1875, au fost aprinse luminile Lojii «Alexandru Ioan I» din Bucureşti, iar după şapte ani, ale lojii «Cuza Vodă» din Dorohoi. În 1992, Supremul Consiliu al Ordinului Masonic Român (aflat în exil, la Paris) a instituit Medalia de Onoare şi Merit «Alexandru Ioan Princeps» (EMD).” Cuza a fost unul dintre înainte-mergătorii Români al Antihristului. De aceea şi Frăţia Universală l-a trecut în rîndul „binefăcătorilor omenirii”, prăznuindu-l cu pompă, aşa cum a fost în 1970, cînd UNESCO a organizat aniversarea a 150 de ani de la naşterea sa, pentru a-i readuce amintirea „în memoria opiniei publice internaţionale”.
Cuza – unificatorul, unirea de la 1859

Unirea Principatelor dunărene a fost hotărîtă în urma războiului Crimeii (1853-1856), ca o mişcare strategică urmărind oprirea ofensivei ruseşti ce confirma promisiunile ţarului (din 1848) de a păzi Ortodoxia în războiul nemilos ce avea să înceapă împotriva ei chiar în chip văzut şi pipăit. Iar una dintre pricinile războiului – etapă a nesfîrşitei, pînă în 1918, lupte dintre împărăţia pravoslavnică a Rusiei şi cea antihristică a Europei – a fost tocmai dorinţa de stăpînire a Ţărilor Româneşti, ocupate în 1853 de Ruşi, care cerea dreptul de a-i apăra pe toţi Creştinii din Balcani. „Românii [adică veneticii revoluţionari masoni] îşi puneau nădejdea în Napoleon al III-lea, în război cu Rusia. După război, în conferinţa de la Viena, se trată întîi asupra organizaţiei viitoare a Principatelor dunărene, a ţărilor de compensaţie. Anglia fu pentru unirea ambelor Ţări Româneşti. Napoleon voia să înlocuiască vechile state prin noi creaţii politice pe baze naţionale. Pentru Napoleon, era o datorie să înfiinţeze la Dunăre bariere veşnice faţă de preponderenţa rusească” (IOR1).

Iar ultraliberalii noştri nu oboseau să lucreze cu credinţă la întemeierea României ca paşalîc al „Franţei mesianice” (cum o numea C. A. Rosetti): „Cestiunea noastră se propagă în toate părţile. Napoleon crezu că vom putea să-i dăm ceea ce-i cîntarăm prin toate instrumentele în curs de 3-4 ani, adică o Francie de 10 milioane la Dunăre, care la un răzbel cu Austria şi la o-mpărţire a Turciei să-i poată da o oaste de 200 000 de soldaţi, comandată de generalii lui” (ROS). În 1859, Napoleon al III-a întemeiază colonia „România” şi pune în capul trebilor un preşedinte-guvernator după chipul şi asemănarea sa, pe carbonarul „colonel” Alexandru Ioan Cuza, chipeşul veteran de la ’48 – crescut la şcoala cărvunărească a lui Mazzini, marele tartor francmason continental – probat în alte ascultări mai mici, printre altele pîrcălab şi director în Ministerul de Interne. Într-adevăr, Cuza împlineşte multe din nălucirile revoluţiei de la ’48, pe unele chiar cu asupra de măsură, înfigînd în inima Ortodoxiei şi totodată în coasta pravoslavnicei împărăţii Ruseşti acea republică europeană de care avea nevoie masoneria. Iată cum povesteşte lucrurile Istoria noastră de a 8-a primară:

„Cuza. A domnit şapte ani, răstimp în care ţara a fost înzestrată cu o legislaţie modernă, europeană” (IST8). La citirea cuvintelor-fetiş – „modern”, „european” – copilul pricepe numaidecît că legile acelea sînt fără îndoială desăvîrşite; de aici, în inima sa se zugrăveşte icoana unui legiuitor de poveste, A-L-E-X-A-N-D-R-U I-O-A-N C-U-Z-A, un fel de Moisi cu sabie de paradă, chipiu şi bărbiţă de ţap. Dar – lăsînd la o parte înfăţişarea dictatorial-militărească a tragicului comediant – plăsmuită după tiparul tuturor „marilor reformatori” francmasoni, de la Napoleon Bonaparte, Simon Bolivar, Ludovic Napoleon sau samuraii burghezi ai revoluţiei „Meiji” din Japonia – să adăstăm asupra cîtorva din „legile” acestui mafioso capo di tutii capi proslăvit în istoriile noastre:

Între 1859-1862, „Cuza a fost preocupat de desăvîrşirea unirii” (IST8). Aşa e! Pînă în 1862, „Domnitorul” „Principatelor Unite” se osteneşte să plăsmuiască instituţiile „Statului-caracatiţă”, adunînd puterea în Muntenia, în cetatea de scăpare a tuturor liftelor balcanice, ţigăneşti şi pannoniene; înţelegeţi că vorbesc de Bucureştiul împuţit de duhul lumesc european. Astfel se iveşte, după planurile urzite la Paris, „statul naţional România”, de care mult sîntem mîndri noi, măcar că doar cu mîndria demagogică ne mai încălzim, „Romania” fiind un stat cît se poate de internaţionalist şi antiromânesc.axa-cuza2

„A doua [„etapă” legislativă] începe prin secularizarea averilor mănăstireşti (IST8).” Nu cu asta a început, căci nici nu putea. Nu, pentru a izbuti să împlinească poruncile stăpînilor europeni, săturîndu-şi totodată nebuneasca trufie şi slavă deşartă, în 1863 Cuza face întîi şi întîi o mişcare dibace: împinge la conducere un guvern din credincioşi de ai săi, în cap cu Mihail Kogălniceanu, haită învechită în rele, şi dizolvă Adunarea Legiuitoare (parlamentul „democratic”), apucînd astfel întreaga putere. Prin „lovitura sa de stat”, micul nostru bonaparte bahluiano-dîmboviţean – cu pieptul plin de „stele învăpăiate” (medalii francmasonnice), cîştigate în războiul cu neamul românesc – urma pilda şefului său, zisul „Împărat”(!) Napoleon al III-a (fost preşedinte al Republicii Franceze de la 1848, pe numele lui de om Ludovic Bonaparte, nepotul „marelui” Napoleon) care şi el se auto-întronase la vremea lui împărat cu puteri depline.

Abia după aceea, slobozindu-se de toate frîiele parlamentare, fostul anarhist ajuns acum monarh purcede hotărît la dărîmarea creştinismului moldo-valah, cea mai puternică cetate a Ortodoxiei în acea vreme. Căci Principatele se osebeau de celelalte ţări drept-credincioase prin puterea pe care le-o dădea monahismul, aşa cum Rusia ţarilor se sprijinea pe tăria armatei. Urmarea era că pămîntul (peste un sfert din suprafaţa întregii ţări!) şi averile băneşti erau în stăpînirea Bisericii şi a familiilor boiereşti, cîte se mai aflau. Unitatea aceasta a trebuit sfărîmată, prin jaf armat şi reforme agrare şi financiare care să consfinţească fărădelegea. Şi – pentru început, cum veni la cîrma „Principatelor”, în 1859, în marea grabă ce avea – cărvunarul nostru domnitor îşi puse voinicii de îl călcară chiar pe fostul său tovarăş din partida unionistă, Episcopul Filotei al Buzăului, după cum povestesc cronicarii:

„Filotei era extrem de avar, dar Cuza-Vodă – ştiindu-l bogat şi avînd nevoie de bani spre a face manevre, un fel de demonstraţie Austriei – pe cînd era Filotei bolnav, a pus de i-a luat lada cu bani sub ochii săi, şi s-au realizat manevrele. Se mai povesteşte că Vodă-Cuza ar fi pus în vedere zarafului din Bucureşti căruia Filotei îi dăduse vreo 400 de mii de lei pentru a fi daţi cu dobîndă, ca să dea statului aceşti bani, care au fost ridicaţi prin poruncă domnească” (ION). Odată cu pierderea aurului, nefericitul Filotei îşi pierde şi minţile şi apoi damblageşte, nemaiavînd de trăit decît un an, prin case de sănătate. Dar episcopul avea bani în multe locuri şi alte averi în lucruri şi turme de oi, căci fusese harnic în sporirea talantului cel materialnic. De aceea, urmaşului său, Dionisie Romano (omul guvernului), „i s-a pus îndatorirea ca împreună cu autoritatea civilă să adune toţi banii lui Filotei şi să-i dea guvernului, care se găsea în mare lipsă” (ION). Iar mai tîrziu, printr-un proces haiducesc, guvernul avea să pună mîna pînă şi pe averea lăsată moştenire de Filoteu prin testament osebitelor aşezăminte.

Asta se întîmpla în Muntenia. În Moldova, în acelaşi an 1859, „Vodă Cuza, pe motiv de proastă chivernisire, a dispus luarea averilor cîtorva din mănăstirile chinoviale moldovene: Agapia, Adam, Neamţ, Secu, Văratec şi Vorona. Li s-au luat unele din bunuri, precum şi actele şi lucrurile privitoare la administrarea bisericească a averilor. Li s-au desfiinţat atelierele, li s-au vîndut vitele, stupii şi altele asemenea. Li s-a instituit pe lîngă egumen cîte un comitet administrativ. Li s-au făcut şi li s-au trecut în buget state în marginile strictului necesar şi li s-au pus proprietăţile sub administrarea Ministerului Cultelor. Aceasta reprezenta, desigur, un preludiu al secularizării de mai tîrziu” (ŞER).

„Mai mult, la 10 august, 1860, prin ordonanţă domnească s-a desfiinţat mănăstirile Doljeşti şi Zagavia, precum şi alte 31 de schituri moldovene. Vieţuitorii lor, în parte socotiţi că sînt călugăriţi «în contra canoanelor», au fost duşi în alte chinovii, iar bisericile şi acareturile din jur prefăcute în biserici de mir şi, respectiv, în «ospicii pentru cerşetori invalizi, în şcoale săteşti sau alte asemenea aşezăminte de folos obştesc». Două luni mai tîrziu, Vodă Cuza promulga legea relativă la taxa de transmitere asupra proprietăţilor aşezămintelor publice, prin care se prevedea, printre altele, perceperea pe seama guvernului a unei taxe de 10% pe an asupra venitului net al proprietăţilor nemişcătoare ale mitropoliilor, episcopiilor, mănăstirilor şi bisericilor de sub diferite tutele, al seminariilor, precum şi al oricărui alt aşezămînt de binefacere.

Tinzîndu-se la desăvîrşita sechestrare a averilor bisericeşti, administrate de Ministerul Cultelor, al căror venit se aduna la Casa Centrală, în acelaşi an 1860, printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri din 19 octombrie, votat de Adunare şi întărit de domnitor, Casa Centrală s-a întrunit cu Casa Ministerului de Finanţe, venitul mănăstiresc intrînd astfel direct în vistieria ţării” (ŞER).

Într-un sfîrşit, după aceste tîlhării mari şi mici, care zdruncinaseră bine Biserica, Vodă Cuza-Biciul lui Dumnezeu se apucă să bată războiul hotărîtor de ştergere a monahismului de pe faţa pămîntului românesc şi de ateizare a bine-credinciosului norod. Ca să adoarmă orice bănuială, vicleanul apostat îşi vopseşte planul în cele trei culori pe care toţi le cunoşteau de-acum pe lume, şi-i prosteşte pe Moldo-Valahi că aşa nu mai merge şi trebuie pornită cruciada împotriva mănăstirilor închinate Sfîntului Munte Athos, liberînd astfel Biserica şi norodul românesc de sub apăsarea Grecilor, care – vorb-aia! – „ne sugeau sîngele”. (Chiar aşa făceau, dar asta e altă poveste!) Toată lumea – şi ierahie, şi preoţime, şi norod – a fost fireşte orbită de năluca unei asemenea biruinţe lumeşti, şi nu numai că a încuviinţat desfiinţarea şi prădarea de către Stat a mănăstirilor zise „închinate”, dar încă s-a bucurat şi a petrecut cu prostească veselie.

Nimeni dintre credincioşi nu a cugetat că, pe pămîntul acelor mănăstiri, Românii – tiranisiţi cu adevărat de trufaşii Grecotei – se osteneau de fapt pentru Dumnezeu şi pentru Ortodoxia care trebuia păstrată cu orice preţ. Nu, mîndria şi dorinţa de „libertate” a luat tuturor minţile şi nu s-au trezit din nebunie – care s-au mai trezit! – decît atunci cînd Cuza le-a dat chiar mai multă „libertate” decît puteau duce. Căci legea „secularizării” mănăstirilor „închinate” – „atît de entuziast votată, decretată şi promulgată în decembrie 1863 – prevedea în primul său articol fără nici un echivoc că: «Toate (s. m.) averile monastireşti din România sînt şi rămîn averi ale Statului.» Se extindea astfel efectul ei şi asupra proprietăţilor mănăstirilor neînchinate şi chiar şi ale centrelor eparhiale, deşi dintru început se vorbise numai de cele ale mănăstirilor zise «închinate»” (ŞER).

Dar lucrurile nu se opresc aici: odată isprăvită cu bine şi această trebuşoară, procuratorul provinciei Romania Unită S. A. – strîns hăţuit şi îmboldit cu pintenii de stăpînii Europeni – se apucă să schimbe înseşi rînduielile Bisericii „naţionale”. Astfel, la „începutul anului 1864, guvernul a vrut să introducă în ţară calendarul gregorian” (ŞER). Fireşte că „mica schimbare” era pusă la cale de papistaşii de la Roma, precum zice şi cronica:

„În ţară s-a produs oarecare nelinişte în legătură cu schimbarea calendarului. Se vorbea chiar că puţin înainte de a se ivi ideea introducerii noului calendar, capitala României fusese vizitată de Bore, şeful iezuiţilor Orientali de la Constantinopol, care ar fi conferit mai multe zile cu oamenii noştri de stat, şi că prin urmare guvernul ar fi decis a introduce în România papismul” (ŞER).

Pînă la urmă, nu s-a mai făcut nimic, dar nu din vina lui „Vodă”, ci a împotrivirii Consiliului Bisericesc, a poporului şi a Patriarhului Ecumenic. Pentru ca asemenea greşeli să nu se mai întîmple, napoleonul nostru de buzunar se autoîntronizează „papă” al arhiereilor ortodocşi, căci, „potrivit Decretului organic din 1864 şi Legii pentru numiri din 1865, Prinţul domnitor al României avea dreptul de a convoca Sinodul; Ministrul Cultelor participa la lucrările Sinodului, cu drept consultativ; şeful Statului avea dreptul de a numi pe mitropoliţii şi episcopii ţării” (ŞER).

Cuza terminase mănăstirile, dar nu şi monahismul, care e la drept vorbind liber de toate legile şi aşezămintele lumeşti. Pentru a zdrobi viaţa duhovnicească, el născoceşte însă alte legi care lovesc de-a dreptul în Taina călugăriei:

„Spre sfîrşitul anului 1864, Vodă Cuza a promulgat Decretul organic pentru regularea schimei monahiceşti. Acolo se preciza că, pentru a fi călugărit, un bărbat trebuia să dea dovadă de «pietate şi vocaţiune monahală, prin ispitirea religioasă canonică», să fie în vîrstă de minimum 60 de ani, sau «deşi mai june, invalid, om incurabil», şi să «renunţe la pensiunea ce ar avea de la Stat». Deosebit de acestea, pentru femei se mai cerea «să nu fie măritată» şi să fie în vîrstă de «minimum 50 de ani»” (ŞER).

Cuza a „secularizat” nu numai mănăstirile şi averile lor, Biserica şi aşezămintele ei, ci întreaga viaţă a Românilor. Aşa, într-o nenorocită zi de 1 aprilie a anului 1864, „Cuza a promulgat Legea comunală, iar la 4 decembrie Codicele civil. Prin art. 92 al Legii comunale, s-a luat Bisericii sarcina de a întocmi actele de stare civilă – naştere, căsătorie, deces – pe care o avusese pînă la acea dată, şi s-a trecut în seama primarilor comunali, care astfel au devenit şi «ofiţeri ai stării civile»” (ŞER). Cu alte cuvinte, comisarii Antihristului au ridicat preotului vrednicia de păstor al enoriaşilor săi, aceasta trecînd asupra lu’ dom’ primar guvernamental şi a cetei sale de tîlhari întărîtaţi prin telegraf de la „centru”. A fost o nenorocire mai mare decît oricare alta de pînă atunci, căci din acea clipă Ortodoxia a încetat să mai aibă vreo putere în rînduirea vieţii obşteşti şi norodul a început să nu mai trăiască de loc creştineşte.

Şi, pentru ca lucrarea să fie temeinică, poliţaiul de la Ruginoasa a mai puşcat nişte porunci europene, care ne-au povîrnit de-a binelea în rîpa vieţuirii nu doar păgîneşti, ci şi umanist-antihristice. Astfel, a legiuit incestul, curvia şi prea-curvia „cu acte în regulă”: „Între prevederile noului Cod civil figurau şi unele în care erau «atinse şi cestiuni din rezortul bisericesc». În art. 144, de pildă, neţinîndu-se seama de deciziile unora din canoane, care îngăduie căsătoria numai după a şaptea spiţă de înrudire, s-a legiferat că «în linie colaterală căsătoria este oprită numai pînă la a patra spiţă inclusiv»; iar în art. 151, în care se vorbeşte de «celebrarea» căsătoriei civile, s-a omis cu totul de a se mai prevedea pentru cei ce au convenit şă-şi ducă restul vieţii împreună şi a obligaţia de a «celebra» şi Taina cununiei în cadrul Bisericii. De asemenea, în art. 216 s-a decretat că «despărţirile căsniceşti – divorţurile – nu se vor putea face decît numai la tribunalul civil al districtului în care soţii îşi au domiciliul», deşi pînă în acest an ele se judecaseră numai la tribunalele bisericeşti. Aceasta, pe de o parte a dus la desfiinţarea acestora din urmă, iar pe de alta, la trecerea tuturor dosarelor căsniceşti al tribunalele civile judeţene. În sfîrşit, el a dus şi la pronunţarea despărţirii numai înaintea tribunalelor civile, «fără ca Biserica să mai fie încunoştiinţată de aceasta»” (ŞER).

Descreieratul legiuitor nu i-a lăsat în pace nici pe morţii noştri. Mai întîi, i-a izgonit afară din sate şi din oraşe: „Prin Legea pentru înmormîntări, din martie 1864, s-a pus îndatorire tuturor „culturilor” de a-şi întocmi cimitiruri pentru înmormîntare la cel puţin 200 de metri de aşezări” (ŞER). Ce rost avea atîta nebunie? Păi avea! Întîi că erau prea multe cruci la vedere, şi asta tulbura rău duhurile vremurilor noi. Al doilea, unde sînt cruci, sînt neîncetat parastase, Românii vii avînd grijă de sufletul celor duşi mai mult decît de al lor propriu. În fine, cu atîtea slujbe de înmormîntare şi de pomenire, norodul era – vrînd-nevrînd – mai tot timpul cu inima la cele veşnice, fiind greu de ispitit de năluca raiului progresist. Dar nici asta nu e tot! Cimitirele celor ce aşteaptă învierea nu trebuiau doar îndepărtate din privelişte, dar şi spurcate de duhurile necurate care îi însoţesc în moarte pe necredincioşi: „Mai departe, legea îngăduia ca în cimitirele creştine să se poată înmormînta şi acei morţi de alte religiuni pentru care nu vor fi cimitiruri speciale” (ŞER).

Trăgînd încheierea, băgăm de seamă că toate aceste „legi” n-au însemnat altceva decît consfinţirea spurcatelor „taine” ale cultului umanist ateu – „botezul” laic, căsătoria „civilă”, îngropăciunea cîinească, adăugînd şi „taina” divorţului – în care cetăţeanul-preot/cetăţeana-preoteasă! al/a religiei Raţiunii, încins/ă cu eşarfa revoluţionară tricoloră, săvîrşeşte legări şi dezlegări duhovnicesc-drăceşti în numele Statului, adică al omului-dumnezeu!
Cuza – „iluminat” şi „luminător”

Cuza a fost primul mare „iluminat” şi „luminător” de la noi căruia i s-a dat în sarcină scoaterea bietului norod Moldo-Valah din „beznele” Ortodoxiei şi alinierea lui în marşul universal către strălucirile „progresului”, Pentru asta, el a pus neasemuită rîvnă în ctitorirea învăţămîntului ateu românesc. Cum zice o Istorie de a 4-a, „Domnitorul Al. I. Cuza a despărţit învăţămîntul de biserică” (IST4). Ceea ce vrea să spună că onorabilul nostru fost colonel şi ministru de interne a ridicat Bisericii dreptul de a-i educa pe copii Români botezaţi, dărîmînd învăţămîntul creştinesc şi înfiinţîndu-l pe acela zis „laic” (=ateu), adică şcoala antihristică, organ al Statului antihristic! Atunci, s-a petrecut ceva cumplit: întreaga aşezare firească a obştii româneşti s-a prăbuşit în clipa cînd preotul a fost despuiat de vrednicia dăscălească, ce a fost dată umaniştilor mercenari ai minciunii, şi cînd însăşi preoţia a fost trecută între îndeletnicirile funcţionăreşti ale Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor.

Pentru a-şi săvîrşi misia, Cuza nu a stat deloc pe gînduri, şi încă „în 1859, la 15 decembrie, a desfiinţat şcolile catehetice din Moldova, pe care le-a schimbat în şcoli primare. Ceva mai tîrziu, seminariile au fost luate sub conducerea directă a Ministerului Instrucţiunii, care n-a întîrziat a le aduce reforme şi a le reorganiza” (ŞER). Aceasta vrea să zică ateizarea lor, preschimbarea lor în laboratoare ale necredinţei. Aşa că mai bine ar fi să spunem că „prinţul” a fost înscăunat ca tiran al României întregi pentru a-i despărţi pe Români de Biserică şi Biserica de Ortodoxie, trecîndu-i şi pe unii, şi pe cealaltă sub ascultarea Statului revoluţionar francmasonic.

Apoi, cum citim în alt manual de istorie, „prima lege şcolară a statului român a fost legea lui Cuza din 1864, care organiza desfăşurarea învăţămîntului de toate gradele. Învăţămîntul primar era decretat obligatoriu şi gratuit, avînd în vedere nivelului extrem de scăzut al instrucţiei populaţiei rurale” (IST8). Aici, atingem un capitol de cea mai mare însemnătate în istoria revoluţiei româneşti, care a urmărit pe de o parte ispitirea norodului către păgînism şi apostazie, iar pe de alta, umanizarea ortodoxiei noastre, adică schimbarea ei în filosofie a Antihristului. În alte cuvinte; masonizarea Românilor a mers împreună cu masonizarea Bisericii: saducheii şi fariseii şi-au dat mîna cu arhiereii şi au purces la desăvîrşirea lucrării „iluministe” în România! Legea instrucţiunii publice a lui Cuza a arătat toate acestea desluşit, punerea ei în aplicare făcîndu-se prin Biserică, instituţie de căpetenie a guvernului luptător de Hristos! De fapt, dacă schimbările nu ar fi venit prin Biserică, norodul – prost (adică simplu), dar sănătos la minte – nu ar fi primit să îşi ridice „nivelului extrem de scăzut al instrucţiei” nici cu un milimetru măcar. De aceea, prin condeiul nefericitului V. A. Urechia, Ministerul îi scria Mitropolitului Nifon o „adresă” (un ordin deci), frăţesc-masonică, umanist-apocaliptică şi demagogic-patriotică: „În ziua de 1 septembrie intră în lucrare noua lege şcolară cu marele principiu al obligaţiunii instrucţiunii primare. Punem acest principiu mîntuitor sub adumbrirea Bisericii strămoşeşti. Ardicaţi, Preasfinte, vocea amvonei pentru esplicarea lui! Puneţi a se face rugăciuni pentru prosperitatea instrucţiunii publice, ordinaţi clerului să îndemne pe săteni, mai ales, a-şi trimite copiii la şcoală, căci gloria religiei va sta în isbînda luminii, şi salvarea patriei române nu este decît cu această condiţiune. Şcoalele din trecut se ţineau în pridvoarele bisericilor noastre. Faceţi dară, Preasfinte, prin influenţa salutarie ce vă dă sfînta noastră religie, ca şi pe viitor şcoala să fie pridvorul Biserici Române şi ambele intrarea sigură la templul [!] binelui, al adevărului, al frumosului şi al românismului” (ŞER).

Dacă n-ar fi adevărat, acest poem omagial al silniciei pedagogice ar fi de rîs! Cînd însă citeşti că şcoala şi Biserica au ca scop şi sarcină să ne ducă vrînd-nevrînd în templul ideal şi universal al lui Lucifer, îţi îngheaţă zîmbetul în rînjet.

BIBLIOGRAFIE:

(EMD) – EMILIAN M. DOBRESCU, Iluştri francmasoni, Nemira, 1999

(IST4) – ISTORIA ROMÂNILOR, manual pentru clasa a 4-a, Sigma, 1997

(ŞER) – PREOT NICOLAE ŞERBĂNESCU, Aniversări-comemorări, 150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza: 1820, 20 martie, 1970

(IST8) – ISTORIE, manual pentru clasa a 8-a, Humanitas, 2000

(ROS) – Rosetti, C.A., Corespondenţă, Minerva, 1980

Pentru orice chestie, daca nu merge copy/paste

(ION) – GHEORGHE IONESCU (BUZĂU), Viaţa şi activitatea lui Filotei, Episcopul Buzăului, Bucureşti, Tipografia „Gutemberg” Joseph Gobl, 1909

(IOR I) – Iorga Nicolae, Istoria poporului românesc, ED. Ştiinţifică şi pedagogică, 1984

NOTĂ OrtodoxINFO

Asadar, la „începutul anului 1864, guvernul a vrut să introducă în ţară calendarul gregorian”. N-au reusit atunci dar au reusit pe urma:

O scurta cronologie ortodoxa a apostaziei vremurilor noastre

Despre C.A. Rosetti:

Florin Stuparu: C. A. ROSETTI laudand REVOLUTIA FRANCEZA si … EVREII

Despre Mihail Kogalniceanu:

Din LUCRAREA ANTI CRESTINA a masonului MIHAIL KOGALNICEANU

Giuseppe Mazzini a fost un promotor al Statelor Unite ale Europei:

UNIUNEA EUROPEANA este un PROIECT MASONIC din secolul XIX / FONDATORII UE au fost ANTI CRESTINI / Iar DOCTRINA UE a fost inca de la inceput LUCIFERICA

 

Categorii
Anti-Biserică
cuvinte cheie

Articole asemănătoare

7 comentarii

 1. Patriarhia B.O.R. mistifică istoria României şi dezinformează opinia publică

  Asociaţia NEAMUL ROMÂNESC a luat act cu îngrijorare de acţiunile de defăimare a domnitorului A.I.Cuza şi de mistificare a istoriei Neamului Românesc de către reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române. Centrul de presă Basilica a emis luni 08 aprilie 2013 un comunicat de presă al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române prin care a indus cetăţenilor români ideea falsă că Domnitorul Alexandru Ioan Cuza se face vinovat de lipsirea de venituri a preoţilor români prin, cităm, „confiscarea averilor bisericeşti”. Astfel se justifica obligaţia Statului Român de salarizare a personalului clerical al B.O.R..
  Întemeietorul şi primul reformator al Statului Român, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat, la 17/29 decembrie 1863, Proiectul de lege iniţiat de guvernul condus de Mihail Kogălniceanu şi aprobat cu mare entuziasm de Camera Deputaţilor. Legea prevedea împroprietărirea Statului prin „confiscarea averilor mănăstireşti” şi nicidecum bisericeşti. În istoria Neamului Românesc preoţii de mir căsătoriţi nu au fost salarizaţi niciodată din veniturile averilor mănăstireşti. Salarizarea şi sprijinul preoţilor de mir a apărut abia în anul 1893 prin Legea clerului şi a seminariilor. Comunicatul Patrirhiei inducea ideea că Legea a apărut în anul 1863, ca o compensaţie confiscării averilor.
  Patriarhia Română vrea să şteargă din conştiinţa românilor faptul că, prin promulgarea Legii privind secularizarea averilor mănăstireşti, întâiul Domnitor al românilor a obţinut recuperarea a 25 % – un sfert din suprafaţa totală a teritoriului Ţărilor Române unite. Terenul agricol, confiscat din averea unor mănăstiri superîmbogăţite, dobândită în împrejurări istorice explicate mai jos, a fost împărţit ţăranilor români săraci. Peste 400.000 de familii de ţărani români au fost împroprietărite cu loturi de teren agricol, iar aproape alţi 60.000 de săteni au primit locuri de casă şi de grădină. Totodată, peste sute de mii de hectare de pădure au ieşit din proprietatea unui grup restrâns de călugări îmbogăţiţi şi au trecut în administrarea Statului Român.
  Sub domnia lui Cuza, acuzat pe nedrept de multe publicaţii româneşti contemporane ca fiind mason anti-român şi anti-ortodox, s-a făcut actul românesc şi creştinesc de împărţire, tuturor românilor săraci, a pământului confiscat din averea unor călugări bogaţi ai vremii.
  Trebuie subliniat faptul că sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza au fost realizate: trecerea în proprietatea Statului a averilor mănăstireşti, împărţirea pământului ţăranilor săraci, introducerea obligativităţii şi gratuităţii învăţământului primar, înfiinţarea primelor universităţi româneşti, extinderea dreptului de vot în alegerile electorale, înfiinţarea Armatei Naţionale Române, apariţia primelor Coduri româneşti civil, penal şi fiscal, obţinerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ţările Române.
  Prin măsurile luate, domnitorul A.I. Cuza a modernizat societatea românească, ţinută încă sub controlul unor reminescenţe fanariote greceşti, mai ales din cadrul Bisericii Ortodoxe din Ţările Române.

  Argumente istorice
  • Domnitorul Ştefan cel Mare (1457-1504) şi mulţi alţi domnitori români au înzestrat mănăstirile cu moşii imense – mari suprafeţe de pământ agricol şi păduri – şi au arondat satele dimprejurul mănăstirilor care să deservească respectivele mănăstiri. Ţăranii satelor respective deveneau astfel slugile călugărilor din acele mănăstiri, fiind obligaţi să muncească gratuit pe moşiile călugărilor şi să plătească impozite mănăstirilor. Mănăstirile respective erau stat în stat având drepturi discreţionare. Astfel, stareţii călugări aveau dreptul să judece ţăranii şi preoţii căsătoriţi din satele închinate, să oblige ţăranii să muncească gratuit şi să plătească impozite către acele mănăstiri, precum şi să încaseze vamă, fiind scutiţi de plăţile vamale.
  Strategia lui Ştefan cel Mare, copiată şi de alţi domnitori români era de a susţine luptele împotriva turcilor cu hrană, bani şi materiale de la stareţii mănăstirilor respective, atunci când boierii refuzau să mai plătească costurile acelor războaie.
  • De la 1711 în Moldova şi 1716 în Ţara Românească, până la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 1821, putem vorbi de un regim fanariot grecesc, cu domnitori greci, episcopi greci şi călugări greci care au condus dictatorial, sub supraveghere turcească, cele două Ţări Române. Pe lângă toate privilegiile financiare obţinute prin impozitarea drastică a ţăranilor români, aceşti dictatori greci au impus limba greacă drept limbă cultă, ce era folosită în slujbele bisericeşti, în şcoli şi în administraţie. Se poate vorbi de grecizarea societăţii româneşti din cele două Ţări Române.
  Marile mănăstiri, înzestrate din secolele XV-XVII de domnitorii români cu moşii imense şi sate arondate cu tot cu ţăranii locuitori, au fost acaparate de grecii fanarioţi şi au fost închinate unor mănăstiri din Grecia-Muntele Athos. Astfel toate veniturile acelor mănăstiri superbogate, realizate prin munca unor ţărani deveniţi slugile călugărilor, plecau anual spre călugării lacomi din Grecia.
  • Între anii 1823-1834, mitropolitul român Grigorie Dascălul al Ungrovlahiei (Ţara Românească) a fost preocupat de starea preoţimii de mir, dar mai cu seamă de mănăstirile închinate. El a izbutit ca la numai două luni după înscăunare să înlocuiască egumenii greci cu alţii, de neam român, urmând să se trimită numai anumite sume de bani la Locurile Sfinte, după plata tuturor datoriilor mănăstirilor respective. Aceste măsuri n-au fost aplicate decât puţin timp, căci în urma unor presiuni ale celor interesaţi, dar mai ales a acţiunilor diplomatice ale Rusiei ţariste, în iulie 1827 călugării greci au fost reaşezaţi în drepturile lor.
  • “După o statistică din anul 1856, în Ţara Românească existau 69 de mănăstiri, dintre care 35 închinate (mănăstirilor din Grecia-Muntele Athos-n.n.), iar în Moldova 122, din care 29 închinate. La începutul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, mănăstirile închinate din Ţara Românească datorau Statului 19.490.124 piaştri turceşti, iar cele din Moldova 1.466.520 piaştri; în 1863 datoria lor comună se ridica la 28.889.020 piaştri. Din pricina acestor triste stări de lucruri, numeroşi egumeni au fost înlăturaţi din slujba lor, s-a hotărât din nou ca arendarea sau rearendarea moşiilor mănăstireşti să se facă numai la Ministerul Cultelor, s-a dispus inventarierea obiectelor de preţ şi a documentelor aflate în acele mănăstiri, s-a interzis folosirea limbii greceşti în slujbe (toată slujba nu se făcea în limba română ci în limba greacă – n.n.) ş.a..”
  Încercarea autorităţilor noului Stat Român de a oferi o despăgubire grecilor din Muntele Athos, pentru mănăstirile închinate de pe teritoriul românesc, a fost refuzată de călugării greci lacomi şi avari. Aceştia erau sprjiniţi de Rusia ţaristă şi de Anglia la Înalta Poartă turcească.
  „În felul acesta, a intrat în patrimonial Statului un sfert (25,26%) din teritoriul Ţării (Moldova şi Ţara Românească), reuşindu-se ca în anul următor să se facă şi reforma agrară (împroprietărirea ţăranilor români).”
  „Prin Legea rurală din 14/26 august 1864, peste 400.000 de familii de ţărani români au fost împroprietărite cu loturi de teren agricol, iar aproape alţi 60.000 de săteni au primit locuri de casă şi de grădină. Reforma agrară din 1864, a cărei aplicare s-a încheiat în linii mari în 1865, a satisfăcut în parte dorinţa de pământ a ţăranilor, a desfiinţat servituţile şi relaţiile feudale, dând un impuls însemnat dezvoltării societăţii româneşti. Ea a reprezentat unul din cele mai însemnate evenimente ale istoriei României din secolul al XIX–lea.”
  „Prin Legea instrucţiunii publice (25 noiembrie/7 decembrie 1864), prima lege modernă a învăţământului public şi privat, elementar şi superior, se instituiau principiile libertăţii, obligativităţii şi gratuităţii, egalitatea între sexe şi laicizarea sistemului de învăţământ.”
  „Cuza a stabilit şi un venit de 10% asupra reprezentanţilor bisericii şi tot ce ţine de aceasta. Protestele călugărilor greci erau de așteptat, ştiindu-se faptul că mănăstirile din Muntele Athos primeau fonduri de la mitropoliţii români încă din secolul al XVI-lea.
  După reformele lui Cuza, slujbele în greacă au fost interzise, cu excepţia a trei biserici în tot statul. Cuza a mai interzis de asemenea şi tăierea pădurilor mănăstireşti, în mod abuziv, de către călugării cei lacomi de avere. Egumenii greci erau de altfel obligaţi prin decret să restituie toate bunurile şi obiectele de cult Bisericii Române ce ţinea de stat. De exemplu, episcopul cel nebun, pe nume Filotei, de la Buzău, ce stăpânea o avere considerabilă, rămase fără bunurile sale urmând a fi demis şi înlocuit din funcţie. Un lucru asemănător a păţit şi mitropolitul Moldovei Sofronie Miclescu, pentru că a avut curajul să protesteze împotriva lui Cuza, urmând a fi demis şi el din funcţie şi trimis în surghiun la Slatina, la un alt exilat, pe nume Veniamin.”. „Tot în timpul lui Cuza unele mănăstiri şi schituri au fost desfiinţate total sau transformate în biserici de mir.”
  Din statisticile vremii reiese că, în Ţările Române unite, existau peste 6.700 de biserici de mir.
  În urma reformelor lui A.I.Cuza starea preoţilor de mir (căsătoriţi) nu s-a modificat. Cuza nu s-a atins de statutul preoţilor de mir, nu a desfiinţat nici o parohie şi nici nu a confiscat proprietăţile bisericilor parohiale administrate de preoţii de mir căsătoriţi. Reforma lui Cuza a transformat un număr de 180 de biserici mănăstireşti în biserici destinate parohiilor de credincioşi români.
  Starea preoţilor de mir căsătoriţi români era una deosebit de precară. Este falsă afirmaţia că aceştia erau plătiţi din averile mănăstirilor superîmbogăţite.
  „Din documentele vremii desprindem că aproape fiecare sat avea mai mulţi preoţi şi diaconi…. Toţi preoţii munceau la câmp, alături de credincioşi, pentru a-şi putea întreţine familiile numeroase. Nu purtau haine preoţeşti speciale, ci se îmbrăcau ca şi ceilalţi ţărani, de care se deosebeau doar prin barbă şi plete…În Ţara Românească şi Moldova toţi preoţii şi diaconii plăteau anumite dări pentru slujba lor, deşi de multe ori erau scutiţi de ele de către domnii ţării…. În afara dărilor către domnie, preoţii de mir plăteau anumite taxe şi către chiriarhul locului (episcopul călugăr)… Fiecare preot primea de la credincioşi ofrande pentru slujbele săvârşite, fie în bani, fie în natură (zile de clacă, cereale, casă parohială, etc.).”
  Constatăm că preoţii de mir nu primeau nici un fel de ajutor de la mănăstirile superîmbogăţite ale vremii. În realitate, preoţii de mir erau plătiţi de credincioşi şi plăteau impozite (dări) către domnie şi către episcopii călugări – dublă impozitare.
  Această stare de fapt s-a păstrat până în anul 1893, sub domnia Regelui Carol I, când a fost votată de Camera Deputaţilor şi Senat Legea clerului şi a seminariilor. Legea venea în sprijinul preoţilor foarte săraci de la sate, care plăteau impozite episcopilor necăsătoriţi şi nicidecum nu primeau ajutor de la mănăstirile bogate. „Legea prevedea salarizarea preoţilor, împărţiţi în mai multe categorii, după pregătirea lor şi după locul în care activau. Astfel preoţii rurali (de la sate-n.n.) erau salarizaţi din bugetul Statului, iar cei urbani (de la oraşe-n.n.) de primării. La parohiile rurale erau lăsate în folosinţă şi loturile de pământ avute (donate bisericilor săteşti de-a lungul secolelor de către boieri sau ţăranii înstăriţi-n.n.).” Legea din anul 1893 asigura salarizarea preoţilor din 386 parohii urbane şi 3.326 parohii rurale.

  Realitatea actuală a preoţilor de mir căsătoriţi
  Puţini români cunosc faptul că practicile episcopilor călugări necăsătoriţi din secolele XVII-XIX sunt valabile şi acum în România. Astfel, salariile preoţilor de mir din România sunt practic reţinute de unii episcopi călugări necăsătoriţi. În schimbul banilor acordaţi de Statul român, preoţii sunt obligaţi să achiziţioneze tot soiul de reviste şi cărţi editate de unele Episcopii şi lumânări produse tot de unele Episcopii, la nişte preţuri uriaşe.
  Preoţilor şi credincioşilor ortodocşi li se interzice folosirea altor lumânări decât cele ştampilate de unii episcopi călugări necăsătoriţi. Puţinii preoţi care au refuzat acest mod de plată a salariilor au fost caterisiţi. Sunt făcute publice de mass media caterisirile (interzicerea dreptului de a sluji ca preot) efectuate, de unii episcopi călugări necăsătoriţi la refuzul preoţilor căsătoriţi de a mai plăti „biruri” către aceştia: preoţii Lucian Botez, Dumitru Ţurcanu şi Ioan Modiga din Episcopia Huşilor şi preotul Nicolae Picu din Arhiepiscopia Constanţei. Aceşti preoţi români au fost lăsaţi fără un loc de muncă şi au fost alungaţi cu jandarmi şi mascaţi din casele parohiale. Familiile lor, cu mai mulţi copii, au ajuns peste noapte pe drumuri.
  România a fost condamnată la CEDO pentru că instanţele de judecată româneşti au susţinut cererea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române de interzicere a sindicatului „Păstorul cel bun” al preoţilor de mir căsătoriţi.

  Preşedintele Asociaţiei NEAMUL ROMÂNESC
  Teolog ortodox Vasilică Militaru

 2. Bravo Vasilica Militaru.
  E bine sa spunem lucrurilor pe nume.E bine sa vedem si sa sesizam abuzurile cand ele se intampla, chiar daca nu sunt comode si chiar daca sunt facute de fete bisericesti.
  Nu uitati ca proslavita imparatie tarista nu vroia decat sa stapaneasca vechiul imperiu bizantin pe langa ceea ce stapaneau deja. Idee pe care nu au abandonat-o inca…..ei joaca cartea ortodoxiei si acum in masura in care aceasta din urma le serveste intereselor lor meschine.
  Nu inteleg cum puteti sa oftati atat de mult dupa regimul tarist, si sa ii considerati pe tari niste aparatori ai ortodoxiei cand acestia au refuzat constant (mai bine de 200 de ani !!!!) sa numeasca un patriarh pravoslavnicului popor. Acestia aveau puterea de a hotara in sinodul Rusiei si de a numi episcopi!!! asta vi se pare ortodoxie? astia sunt aparatorii Bisericii?………………………….Serios, oameni buni…..Reveniti-va!
  Nu inteleg de unde vine boala asta a poporului nostru de a-i considera pe straini mai bini….ortodocsii pe greci si rusi, ceilalti pe vestici si americani….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Jurnalismul independent al portalului OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și resurse financiare. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe de altă parte, jurnalismul nu poate fi independent dacă este finanțat de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul vostru acest portal nu-și va mai putea continua activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!